Sunteţi aici: Acasă >> DICTIONAR/FAQ >> Întrebări Frecvente - FAQ


Sunt beneficiar al Măsurii 141, pot depune proiect şi pentru Măsura 112?
Întrebare :

Un beneficiar al Măsurii 141 care a semnat deja contractul de finanţare cu APDRP mai poate depune un proiect şi pentru Măsura 112?

Răspuns :
Faţă de prevederile Fişei tehnice, solicitantul care are contractat un proiect în cadrul Măsurii 141, NU poate beneficia de sprijin financiar nerambursabil şi din cadrul Măsurii 112!

La începutul paginii


Certificat de atestare fiscală pt firmă infiinţată în decursul lunii în care este deschisă sesiunea de depunere a proiectelor
Întrebare :

Este necesara prezentarea documentelor  7.1 Certificate de atestare fiscala, in cazul firmelor nou infiintate- in decursul lunii in care este deschisa sesiunea de depunere de proiecte ?


Răspuns :
Certificatul de atestare fiscala se elibereaza de catre administratia fiscala si in cazul firmelor infiintate in decursul unei luni, si pentru care s-a depus o cerere de eliberare a certificatului in decursul aceleiasi luni (pana la finalul lunii calendaristice respective). Acest document se prezinta in dosarul cererii de finantare, la depunerea acestuia.

La începutul paginii


Eligibilitate cabinet veterinar într-un sat administrat de o primărie a unui oraş
Întrebare :

În cazul în care un cabinet veterinar este înregistrat şi îşi desfăşoară activitatea în mediul rural, într-un sat, dar care se află în administrata primăriei unui oraş, acest cabinet este eligibil?


Răspuns :

Conform Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 312 Sprijin pentru crearea şi  dezvoltarea de micro-întreprinderi”, spaţiul rural eligibil  în accepţiunea Axei 3 şi implicit a acestei măsuri, cuprinde totalitatea comunelor ca unităţi administrativ teritoriale împreună cu satele componente. Satele aparţinătoare de oraşe şi zonele periurbane nu sunt eligibile. Prin urmare, cabinetul veterinar menţionat de dumneavoastră nu este eligibil.


La începutul paginii


Solicitare fonduri europene, pentru o pensiune, de către un ONG
Întrebare :
În cadrul Măsurii 313, o organizaţie non-guvernamentală/ fundaţie poate solicita sprijin pentru componenta a), respectiv construcţia unei pensiuni turistice sau agroturistice?
Răspuns :

În cazul  solicitanţilor de tip ONG care doresc  sa obţină finanţare în cadrul Măsurii 313 “Încurajarea activităţilor turistice”, scopul şi obiectivele asociaţiei şi fundaţiei/ Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) prevăzute în statut, trebuie să fie în conformitate cu activităţile care vizează proiectul, activităţi de interes public şi negeneratoare de profit.

Procizările din Ghidul solicitantului sunt următoarele: “În cazul comunelor, asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară şi ONG-urilor se va demonstra necesitatea şi oportunitatea economică a investiţiei. ONG-urile, comunele şi ADI sunt beneficiari eligibili în condiţiile în care aplică pentru proiecte de interes public şi negeneratoare de profit, de tipul celor din componenta c şi d.”

 

Aşadar, un solicitant de tip ONG nu este eligibil pentru finanţare prin Măsura 313, în cazul în care solicită sprijin pentru construcţia unei pensiuni turistice sau agro-turistice.
La începutul paginii


Irigaţii prin motopompe
Întrebare :

În perioada de contractare a potenţialilorilor beneficiari pentru Măsura 125, am întâlnit trei OUAI-uri în care sistemul de irigaţii functionează pe motopompe şi nu pe pompe electrice. Specific faptul că sistemul a fost proiectat în forma aceasta de la început şi nu a fost adaptat pe parcursul exploatării.

În acest sens, aceste OUAI-uri sunt eligibile în cadrul Măsurii 125 ţinând cont că nu pot ataşa contracte multianuale pentru energia electrică, iar costurile cu energia sunt de fapt cost cu combustibilul?


Răspuns :

Dacă proiectul include refacerea sau modernizarea întregului sistem de irigaţii (canale, conducte, hidranţi etc., inclusiv motopompe) se întocmeste Studiu de Fezabilitate sau DALI (care are incluse lucrări de construcţii), atunci proiectul poate fi eligibil cu condiţia prezentării declaraţiei solicitantului/proiectantului, în loc de documentul 9.3. – Contract de furnizare energie electrică, din care să reiasă că sistemul de irigaţii funcţionează pe bază de combustibil lichid.

Acelaşi aspect trebuie evidenţiat şi în Studiul de Fezabilitate/ DALI, la capitolul funcţionarea investiţiei.

Dacă proiectul include numai achiziţionarea de motopompe sau înlocuirea celor existente, atunci proiectul nu este eligibil.


La începutul paginii


Infiintarea unei plantatii de paulownia
Întrebare :
Infiintarea unei plantatii de paulownia se incadreaza la Masura 121 ,,Modernizarea exploatatiilor agricole’’?
Răspuns :
In concordanta cu prevederile Ghidului Solicitantului aferent Masurii 121 versiunea 10 noiembrie 2012, va informam ca, in cadrul acestei masuri, printre tipurile de investitii si cheltuieli eligibile se regasesc si investitii pentru infiintarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt si regenerare pe cale vegetativa, in scopul producerii de energie regenerabila.
Conform prevederilor Ordinului ministrului si dezvoltarii rurale nr. 45/2011 privind aprobarea formularului-tip de cerere unica de plata pe suprafata pentru anul 2011, fermierii care cultiva plante energetice nonalimentare beneficiaza de schema de sprijin pe unitatea de suprafata (SAPS).
Paulownia tomentosa (arborele printesei) se regaseste la Codul 953, culturi ce pot fi infiintate ca plante energetice nonalimentare.
Astfel, realizarea unei investitii intr-o plantatie cu aceasta specie este eligibila prin Masura121, dar valorificarea acesteia va viza numai productia de energie regenerabila, utilizata doar in cadrul fermei.
De asemenea, precizam ca, proiectul care presupune aceasta investitie nu beneficiaza de punctaj in cadrul criteriului de selectie nr. 2, deoarece pentru sesiunea de depunere proiecte desfasurata in perioada 26 noiembrie 2012 - 01 martie 2013, sectorul specii forestiere cu ciclu scurt de productie si regenerare pe cale vegetatica (plopul, salcia, salcamul etc.) nu este sector prioritar.

La începutul paginii


• Preluare mai multe exploatatii agricole in vederea accesarii Masurii 112 ,,Instalarea tinerilor fermieri’’
Întrebare :
Un solicitant care a cumparat animale pe baza de contract si factura de la mai multe persoane (SRL, PF, PFA) in vederea demararii unei activitati agricole pentru accesarea Masurii 112 ,,Instalarea tinerilor fermieri’’, se incadreaza la infiintarea exploatatie sau la preluarea exploatatie?
Răspuns :
: In concordanta cu prevederile Ghidului Solicitantului aferent Masurii 112 ,,Instalarea tinerilor fermieri’’, versiunea 06 mai 2012, precizam ca, solicitantii care preiau mai multe exploatatii agricole trebuie sa preia integral cel putin o exploatatie agricola, care reprezinta ponderea majoritara în calculul UDE, de la un cedent înregistrat in Registrul unic de identificare de la APIA si/ sau in Registrul exploatatiilor de la ANSVSA/ DSVSA/ circumscriptie veterinara. Exploatatia majoritara trebuie sa reprezinte peste 50% din total calcul UDE.
Cedentul nu trebuie sa mai fie inregistrat in Registrul unic de identificare de la APIA si/sau in Registrul exploatatiilor de la ANSVSA/ DSVSA/ circumscriptie veterinara.
Infiintarea unei exploatatii agricole reprezinta prima inregistrare a terenurilor agricole la APIA si/sau a animalelor la ANSVSA/DSVSA/circumscriptie veterinara, in numele solicitantului.
Preluarea unei exploatatii agricole reprezinta trecerea tuturor terenurilor agricole si a animalelor inregistrate în Registrul unic de identificare de la APIA sau in Registrul exploatatiilor de la ANSVSA/DSVSA/circumscriptie veterinara de la cedent la cesionar, cu exceptia locuintei si a terenului aferent locuintei (anexe gospodaresti).
Astfel, preluarea exploatatiei agricole trebuie sa se realizeze unitar prin trecerea tuturor terenurilor agircole si a animalelor inregistrate in Registrul unic de identificare de la APIA sau in Registrul exploatatiilor de la ANSVSA/DSVSA/circumscriptiei veterinara de la cedent la cesionar, cu exceptia locuintei si a terenului aferent locuintei (anexe gospodaresti).

