Sunteţi aici: Acasă >> DICTIONAR/FAQ >> Dicţionar

A B C D E F G H I Î J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

TERMENI SPECIFICI GENERALI

 

Măsura – mijlocul prin care se implementează o prioritate, asigurând cadrul co-finanţării proiectelor. Unei măsuri i se alocă o contribuţie din partea Comunităţii Europene şi a României precum şi un set de obiective specifice (prezentate în Fişa tehnică a măsurii).
 

Submăsura – reprezintă componenta unei măsuri care are la rândul ei obiective specifice; precizează clar detaliile specifice fiecărui tip de investiţie in parte.


Spaţiul rural – reprezintă spaţiul administrativ din România definit conform legislaţiei naţionale in vigoare;
 

Criterii de eligibilitate – condiţii obligatorii care trebuie să fie îndeplinite de către potenţialul beneficiar la întocmirea proiectului pentru a putea fi selectat în vederea acordării fondurilor nerambursabile SAPARD sau FEADR. Criteriile de eligibilitate generale ale măsurii şi cele specifice ale submăsurilor sunt menţionate Fişa tehnică disponibilă ca Anexă la Ghidul Solicitantului.
 

Cheltuieli eligibile – cheltuieli care pot fi co-finanţate prin Programul SAPARD, prin FEADR sau FEP. Pentru a fi considerate eligibile în contextul proiectului, cheltuielile trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

· Să fie necesare pentru desfăşurarea proiectului, să fie prevăzute în cadrul contractului de finanţare şi să fie în conformitate cu principiile unui management financiar solid;

· Să fie efectiv realizate pe perioada execuţiei proiectului şi să respecte prevederile din Contractul de finanţare, cu excepţia studiilor de fezabilitate şi a studiilor conexe (studii tehnice, economice, plan de afaceri, avize, autorizaţii, acorduri, taxe legale aferente acestora) a căror cheltuială poate fi făcută înainte de semnarea contractului de finanţare dar după emiterea Deciziei Comisiei Europene prin care se va acorda managementul fondurilor SAPARD pentru România.

· Să figureze în registrele contabile ale beneficiarului, să fie identificabile şi verificabile şi să fie susţinute de originalele actelor de plată justificative.


Beneficiar – persoană juridică/persoană fizică autorizată care a realizat un proiect de investiţii şi care a încheiat un contract de finanţare cu AFIR pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR
 

Potenţial beneficiar – persoană juridică/persoană fizică autorizată care este eligibilă (care îndeplineşte toate condiţiile impuse prin FEADR) pentru accesarea fondurilor europene, dar care nu a încheiat încă un contract de finanţare cu AFIR;
 

Contribuţie publica fonduri nerambursabile alocate beneficiarilor Programului după contractarea proiectului si după realizarea primelor investiţii; este asigurata prin contribuţia Uniunii Europene (75%) si a Guvernului României (25%) şi acoperă 50% din valoarea totală eligibilă a proiectului; 

Contribuţia privata – o sumă de bani care reprezintă implicarea financiară obligatorie a persoanei care solicită fonduri nerambursabile şi pe care trebuie să o utilizeze în vedere realizării propriului proiect de investiţii. Contribuţia privată reprezintă un anumit procent din valoarea eligibilă a proiectului de investiţii, variabil în funcţie de categoria de beneficiari eligibili şi de tipul investiţiei propuse spre finanţare.
 
 

Valoarea eligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii şi/sau lucrari care se încadrează în Lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul manual şi care pot fi decontate prin FEADR; procentul de confinanţare publică şi privată se calculează prin raportare la valoarea eligibilă a proiectului;

 
Valoarea neeligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii şi/sau lucrari care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile precizată în prezentul manual şi, ca atare, nu pot fi decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea procentului de cofinanţare publică; cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar integral de către beneficiarul proiectului;
 

Valoarea totală a proiectului – suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru bunuri, servicii şi/sau lucrări;


 
Împreună creştem satul românesc.