La începutul paginii


Achizitionare aparatura medicala pentru fizioterapie
Întrebare :
Achizitionarea de aparatura medicala pentru fizioterapie reprezinta o cheltuiala eligibila in cadrul Masurii 312 ,,Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi’’?
Răspuns :
Va informam ca, activitatile medicale sprijinite de Masura 312 sunt conform codurilor CAEN: 8622 - privind activitati de asistenta medicala specializata, 8621 - privind numai asistenta medicala de medicina generala, fara internare si respectiv 8623 - asistenta stomatologica.

Activitatea apartinand codului CAEN 8622 - EXCLUDE activitati ale moaselor, fizioterapeutilor si ale personalului paramedical, deoarece acestea apartin codului CAEN 8690. Codul CAEN 8690 nu este inclus in Anexa 9 la Ghidul Solicitantului pentru Masura 312, deci este neeligibil .

Asadar, aparatura medicala pentru fizioterapie nu este eligibila pentru finantare in cadrul Masurii 312 “Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi”.

La începutul paginii


Ferma de familie
Întrebare :
Ce reprezintă ferma de familie?
Răspuns :
In concordanta cu prevederile O.U.G. nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor, ferma de familie reprezintă exploataţia agricolă aparținând persoanelor fizice în calitate de producători agricoli individuali înregistrați în Registrul exploatațiilor agricole sau înregistrată ca persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială, înființată potrivit legislației în vigoare, care produce pentru consumul propriu, iar, după caz, surplusul este comercializat.
Dimensiunea economică a fermei de familie este cuprinsă între 2 - 50 UDE .

La începutul paginii


Susținerea fermelor de familie prin OUG 43/ 2013
Întrebare :

Cum sunt susţinute fermele de familie prin OUG nr. 43/2013 privind garantarea creditelor acordate de instituţiile finanţatoare fermierilor?

Răspuns :
În vederea stimulării fermelor de familie, la nivelul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, se constituie Fondul pentru acordarea de microcredite în agricultură. Acesta are ca scop următoarele:

a. acordarea de microcredite pentru realizarea de obiective de investiţii în domeniul agricol, neeligibile pentru finanţarea din Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală, sau de obiective de investiţii situate sub nivelul minim de finanţare din PNDR, suma maximă este de până la 15.000 euro/beneficiar. Beneficiarii microcreditelor sunt fermele de familie;

b. acordarea de microcredite pentru asigurarea contribuţiei proprii la finanţarea proiectelor de investiţii în domeniul agricol cu o valoare eligibilă de până la 125.000 euro, selectate pentru finanţare prin PNDR, fermelor de familie, beneficiari ai măsurilor de investiţii din PNDR, suma maximă este de 75.000 euro/beneficiar;

c. acordarea de microcredite beneficiarilor mentionati anterior, pentru asigurarea resurselor financiare necesare pentru realizarea producţiei agricole, până la maximum 25.000 euro/beneficiar.

La începutul paginii


garantarea creditelor acordate de instituţiile finanţatoare fermierilor, conform OUG 34/ 2013
Întrebare :
În ce constă garantarea creditelor acordate de instituţiile finanţatoare fermierilor, conform OUG 34/ 2013?

Răspuns :

OUG nr. 43/2013 prevede garantarea creditelor acordate de instituţiile finanţatoare fermierilor pentru achiziţia de terenuri agricole, pentru finanţarea producţiei agricole şi dotarea fermelor, după cum urmează:
 
Pentru achiziţia de terenuri agricole garantarea se accordă până la maximum 50% din valoarea creditului acordat de către instituţiile finanţatoare . Volumul creditului va reprezenta maximum 90% din valoarea suprafeţelor achiziţionate şi minimum 10% contribuţia proprie a beneficiarului. Diferenţa de garanţii necesare pentru acoperirea integrală a creditului şi a dobânzilor aferente va fi asigurată de către împrumutaţi cu terenurile achiziţionate şi/ sau alte bunuri aflate în proprietate.

Pentru finanţarea investiţiilor în domeniul agricol şi a producţiei agricole, cu excepţia creditelor acordate pentru finanţarea investiţiilor realizate prin măsura 121 din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, garantarea se acordă de până la maximum 80% din valoarea creditului.
Garantarea până la maximum 80% a microcreditelor acordate de instituţiile finanţatoare.

Acordarea sumelor se face în baza convenţiilor încheiate între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Institutiile financiare bancare şi nebancare. Astfel, în vederea aplicării prevederilor OUG nr. 43/2013, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a agreat și încheiat, convenții de finanțare a fermelor de familie cu OTP Bank și CEC Bank.

La începutul paginii


Beneficiarii OUG 43/ 2013
Întrebare :

Cine poate beneficia de prevederile OUG nr. 43/2013 privind garantarea creditelor acordate de instituţiile finanţatoare fermierilor?

Răspuns :
Prin OUG 43/ 2013 sunt sprijinite fermele de familie, definite ca explotații agricole care aparțin persoanelor fizice în calitate de producători agricoli individuali înregistrați în Registrul exploatațiilor agricole, sau înregistrati ca persoane fizice autorizate, întreprindere individuală, întreprindere familială, înființate conform legislației în vigoare, care produc pentru consumul propriu, iar după caz comercializează surplusul.

Aceste microcreditele se acorda următoarelor categorii de beneficiari definite conform OUG 43/2013:

• persoanelor fizice în calitate de producători agricoli individuali înregistraţi in Registrul exploataţiilor agricole;

• persoana fizică autorizată conform legislaţiei in vigoare;

• întreprindere individuală;

• întreprindere familială, înfiinţată potrivit legislaţiei in vigoare.

La începutul paginii


Valoarea maxima eligibilă a unui proiect
Întrebare :
Care este valoarea maximă eligibilă a unui proiect?
Răspuns :
Valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu va depăși 125.000 euro.
La începutul paginii


Incadrarea investitiei de producere a sapunului si a produselor cosmetice ca si activitate mestesugareasca
Întrebare :
Activitatea de producere a sapunului si a produselor cosmetice poate fi considerata activitate mestesugareasca in cadrul Masurii 312 ,,Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi’’?
Răspuns :
In conformitate cu prevederile Ghidul Solicitantului aferent Masurii 312, versiunea 06 din iulie 2012 , activitatea mestesugareasca este activitatea de producere si comercializare a produselor care pastreaza specificul executiei manuale si artizanat, prestarea serviciilor care presupun un numar mai mare de operatii executate manual in practicarea lor sau au ca scop promovarea mestesugurilor, a meseriilor, a produselor si serviciilor cu specific traditional (exemple: sculptura, cioplitul sau prelucrarea artistica a lemnului, confectionarea instrumentelor muzicale, impletituri din fibre vegetale si textile, confectionarea obiectelor ceramice, grafica sau pictura, prelucrarea pielii, metalelor, etc).
Astfel, activitatea de producere a sapunului si a produselor cosmetice nu poate fi considerata mestesugareasca numai prin prisma faptului ca este o activitate desfasurata preponderant manual

La începutul paginii


• Achizitionare teren pentru a creste valoare UDE pe numele titularului II in calitate de PF sau pe II
Întrebare :
Pentru un beneficiar al Masurii 112 ,,Instalarea tinerilor fermieri’’, pentru a creste valoarea UDE, in cazul unei Intreprinderi individuale terenul poate fi achizitionat pe numele titularului II in calitate de persoana fizica sau achizitia se face pe II?
Răspuns :
: In concordanta cu prevederile Manualului de Procedura Autorizare Plati, vers. 21, publicat pe pagina de internet www.apdrp.ro , va informam ca, ,,In cazul achizitiei de teren, documentele doveditoare ale dreptului de proprietate, prezentate la dosarul cererii de plata trebuie sa fie emise pe numele persoanei fizice, indiferent de forma de autorizare conform OUG 44/ 2008, cu modificarile si completarile ulterioare (cazul PFA-ului/ intreprinzatorului persoana fizica titular al intreprinderii individuale/ membrilor intreprinderii familale). Mentionam ca persoana fizica, poate opta pentru mentionarea formei de autorizare, alaturi de nume.’’
La începutul paginii


Demonstrarea sursei de cofinantare la depunerea Cererii de Finantare
Întrebare :
Pentru a demonstra sursa cofinantarii la depunerea Cererii de finantare pentru Masura 121 ,,Modernizarea exploatatiilor agricole’’ este obligatoriu a se depune un extras de cont cu suma de cofinantare, daca depun declaratia pe proprie raspundere privind cofinantarea?
Răspuns :
Printre documentele obligatorii care trebuie atasate Dosarului Cererii de Finantare pentru intocmirea proiectului (Cap. 4, subcap. 4.1 din Ghidul Solicitantului aferent Masurii 121 ,,Modernizarea exploatatiilor agricole’’, versiunea 10, noiembrie 2012) se regasesc enumerate si urmatoarele documente:
• pct. 6.1 - Documente de la solicitant care sa dovedeasca capacitatea si sursele de cofinantare ale proiectului (unul sau mai multe dintre ele emise de institutii financiar bancare);
• pct. 19 - Declaratia pe propria raspundere privind cofinantarea conform Anexei 13.
De asemenea, va informam ca, in termen de 60 zile calendaristice de la primirea Notificarii de selectare a cererii de finantare, dar nu mai mult de 70 zile calendaristice de la publicarea pe site‐ul www.apdrp.ro a raportului de selectie partiala/finala, dupa caz, solicitantul va trebui sa prezinte dovada cofinantarii, la semnarea contractului de finantare prezentand cel putin unul din documentele enumerate in Ghidul Solicitantului.
Asadar, solicitantul va prezenta la momentul depunerii Cererii de Finantare documente care dovedesc capacitatea si sursa de cofinantare (conform Ghidului Solicitantului), precum si declaratia pe propria raspundere privind cofinantarea, iar ulterior, dupa primirea Notificarii de selectare va prezenta dovada cofinantarii (la momentul semnarii contractului de finantare).

La începutul paginii


Scrisoare de confort IFN
Întrebare :
Mai acceptă APDRP-ul scrisori de confort elibareate de IFN-uri?
Răspuns :

Dorim să vă informăm că Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nu mai acceptă scrisori de confort emise de instituții financiare nebancare (IFN), având în vedere că acestea au fost obținute foarte usor de către solicitanti, fără o verificare reală a bonității solicitanților, ceea ce se reflectă într-o scadere a ratei de absorbție a fondurilor europene.

Având în vedere cele mai sus menționate, a fost necesară luarea deciziei ca, începând cu sesiunile lansate în anul 2011, scrisorile de confort emise de IFN-uri să nu mai fie acceptate la depunerea Cererii de Finanțare.


La începutul paginii


Proiect pe Măsura 123 privind procesarea grăsimilor animale pentru obținerea de furaje pentru anima
Întrebare :

Intenționez să realizez un proiect pe Măsura 123 privind  procesarea grăsimilor animale pentru obținerea de furaje pentru animale.
Este aceast
ă activitate  sau nu considerată activitate de ecarisaj?


Răspuns :

Conform Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 123 -  Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”, nu sunt finanţate investiţii pentru unităţi de ecarisaj.

Având în vedere sensul termenului “ecarisaj” - operație de tratare şi de prelucrare a cadavrelor de animale şi a resturilor de la abatoare în vederea transformării lor în produse furajere sau industriale - această activitate menționată de dumneavoastră se încadrează în această sferă, fiind considerată activitate de ecarisaj.

Prin urmare, proiectul vizat de dumneavoastră, nu este eligibil.


La începutul paginii


Document prin care solicitantul declară că asigură cofinanțarea investiției
Întrebare :
Care este documentul prin care solicitantul declară că asigură cofinanțarea investiției?
Răspuns :
Declarația pe propria răspundere privind cofinanțarea conform Anexei 13 la Ghidul Solicitantului, reprezintă documentul prin care solicitantul declară că asigură cofinanțarea investiției.
La începutul paginii


Aria de aplicare a Măsurii 122
Întrebare :
Care este aria de aplicare a Măsurii 122?
Răspuns :
La nivelul întregului teritoriu al României, pădurile aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice și proprietatea publică a unităților administrativ teritoriale locale.
Sunt considerate păduri și sunt incluse în fondul forestier național, terenurile incluse în amenajamentele silvice, cu „o suprafață de cel puțin 0,25 ha acoperite cu arbori; arborii trebuie să atingă o înălțime minimă de 5 m la maturitate în condiții normale de vegetație” (Legea 46/ 2008, art. 2 alin.1, Codul Silvic).

La începutul paginii


La semnarea contractului de finanțare se dovedește cofinanțarea proiectului
Întrebare :
Care sunt documentele prin care se va dovedi cofinanțarea proiectului si care se vor prezenta la semnarea contractului de finanțare?
Răspuns :
La semnarea contractului de finanțare, cofinanțarea proiectului, va fi dovedita prin una din formele:
a) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data depunerii documentelor pentru semnarea contractului de finanțare, în cazul cofinanţării prin surse proprii (autofinanţare) sau prin certificate de depozit nominative şi dematerializate, cu o scadenţă mai mică sau egală cu trei luni faţă de data depunerii documentelor pentru semnarea contractului de finanțare (copie conform cu originalul);
b) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data depunerii documentelor pentru semnarea contractului de finanțare, în cazul existentei unor surse de cofinanţare de tipul: granturi, sponsorizări, donaţii, însoţit de un document care să ateste sursa respectivă, emis de organizaţia care a acordat‐o (copie conform cu originalul);
c) extras de cont bancar și Formularul de achiziţie titluri de stat, emise și vizate de bancă, în cazul cofinanţării prin titluri de stat cu o scadenţă mai mică sau egală de trei luni faţă de data depunerii documentelor pentru semnarea contractului de finanțare (copie conform cu originalul) ;
d) extrasul liniei de credit datat cu cel puțin cinci zile lucrătoare față de data semnării contractului, cu valabilitate de un an la momentul semnării contractului de finanțare, şi Contractul de credit vizat de bancă, în cazul cofinanţării prin linie de credit cu valabilitate de un an la momentul semnării contractului de finanțare, deschis la o bancă (copie conform cu originalul).
Extrasele de cont bancare trebuiesc eliberate de băncile de pe teritoriul României.

La începutul paginii


Eligibilitate achiziţionare elicopter de intervenţie rapidă şi transport bolnavi
Întrebare :
Suntem o firmă nouă cu domeniul de activitate medical - ambulanţă, care doreşte să acceseze Măsura 312. Vă rugăm să ne precizaţi dacă este eligibilă achiziţionarea unui elicopter de intervenţie rapidă şi transport bolnavi (gen SMURD) şi ce condiţii trebuie să îndeplinim pentru realizarea proiectului.
Răspuns :

Achiziționarea unui elicopter nu este eligibilă, nefiind o cheltuială în vederea desfăşurarii activității de transport cu ambulanța care intră pe cod CAEN 8690 - „Alte activități referitoare la sănătatea umană”, cod care nu este eligibil în cadrul Măsurii 312.


Conform Cod CAEN 8690, transportul pacien
ților cu ambulanța, inclusiv avioane, este un serviciu asigurat adesea în timpul urgențelor medicale, iar măsura nu vizează activitatea spitalicească şi de urgențe medicale.


La începutul paginii


Comune care nu se regăsesc în Anexa 7
Întrebare :

Comunele care nu se regăsesc în Anexa 7 - lista localităţilor cu populaţia echivalentă la Ghidul Solicitantului pentru Măsura 322, pot depune proiecte în cadrul acestei Măsuri?

Răspuns :
În cadrul Măsurii 322 localităţile (comunele) care nu se regăsesc în Anexa 7 la Ghidul Solicitantului, pot depune proiecte de investiţii prin PNDR în cadrul acestei măsuri. În Anexa 7 sunt menţionate toate acele localităţi pentru care se acordă punctaj în cadrul criteriilor de selecţie. 
Astfel, menţionăm că localităţile care nu se regasesc nu vor primi punctaj în cadrul criteriilor de selecţie menţionate în Ghidul Solicitantului pentru Măsura 322.

La începutul paginii


Modernizare investiţie realizată prin SAPARD
Întrebare :

Poate fi modernizată prin FEADR o pensiune realizată prin Programul SAPARD? Activităţile ce vor face obiectul proiectului FEADR sunt dotarea camerelor de cazare cu aer condiţionat, realizarea de împrejmuiri estetice şi eficiente, precum şi achiziţia şi dotarea pensiunii cu panouri solare?

Răspuns :
Modernizarea unei pensiuni realizată cu fonduri prin Programul SAPARD este o investiţie eligibilă prin PNDR.
Astfel, se poate beneficia de fonduri nerambursabile prin Măsurii 313 ,,Încurajarea activităţilor turistice”, atât pentru modernizarea pensiunii realizată cu fonduri SAPARD, cât şi pentru realizarea investitiilor mentionate.
Beneficiarul trebuie să aibă în vedere să nu modifice destinaţia spaţiilor avizate şi structura proiectului finanţat din fonduri SAPARD.
De asemenea, dacă se doreşte ca pensiunii să-i crească numărul de margarete, pot fi realizate elementele care se adaugă pentru trecerea la o categorie superioară.
Pentru a obţine informaţii detaliate privind condiţiile de accesare a Măsurii 313, care trebuie îndeplinite pentru întocmirea proiectului, poate fi consultat Ghidul Solicitantului pentru Măsura 313, disponibil în format electronic la secţiunea Investiţii prin FEADR.

La începutul paginii


Localităţi cu minim 2000 de locuitori
Întrebare :

În cadrul proiectelor pentru Măsura 322 numărul minim de beneficiari trebuie să fie 2000? Se poate implementa un proiect in localităţi cu minim 2000 de locuitori, chiar dacă tronsonul respectiv nu îi deservesc pe toţi, ci doar o parte ?

Răspuns :
Pentru localităţile cu minim 2000 de locuitori (persoane echivalente) comuna poate realiza proiecte de investiţii prin PNDR şi în situaţia în care investiţiile respective nu deservesc toţi locuitorii acelei localităţii.
Subliniem faptul că solicitantul trebuie să argumenteze foarte clar în studiul de fezabilitate oportunitatea şi necesitatea investiţiei respective.

La începutul paginii


Nu se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili pentru această măsură
Întrebare :
Exploatațiile agricole rezultate din fracționarea în anul 2013 a altor exploatații pentru obținerea unui sprijin financiar din cadrul Măsurii 121, intră în categoria beneficiarilor eligibili?
Răspuns :
Nu se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili pentru această măsură:
- Exploataţiile agricole de subzistenţă (exploataţii care produc exclusiv pentru consumul propriu) cu dimensiune de sub 2 UDE;
- Exploatațiile agricole cu dimensiunea economică mai mare de 50 UDE;
- Exploatațiile agricole rezultate din fracționarea în anul 2013 a altor exploatații pentru obținerea unui sprijin financiar din cadrul Măsurii 121, necuvenit.
– dimensiunea economică a exploataţiei agricole se calculează conform Cererii de Finanţare în sheet‐ul specific Măsura 121 – Stabilirea categoriei de fermă – după cum urmează:
o În cazul exploataţiilor agricole care prevăd în cadrul proiectului modernizarea acesteia, dimensiunea se va calcula pentru anul în curs la data depunerii Cererii de Finanţare.
o În cazul exploataţiilor agricole care prevăd activităţi agricole complet noi, dimensiunea economică va fi cea rezultată ca urmare a realizării investiţiei.
- Organizaţiile de producători din sectorul legume și fructe pentru investiţiile sprijinite prin Pilonul I al Politicii Agricole Comune.

La începutul paginii


Investiții în păduri și alte terenuri acoperite de vegetație forestieră care aparțin statului
Întrebare :
Sunt eligibile investițiile în păduri și alte terenuri acoperite de vegetație forestieră care aparțin statului?
Răspuns :
Conform prevederilor Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 122, versiunea 01, nu sunt eligibile investițiile în păduri și alte terenuri acoperite de vegetație forestieră care aparțin statului.
La începutul paginii


Intensitatea sprijinului nerambursabil pentru un potențial beneficiar sub 40 de ani și car
Întrebare :
Care este intensitatea sprijinului nerambursabil pentru potențialul beneficiar cu vârsta sub 40 de ani și care este înscris în formă asociativă sau pentru potențialul beneficiar care este formă asociativă?
Răspuns :
În ceea ce privește solicitarea dumneavoastră, în concordanță cu prevederile Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 121 ,,Modernizarea exploatațiilor agricole’’, versiunea 11 din iunie 2013, vă informăm următoarele:
Pentru proiectele care nu includ investiții pentru producerea și utilizarea energiei regenerabile și nu sunt forme asociative - Pentru toate proiectele depuse în cadrul Măsurii 121 pentru sectorul zootehnic, sectorul vegetal sau de către beneficiarii Măsurii 141, valoarea maxima eligibilă a unui proiect nu va depăși 125.000 Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% (reprezentând 50.000 Euro).
Pentru aceste sectoare sprijinul nerambursabil se va putea majora cu:
• 10% ‐ pentru investițiile realizate de tinerii agricultori cu vârsta sub 40 ani, la data depunerii Cererii de Finanțare;
• 10% ‐ pentru investițiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural, în zone cu handicap natural și în arii naturale protejate încadrate în rețeaua Natura 2000 (conform Regulamentului CE nr.1698/2005, art. 36, litera a, punctele i, ii și iii);
• 10% ‐ pentru investițiile având drept scop implementarea noilor provocări prin următoarele tipuri de operațiuni: „îmbunătățirea eficienței utilizării și depozitării îngrășămintelor cu azotat”, „instalații pentru tratamentul apelor reziduale în exploatații
agricole și în cadrul proceselor de prelucrare și comercializare”. Această majorare se aplică exclusiv la partea din proiect destinată investițiilor în aceste două tipuri de operațiuni.
Dacă solicitantul are sub 40 de ani și este persoană fizică autorizată, întreprindere individuala, asociat unic persoană fizică al unei societăți cu răspundere limitată, persoană fizică care se angajează să se constituie ca persoană fizică autorizată/întreprindere individuală până la încheierea contractului de finanțare și este membru al uneia din următoarele formele asociative: Grup de producători, societate cooperativă agricolă, cooperativă agricolă, organizație de îmbunătățiri funciare, Organizație Interprofesională pentru Produsele Agroalimentare (OIPA), intensitatea sprijinului poate fi de 50%.
Pentru forma asociativă, se precizează că, valoarea maximă eligibilă va fi de 125.000. Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% reprezentând 50.000 Euro pentru proiectele care aparțin unei forme asociative și care deservesc majoritatea membrilor acesteia (jumătate plus unul din membri). Ponderea sprijinului nerambursabil de 40% nu va fi majorat pentru investitiile realizate de tinerii agricultori cu vârsta sub 40 ani la data depunerii Cererii de Finanțare, sau pentru investițiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural, în zone cu handicap natural și în arii naturale protejate încadrate în rețeaua Natura 2000 (conform Regulamentului CE nr.1698/2005, art. 36, litera a, punctele i, ii si iii), sau pentru investițiile având drept scop implementarea noilor provocări prin următoarele tipuri de operațiuni: „îmbunătățirea eficientei utilizarii și depozitării îngrășamintelor cu azotat”, „instalații pentru tratamentul apelor reziduale în exploatații agricole și în cadrul proceselor de prelucrare și comercializare”.
Astfel, intensitatea sprijinului va rămâne doar la 40% dacă beneficiarul este formă asociativă, indiferent dacă membrii formei asociative au sub 40 de ani.
Verificarea respectării intensitatii maxime a ajutorului se va face și inaintea semnării contractului de finanțare de către APDRP.


La începutul paginii


Componente pentru Autorităţi publice
Întrebare :

Care sunt componentele Măsurii 313 pentru care sunt eligibile spre finanţare Autorităţile Publice Locale?

Răspuns :
Autorităţile Publice Locale pot depune spre finanţare numai proiecte care se încadrează în componentele c) ,,Investiţii în infrastructură la scară mică precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc." şi d) ,,Dezvoltarea şi/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural” din cadrul Măsurii 313 ,,Încurajarea activităţilor turistice”.
Pentru informaţii detaliate privind cele două componente, consultaţi Ghidul Solicitantului pentru Măsura 313, disponibil în format electronic la secţiunea Investiţii prin FEADR.

La începutul paginii


Modernizare cabinet medical
Întrebare :

În cadrul Măsurii 312, activităţile de asistenţă medicală generală (sau specializată) - cod CAEN 8512 - înseamnă construire sau modernizare cabinet şi achiziţionare aparatură de specialitate?

Răspuns :
Dacă solicitantul deţine o societate înregistrată cu cod CAEN 862 - Activităţi de asistenţă medicală ambulatorie şi stomatologică (cu codurile CAEN 8621,8622,8623 – 8512 este codul CAEN vechi), poate depune un proiect în cadrul PNDR.
Astfel, în cadrul acestui proiect, sunt eligible cheltuielile pentru construirea sau modenizarea cabinetului, cât şi pentru achiziţionarea aparaturii de specialitate.

La începutul paginii


Accesare separată a fondurilor europene de către soţ şi soţie ce deţin contracte diferite de arendar
Întrebare :

Pentru măsura 112, dacă soţul si soţia au contracte de arendă  diferite, pot accesa separat finanţare în cadrul aceleaşi sesiuni?


Răspuns :

Conform Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 112 - “Instalarea tinerilor fermieri”,  nu se acordă sprijin persoanelor care nu au acte de proprietate sau contracte de arendă/ concesionare încheiate în nume propriu, cu excepția soțului sau soției.

În acest ultim caz, un singur membru al familiei poate primi sprijin, chiar dacă ambii soți îndeplinesc condițiile prevăzute în măsură.


La începutul paginii


Am un proiect pe Măsura 112. Mai pot depune încă unul şi pentru Măsura 141?
Întrebare :

Sunt beneficiarul unui proiect de finanţare nerambursabilă prin Măsura 112 şi aş vrea să mai depun încă o cerere din finanţare şi pentru Măsura 141. Mai pot face acest lucru?

Răspuns :
Beneficiarul care are un contractat cu APDRP un proiect depus la Măsura 112 şi a cărui dimensiune economică este cuprinsă între între 6 şi 8 UDE, poate depune o Cerere de Finanţare şi  în cadrul Măsurii 141.

La începutul paginii


Păstrarea eligibilităţii pentru micro-intreprinderi
Întrebare :

Pentru un proiect în cadrul căruia beneficiarul este o micro-întreprindere la data depunerii proiectului (are 9 angajaţi şi circa 1.100.000 euro cifra de afaceri), dar prin proiect se prevede crearea de noi locuri de muncă, respectiv înca 25 angajaţi. Vă rugăm să ne precizaţi dacă, acest solicitant, deşi pierde calitatea de micro-întreprindere, rămâne eiligibil?

Răspuns :
Beneficiarul care este constituit ca micro-întreprindere la depunerea proiectului şi care ulterior, ca urmare a implementării proiectului sau dezvoltării economice, devine întreprindere mică sau mijlocie, îşi păstrează eligibilitatea. Astfel, beneficiarul respectiv este în continuare încadrat ca beneficiar eligibil.
 
În acest sens, vă aducem la cunoştinţă prevederile Hotărârii de Guvern nr. 224/2008, la art. 8, alin. (3): "pentru categoriile de beneficiari FEADR care pe perioada derulării proiectului, precum şi în perioada de monitorizare, îşi schimba tipul şi dimensiunea întreprinderii avute la data depunerii cererii de finanţare, în sensul trecerii de la categoria de micro-întreprindere la categoria de întreprindere mica sau mijlocie (....) cheltuielile pentru finanţare rămân eligibile pe toata perioada derulării proiectului şi în perioada de monitorizare."
Astfel, vă comunicăm că un solicitant devine eligibil pentru Măsura 312 dacă îndeplineşte criteriile de încadrare in categoria micro-întreprinderilor la momentul aplicării pentru Măsura 312.

La începutul paginii


Depunere documente sanitar-veterinare pentru proiecte privind activități cuprinse în componenta a) – Investiții în infrastructura de primire turistică
Întrebare :
Solicitanții care depun proiecte pentru Măsura 313 care vizează activități cuprinse în componenta a) – Investiții în infrastructura de primire turistică, trebuie să prezinte document de la ANSVSA?
Răspuns :
Solicitanții care depun proiecte pentru Măsura 313 care vizează activități cuprinse în component a) – Investiții în infrastructura de primire turistică – pot prezenta un document din partea ANSVSA, în care se specifică faptul că activitățile cuprinse în codul CAEN 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată, nu fac obiectul avizării/înregistrării sanitar-veterinare, conform legislației în vigoare.
La începutul paginii


Extrase de cont bancare eliberate de băncile de pe teritoriul României
Întrebare :
La depunerea Cererilor de Finanțare se pot prezenta extrase de cont bancare eliberate de banci din străinatate?
Răspuns :
Extrasele de cont bancare trebuiesc eliberate de băncile de pe teritoriul României.
La începutul paginii


Domiciliul solicitantului în momentul aplicării Măsurii 313, în cazul pensiunilor agroturistice (construcție nouă)
Întrebare :
Pot depune un proiect pentru o pensiune agroturistică în Comuna X, dacă sediul social al Întreprinderii Individuale este în Comuna Y și domiciliul reprezentantului legal este în localitatea Z?
Răspuns :
În concordanță cu prevederile Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 313, versiunea 06 din martie 2012, vă informăm că, agroturismul este o îmbinare a activităților agricole cu serviciile turistice în interiorul unei gospodării agricole sau ferme, ce constituie o soluție complementară de suplimentare a veniturilor din agricultură, cu efecte pozitive atât de natură economică cât și socială, ce presupune contactul turistului cu activitățile gospodărești și asigurarea parțială a hranei din produse locale.
În cadrul pensiunilor agroturistice trebuie să se desfășoare cel puțin o activitate legată de agricultură, creșterea animalelor, cultivarea diferitelor tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi, etc. La fundamentarea investiției în Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ trebuie precizat specificul activității beneficiarului, ex.: culturi vegetale, legumicultura, pomicultura, ferme zootehnice, etc.
În cazul pensiunilor agroturistice (construcție nouă), la momentul aplicării, solicitantul va avea domiciliul în locația/gospodăria/comuna respectivă, iar la momentul finalizării investiției, beneficiarul trebuie să domicilieze permanent în locația/gospodăria în care s-a înființat pensiunea agroturistică (fie în aceeași clădire, fie in clădire independentă).
Astfel, solicitanții pentru acest tip de investiție, organizați conform OUG 44/ 2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, este necesar să aibă domiciliul /sediul social în locația/gospodăria/comuna respectivă.

La începutul paginii


Suprafață minimă pentru accesarea Măsurii 122
Întrebare :
Care este suprafața minimă avută în vedere pentru accesarea acestei măsuri?
Răspuns :
Suprafaţa minimă avută în vedere pentru acestă măsură este de 0,5 ha şi este inclusă în amenajamentul silvic al solicitantului sau într-un amenajament silvic elaborat la o scară mai mare, în concordanţă cu legislaţia naţională în vigoare.
La începutul paginii


Încadrare ONG pentru activităţi generatoare de profit în Măsura 313
Întrebare :

Un ONG isi pastreaza calitatea de nonprofit chiar daca in mod conex desfasoara o activitate generatoare de profit. Profitul acelei activitati intra in bugetul asociatiei si va fi folosit pentru atingerea scopurilor statutare ale ONG-ului, niciodata nu va fi distribuit ca profit membrilor. Ceea ce v-am descris e vazut de sectorul tertiar ca o forma de auto sustinere financiara.
Intrebarea mea este cum vede APRDP proiectele depuse de ONG-uri si categoria proiectelor de interes public si negeneratoare de profit care au o intensitate a sprijinului de 100%?

Răspuns :
Proiectele depuse de unităţile administrativ teritoriale (comunele), asociaţiile acestora şi ONG-uri trebuie să se încadreze în categoria proiectelor de interes public şi negeneratoare de profit. Pentru investiţiile în interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi valoarea de 200.000 Euro/proiect.
 
Aşadar, ONG-urile sunt beneficiari eligibili ai Măsurii 313 „Încurajarea activităţilor turistice” doar în condiţiile în care aplică pentru proiecte negeneratoare de profit (de tipul celor din componenta C „Investiţii în infrastructură la scară mică precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc.” şi D „Dezvoltarea şi / sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural”). De asemenea, activităţile cuprinse în proiect trebuie să fie în acord cu scopul şi obiectivele cuprinse în statutul ONG-ului respectiv.
Având în vedere cele de mai sus, se impune ca în cazul în care un ONG solicită fonduri nerambursabile prin PNDR, acesta să completeze analiza cost - beneficiu şi să depună documentaţia privind statutul ONG-ului. 

La începutul paginii


Înfiinţare cimitir particular
Întrebare :

În cadrul Măsurii 312 activităţile de pompe funebre - cod CAEN 9303 -  includ la "şi similare" şi înfiinţarea unui cimitir particular?

Răspuns :
Prin PNDR nu se acordă fonduri nerambursabile pentru înfiinţarea de cimitire particulare, deorece acest tip de investiţie nu se încadrează în obiectivele măsurii, indiferent dacă activitatea se încadrează la codul CAEN 9603 – Activităţi de pompe funebre şi similare (9303 este codul CAEN vechi).

La începutul paginii


Procesare fructe
Întrebare :

O microîntreprindere în curs de constituire doreşte să investească într-o unitate de producţie dulceaţa, jeleuri şi şerbet. Este eligibilă această investiţie în cadrul Măsurii 123?

Răspuns :
În ceea ce priveşte solicitarea dumneavoastră vă comunicăm că această investiţie poate fi realizată în cadrul Măsurii 123. Menţionăm că, în cadrul Măsurii 123 este eligibilă investiţia într-o unitate de producţie dulceaţă, jeleuri şi şerbet produse exclusiv din fructe.

La începutul paginii


Construcţie secţie vinificaţie - solicitant fără experienţă
Întrebare :

În cadrul Măsurii 123 este eligibil un proiect care vizează construcţia unei secţii de vinificaţie în cazul în care solicitantul nu are experienţă în domeniu (nici în activitatea de vinificatie şi nici în ceea ce priveşte culturile viticole)?

Răspuns :
În cadrul Măsurii 123 se poate solicita finanţare pentru vinificaţie din partea unui potenţial beneficiar care nu are experienţă în domeniu. Încadrarea solicitantului ca activitatea principală într-un domeniu anume sau altul nu este valabila în cazul Măsurii 123 (spre deosebire de Măsura 121, de exemplu).Trebuie să aveţi în vedere că la documentul 12.1. anexat cererii de finanţare se solicita „Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului care specifică faptul că solicitantul are capital social 100% privat, codul CAEN conform activităţii pentru care solicită finanţare, existenţa punctului de lucru (dacă este cazul) şi că nu se află în proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea nr. 31/1990, republicată), reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii nr. 85/2006, republicată, şi Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.
Aşadar, dacă solicitantul îndeplineşte toate criteriile şi condiţiile precizate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei masuri, în ceea ce priveşte încadrarea în categoria de beneficiar eligibil dar şi în ceea ce priveşte condiţiile de eligibilitate şi selecţie poate solicita finanţare pentru investiţia propusă – unitate de vinificaţie.

La începutul paginii


Administrator unic şef exploataţie
Întrebare :

În cadrul Măsurii 112 ,,Instalarea tinerilor fermieri” şeful de exploatatie trebuie neaparat să fie şi singurul administrator(administrator unic) sau societatea poate avea doi administratori, dintre care unul neaparat tânărul până în 40 ani?


Răspuns :
Conform menţiunilor din Ghidul Solicitantului pentru Măsura 112 şeful de exploataţie trebuie să fie asociat unic şi administrator.

La începutul paginii


Punctaj criteriu de selecţie
Întrebare :

În cazul în care o parte a terenului pe care îl lucrez este în arendă  şi o parte în proprietate, aş dori să ştiu cum se aloca punctele privind criteriul 3  "Solicitantul are în proprietate o exploataţie agricolă" din cadrul măsurii 112?

Răspuns :
Ţinând cont de faptul că aveţi o parte a terenului în proprietate, şi o altă în arendă, nu veţi primi punctaj la criteriul de selecţie numărul 3 - Solicitantul are în proprietate exploataţia agricolă.
Pentru a primi punctaj la acest criteriu trebuie ca toată exploataţia să fie în proprietatea dumneavoastră
.

La începutul paginii


Achiziționare ATV, snowmobil, biciclete
Întrebare :
În cadrul Măsurii 313 achiziționarea de ATV, snowmobil, biciclete, reprezintă cheltuială eligibilă?
Răspuns :
Referitor la solicitarea dumneavoastră vă comunicăm că nu sunt eligibile pentru finanțare, în cadrul Măsurii 313, mijloacele de transport auto-propulsate (ATV sau snowmobil). Bicicletele pot fi eligibile pentru finanțare în cadrul codului CAEN 7721.
La începutul paginii


Activitatea de tratarea semințelor destinate însămânțării si realizarea de investiții în utilaje de
Întrebare :
Vă rog frumos să-mi spuneți dacă în cadrul Măsurii 123 este eligibilă activitatea de tratare a materialelor semincere, doresc să achiziționez utilaje pentru această activitate?
Răspuns :
Activitatea de tratare a semințelor destinate însămânțării, precum și realizarea de investiții în utilaje pentru tratarea semințelor nu sunt eligibile prin Măsura 123, deoarece acestea sunt activități specifice codului CAEN 0164. Prin Măsura 123 este eligibilă numai activitatea de depozitare (cod CAEN 5210).
La începutul paginii


Categorii de beneficiari eligibili
Întrebare :
Care sunt categoriile de beneficiari eligibili pentru sprijin prin Măsura 122?
Răspuns :
Conform prevederilor Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 122, versiunea 01, publicat pe pagina de internet www.apdrp.ro, beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 122 sunt:
o proprietari privaţi de pădure, persoane fizice sau juridice și asociaţii ale acestora;
o forme asociative ale proprietarilor de pădure (composesorate, obști de moșneni,
o obști răzesești, păduri grănicerești și alții) – constituite în baza Legii 1/ 2000, art. 26;
o comune, orașe și municipii deţinătoare de pădure sau asociaţiile acestora;
o instituții de cult și învățământ deținătoare de pădure și asociațiile acestora;
o asociaţii mixte de proprietari de pădure din oricare din categoriile de mai sus.

La începutul paginii


Clarificare categorii de potenţiali beneficiari M.112
Întrebare :

În cazul în care o persoană  a fost administrator şi a avut şi cele mai multe părţi sociale dintr-o altă firmă, care deţinea o exploataţie agricolă, poate accesa Măsura 112, având în vedere că se instalează acum ca şi conducator pe o nouă exploataţie şi că este administrator la o întreprindere individuală nou înfiinţată?


Răspuns :
Conform definiţiei din PNDR, conducătorul exploataţiei este acea persoană care  administrează şi îşi asumă riscuri economice privind exploataţia agricolă (poate fi: persoană fizică sau acţionar unic). Aşadar, în situaţia prezentă  de dumneavoastră, solicitantul poate accesa Măsura 112.

La începutul paginii


Definirea marjei brute standard a unei exploataţii agricole
Întrebare :

Ce reprezinta marja brută standard a unei exploataţii agricole?


Răspuns :
Marja Brută Standard a unei producţii animaliere sau a unei culturi este definită ca diferenţa între valoarea standard a producţiei brute pe un hectar sau pe cap de animal (inclusiv valoarea subvenţiilor legate de produs şi/sau zonă) şi suma standard a costurilor variabile necesare obţinerii acestei producţii.
La începutul paginii


Achiziționarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât bio-combustibili
Întrebare :
Achiziționarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât bio-combustibili reprezintă cheltuială eligibilă în cadrul Măsurii 313?
Răspuns :
În conformitate cu prevederile fișei măsurii și cu prevederile Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 313, versiunea 06 din martie 2012, achiziționarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât bio-combustibili, ca parte componentă a proiectelor, reprezintă o cheltuială eligibilă doar pentru proiectele care se încadrează în componenta a) - ,,Investiții în infrastructura de primire turistică’’.
Prin urmare, criteriul de selecție ,,Proiecte care au în componență și investiții de producere a energiei din surse regenerabile utilizate în scopul desfășurării activității turistice’’ se va aplica doar proiectelor mai sus amintite.

La începutul paginii


Actualizare curs valutar
Întrebare :

Un beneficiar care a folosit  în Bugetul Indicativ din cadrul Cererii de Finanţare Măsura 121 cursul de 3,6725 RON / EUR, va semna contractul la acest curs sau la un curs valutar mai actualizat?

Răspuns :
Referitor la solicitarea dumneavoastră vă informăm că beneficiarul care a folosit în Bugetul Indicativ din cadru Cererii de Finanţare cursul de 3,6725 RON / EUR, va semna contractul la acest curs.

La începutul paginii


Clarificare statut I.M.M.
Întrebare :

În urma unei realizarii unei investiţii în cadrul Măsurii 312 societatea va fi nevoită să angajeze un număr de 25 de oameni pentru a putea rentabiliza activitatea desfăşurată. Acest număr de angajaţi va depăşi numărul maxim de 9 angajaţi cât este cerut de Legea nr. 346/2004 privind încadrararea în cadrul microintreprinderilor. Având în vedere cele prezentate aş dori să vă întreb dacă se mai îndeplineşte condiţia de eligibilitate a solicitantului?

Răspuns :

La momentul depunerii proiectului trebuie să se facă dovada încadrării  în categoria de micro-întreprindere. Acesta se  face  în  baza:

-  art.4 al legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare: o întreprindere nu poate fi considerată micro-întreprindere dacă cel puţin 25% din capitalul social ori din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate, direct sau indirect, în comun ori cu titlu individual, de către una sau mai multe organisme ori colectivităţi publice.

- datele utilizate pentru calculul numărului mediu de salariaţi, cifra de afaceri netă anuală şi activele totale sunt cele raportate în situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar precedent, aprobate de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor’’ art. 6(1) al legii nr. 346/2004.
Mai mult, dacă la întocmirea situaţiilor financiare anuale întreprinderea nu se mai încadrează în plafoanele stabilite, aceasta nu îşi va pierde calitatea de întreprindere mică, mijlocie sau micro-întreprindere decât dacă depăşirea acestor plafoane se produce în două exerciţii financiare consecutive‘’ conform art. 6 (2) al Legii nr. 346/2004. Încadrarea în categoria micro-întreprinderi se face în baza Anexei 4.2
Având în vedere cele de mai sus, menţionam ca la momentul depunerii proiectului dvs. trebuie sa respectaţi exact criteriile si condiţiile unei microîntreprinderi. Evoluţia ulterioara a întreprinderii nu va afecta statutul de beneficiar, conform prevederilor din HG 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007—2013, articolul 8, alin 3 : „Pentru  categoriile de  beneficiari  ai  cofinanţării  din FEADR, care, pe perioada derulării proiectului, precum si în perioada de monitorizare, şi schimbă tipul şi dimensiunea întreprinderii avute la data depunerii cererii de finanţare, în sensul trecerii de la categoria de microîntreprindere la categoria de întreprindere mică sau mijlocie, respectiv de la categoria întreprindere mică sau mijlocie la categoria alte întreprinderi, cheltuielile pentru finanţare rămân eligibile pe toată perioada derulării proiectului şi în perioada de monitorizare.”

La începutul paginii


Documentul 3 se referă la documente pentru clădiri şi terenurile pe care sunt/vor fi realizate investiţiile, în sensul în care investițiile se referă
Întrebare :
În cadrul Schemei N578 dacă doresc să achiziționez un utilaj simplu și un mijloc de transport specializat buștean, care, ambele, își vor desfășura activitatea în platforma primară a parchetelor în exploatare, și pe drumurile publice, deci nu se va desfășura nicio activitate în cadrul unei clădiri, nici măcar depozitare este nevoie la pct. 3 al Cererii de Finanțare de document de proprietate asupra clădirii sau ajunge dovedirea dreptului de folosință al terenului pe care se vor depozita utilajele pe timp de repaos tehnologic? (contract de închiriere, comodat)?
Răspuns :
În cadrul Măsurii 123 și a Schemei N578/2009, documentul 3 se referă la documente pentru clădiri şi terenurile pe care sunt/vor fi realizate investiţiile, în sensul în care investițiile se referă la realizarea unor clădiri.
Atenționarea: ,,Actul de proprietate asupra clădirii va fi prezentat pentru toate tipurile de investiții, inclusiv pentru cele care se referă numai la achiziţie de utilaje şi mijloace de transport specializate”, se referă la cazul în care clădirea există și în ea se desfășoară activitatea aferentă investiției propuse.
Pentru situația prezentată de exploatare forestieră, este suficientă prezentarea dreptului de folosință al terenului pe care se vor depozita utilajele pe timp de repaos tehnologic (contract de închiriere, comodat).

La începutul paginii


Sunt beneficiar al Măsurii 141, pot depune proiect și pentru Măsura 121 ,,Modernizarea exploatațiilor agricole’’?
Întrebare :
Un beneficiar al Măsurii 141 care a semnat Decizia de Finanțare cu APDRP, mai poate depune un proiect și pe Măsura 121, chiar dacă nu a avut completată la data depunerii proiectului și Secțiunea B din Planul de afaceri, aferent masurii 141?
Răspuns :
În concordanță cu prevederile Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 141, versiunea iunie 2012, vă informăm că, începând cu anul 2012, toți beneficiarii măsurii 141 care prezintă Decizia de finanțare semnată cu APDRP pot depune proiecte pe măsura 121, chiar dacă nu au avut completată la data depunerii proiectului și Secţiunea B din Planului de afaceri, aferent măsurii 141.
La începutul paginii


Achiziționarea unui încărcător frontal
Întrebare :
Achiziționarea unui încărcător frontal reprezintă o cheltuială eligibilă în cadrul Măsurii 123?
Răspuns :
Ghidul Solicitantului aferent Măsurii 123 versiunea 09 din ianuarie 2013, prevede:
,,Vor fi considerate cheltuieli eligibile, mijloacele de transport specializate care transportă numai un anumit tip de materii prime/mărfuri adecvate activității descrise în proiect, următoarele:
- Autocisterne,
- Autoizoterme (prevăzute cu izolație termică a pereților, dar fără agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul mărfurilor alimentare),
- Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate),
- Mijloace de transport animale,
Cheltuielile cu orice alt mijloc de transport nu sunt considerate eligibile.”
Astfel, încărcătorul frontal (menționat de dumneavoastră) nu face parte din mijloacele de transport specializate enumerate in Ghid, și, ca atare, nu este eligibil pentru finanțare in cadrul acestei măsuri.

La începutul paginii


Stabilire categorie beneficiar eligibil - M123
Întrebare :

În cazul in care o societate are o cotă de participare publică de 4% poate fi cosiderată întreprindere mijlocie pentru a depune un proiect în cadrul Măsurii 123?

Răspuns :
Pentru obţinerea de sprijin financiar nerambursabil prin PNDR în conformitate cu criteriile de eligibilitate stabilite prin măsurile PNDR, este necesar ca solicitanţii să prezinte o serie de documente obligatorii.Unul din acestea este, conform precizărilor din Ghidul Solicitantului pentru Măsura 123, documentul 12.1 Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului care specifică faptul că solicitantul are capital social 100% privat, codul CAEN conform activităţii pentru care solicită finanţare, existenţa punctului de lucru (dacă este cazul) şi că nu se află în process de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990), reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii 85/2006, republicată”, şi Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. Din acest punct de vedere societatea respectivă nu poate depune un proiect în cadrul măsurii 123 deoarece nu respectă condiţia că solicitantul are capital social 100% privat.

La începutul paginii


Modificare Contract de Finanțare
Întrebare :
După semnarea Contractului de Finanțare se pot aduce modificări acestuia?
Răspuns :
Contractul de Finanțare (modelul cadru) – Anexa I – Prevederi Generale, prevede:
,,Beneficiarul se obligă să respecte pe toată durata contractului, criteriile de eligibilitate și de selecție înscrise ăn Cererea de finanțare.
De asemenea, pe perioada de valabilitate a contratului de finanțare, Beneficiarul se obligă să nu modifice substanțial proiectul.
Modificările substanțiale sunt acelea care afectează condițiile de implementare, respectiv de punere în aplicare a proiectului sau creează un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unei colectivități publice; modificări care pot rezulta dintr-o schimbare în natura proprietății, a amplasamentului, a unor elemente inițiale caracteristice proiectului; încetarea sau delocalizarea activității pentru care s-a acordat ajutorul financiar nerambursabil, etc. ’’ (…) – Articolul 3 – 3(1)
Modificarea contractului de finanțare se poate solicita numai în cursul duratei de execuție a acestuia stabilită prin contract și nu poate avea efect retroactiv.
Astfel, orice modificare a contractului de finanțare se face cu acordul ambelor părți, respectându-se prevederile art. 9 - Amendament la Contract din Anexa I Prevederi Generale


La începutul paginii


Beneficiari eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 125, submăsura a, componenta a1
Întrebare :
Care sunt categoriile de beneficiari eligibili pentru accesarea Măsurii 125, submăsura a, componenta a1?
Răspuns :
În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 125, submăsura a, componența a1, versiunea 04 din septembrie 2012, beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat sunt Organizaţiile/ federaţiile de utilitate publică (aceste organizaţii şi federaţii de organizaţii de îmbunătăţiri funciare sunt persoane juridice de utilitate publică, fără scop patrimonial ce se constituie şi functionează în conformitate cu Legea nr.138/ 2004 a îmbunătăţirilor funciare şi care administrează, intreţin şi repară infrastructura de îmbunătăţiri funciare în interesul membrilor acestora) ale proprietarilor/ deținătorilor de terenuri agricole constituite în conformitate cu legislaţia în vigoare.
La începutul paginii


Construirea unei săli multifuncţionale în cadrul unei pensiuni
Întrebare :
Construirea şi amenajarea sălilor multifuncţionale în cadrul unei structuri de cazare în mediul rural, reprezintă o cheltuială eligibilă?
Răspuns :
În cadrul Măsurii 313 construirea şi amenajarea unei săli multifuncţionale î cadrul unei structuri de cazare (pensiune turistică) în mediul rural este considerată eligibilă.
La începutul paginii


Eligibilitate creştere melci – M. 123
Întrebare :

 Creşterea melcilor reprezintă o investiţie eligibilă în cadrul Măsurii 123 ,,Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere?

Răspuns :
Având in vedere că Măsura 123 este destinată procesării produselor agricole şi forestiere, activitatea de creştere a melcilor nu se încadrează în aria de finanţare a Măsurii 123. De asemenea, până în prezent, activitatea de creştere a melcilor nu a fost considerată ca fiind prioritară în cadrul noii politici agricole, aşa cum este definită în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală. De aceea în cadrul Măsurii 121, care vizează investiţii în fermele vegetale şi/sau animale, nu sunt cuprinse activităţi eligibile privind acest domeniu.

La începutul paginii


Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Schema N578/2009
Întrebare :
O persoană fizică neautorizată poate solicita finanțare în cadrul Schemei N578/2009?
Răspuns :
În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului aferent Schemei N578/2009, versiunea 04 din iunie 2012, beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Schema de Ajutor de Stat – sunt întreprinderile care sunt înregistrate conform Legii nr 31/ 1990, privind societăţile comerciale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, si care respectă prevederile Legii nr. 346/ 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, realizează investiţii în domeniile menţionate la cap 2.2 din prezentul Ghid şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
o îşi desfăşoară activitatea în România, şi nu sunt considerate „firme în dificultate”, în sensul prevederilor Orientărilor comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate.
o nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială, nu au activitatea suspendată sau alte situaţii similare reglementate de lege;
o la data depunerii Cererii de Finanţare nu înregistrează debite la bugetul de stat, respectiv bugetele locale sau debite provenind din neplata contribuţiilor de asigurări sociale, a contribuţiilor de asigurări pentru şomaj, a contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi a contribuţiilor pentru asigurările sociale de sănătate;
o nu sunt întreprinderi care fac subiectul unui ordin de recuperare încă neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună.
Astfel, o persoană fizică neautorizată nu poate solicita finanțare în cadrul Schemei N578/2009.

La începutul paginii


Achiziționarea de bunuri second hand
Întrebare :
Achiziționarea de bunuri second hand reprezintă o cheltuială eligibilă în cadrul prezentei scheme?
Răspuns :
În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului aferent Schemei N578/2009, versiunea 04 din iunie 2012, bunurile second hand nu sunt eligibile prin prezenta schemă. Sunt considerate eligibile doar imobilizările corporale noi.


La începutul paginii


Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile în cadrul Măsurii 141
Întrebare :
Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile în cadrul Măsurii 141?
Răspuns :
În concordanță cu prevederile Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 141, versiunea iunie 2012, beneficiarii eligibili pentru sprijinul nerambursabil acordat prin Măsura 141 sunt persoanele fizice în vârstă de până la 62 de ani (neîmpliniţi la data depunerii Cererii de finanţare), care desfăşoară activităţi economice, în principal activităţi agricole şi a căror exploataţie agricolă:
- are o dimensiune economică cuprinsă între 2 şi 8 UDE;
- este situată pe teritoriul ţării;
- este înregistrată în Registrul unic de identificare /Registrul agricol;
- comercializează o parte din producţia agricolă obţinută.

La începutul paginii


Eligibilitate cheltuieli pentru modernizarea sediilor sociale
Întrebare :

Prin FEADR, în cadrul Măsurii 123 pentru o unitate de procesare, pot fi realizate cheltuieli pentru modernizarea sediilor sociale ?

Răspuns :
Conform precizărilor din cadrul Ghidului Solicitantului aferent măsurii 123, vă informăm că nu sunt eligibile cheltuielile pentru modernizarea sediilor sociale . Sediile sociale sunt acele spaţii care deservesc activitatea generală a unităţii: birouri pentru personalul administrativ, săli de şedinţe, săli de protocol, bucătărie şi sala de mese, spaţii de cazare, etc. Pentru respectarea condiţiilor de igienă / sanitar-veterinare şi a fluxului tehnologic sunt eligibile spaţiile destinate personalului de producţie: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul medicului veterinar, biroul maiştrilor, al şefului de secţie. Astfel, birourile persoanei responsabile cu calitatea producţiei şi a managerului de proces se consideră a fi investiţii eligibile.

La începutul paginii


Finanţare aşezăminte culturale fără personalitate juridică
Întrebare :

Aşezămintele culturale fără personalitate juridică pot obţine finanţare în cadrul Măsurii 322?

Răspuns :
În conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 118/21.12.2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007, cu modificările şi completările ulterioare, aşezămintele culturale, fără personalitate juridică, sunt recunoscute ca atare, constituind o excepţie. Acelaşi punct de vedere reiese şi din adresele elaborate de Ministerul Culturii şi Cultelor – Direcţia Generală Patrimoniu Cultural National şi Direcţia Generală pentru Dezvoltare Rurală – Autoritatea de Management pentru PNDR. Ţinand cont de cele specificate mai sus, Căminele Culturale comunale, fără personalitate juridică, pot beneficia de finanţare pentru investiţii de renovare, de modernizare şi dotare aferentă, în cadrul Măsurii 322, în conditiile în care se prezintă toate documentele justificative necesare la depunerea cererii de finanţare.

La începutul paginii


Eligibilitate ferme creştere căprioare
Întrebare :

Prin FEADR, în cadrul Măsurii 121 ,,Modernizarea exploataţiilor agricole” sunt eligibile fermele pentru creşterea căprioarelor?

Răspuns :
Investiţiile în fermele pentru creşterea căprioarelor pot fi realizate în cadrul Măsurii 121  - ,,Modernizarea exploataţiilor agricole”, dar această activitate nefiind sector prioritar, nu primeşte punctaj în cadrul criteriului de selecţie nr.2 ,,Exploataţii din sectoarele prioritare”. De asemenea, la înfiinţarea fermelor de creştere a căprioarelor pentru carne, este necesară respectarea prevederilor art. 20 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 103/1996 a fondului cinegetic şi a producţiei vânatului cu modificările şi completările ulterioare. Pentru calculul UDE, fermele pentru căprioare pot fi incluse la poziţia 12 ,,Capre – alte categorii” din tabelul privind stabilirea dimensiunilor economice, din secţiunea specifică a Cererii de Finanţare.

La începutul paginii


Eligibilitate achiziţie utilaj de recoltare a stufului
Întrebare :
În ce măsură poate fi încadrată o investiţie ce presupune achiziţia de utilaje de recoltare a stufului, de procesare a acestuia, cu scopul de a obţine brichete de stuf ca şi produs finit?


Răspuns :
Achiziţia de utilaje de recoltare a stufului, de procesare a acestuia, cu obţinerea de brichete de stuf ca şi produs finit ar putea fi eligibilă în cadrul Măsurii 312 Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi” (cod CAEN 1629) cu condiţia respectării tuturor criteriilor şi condiţiilor menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului disponibil pe www.apdrp.ro, în cadrul secţiunii „Investiţii prin FEADR”. De asemenea, vă sfătuim să consultaţi Nomenclatorul Codurilor CAEN pentru a vedea detalierea codului indicat şi pentru a vă putea asigura de eligibilitatea investiţiei dumneavoastră.

La începutul paginii


Producerea de energie regenerabilă folosind ca materie primă corzile de viţă-de-vie
Întrebare :

Se poate încadra la Măsura 312 un proiect care are ca obiect "Producerea de surse regenerabile de energie (peleţi) folosind ca materie primă deşeuri agricole (corzi de viţă-de-vie)"?

Răspuns :
În cadrul Măsurii 312 - Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi”este eligibil  un proiect care are ca obiect "Producerea de surse regenerabile de energie (peleţi) folosind ca materie primă deşeuri agricole (corzi de viţă de vie) – Cod CAEN 1629. Menţionăm că, pentru a primi finanţare pentru această investiţie, trebuie respectate toate condiţiile şi criteriile de eligibilitate din Ghidul Solicitantului pentru această măsură disponibil pe www.apdrp.ro, în cadrul secţiunii „Investiţii prin FEADR”.

La începutul paginii


Finanţare achiziţie ferăstrău pentru prelucrarea masei lemnoase
Întrebare :

În cadrul Măsurii 312 se poate finanţa achiziţia unui ferăstrău necesar în prelucrarea masei lemnoase?

Răspuns :
Achiziţia unui ferăstrău pentru prelucrarea masei lemnoase pentru activitatea derulată în cadrul codului CAEN (Rev2) 1623 "Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii" este eligibilă dacă este fundamentată în cadrul Memoriului Justificativ sau a Studiului de Fezabilitate.

La începutul paginii


Punctaj criteriul de selecție nr. 1 în cadrul Măsurii 125, submăsura a, componenta a1
Întrebare :
În baza căror documente se acordă punctaj la criteriul de selecție nr. 1?
Răspuns :
Acordarea punctajului la criteriul de selecție nr. 1 ,,Proiecte de irigaţii la care infrastructura primară de irigaţii a fost deja modernizată sau proiecte de irigaţii la care sistemul de irigaţii din aval a fost modernizat (inclusiv pentru solicitanţii care se regăsesc în Anexa 14) . - 15 puncte
Proiecte de irigaţii la care infrastructura primară de irigaţii are un proiect de modernizare, sau proiecte de irigaţii la care sistemul de irigaţii din aval are un proiect de modernizare; - 12 puncte”, se realizează în baza următoarelor documente:
,,9.1. Contract multianual încheiat cu un furnizor de apa pentru irigaţii, pentru punctul/ ele de livrare a apei care alimentează infrastructura de irigaţii pentru care se solicita investiţia.
10.3. Adeverinţa de la ANIF/ alt deţinător de infrastructura primară privind starea infrastructurii primare Anexa 4’’.

La începutul paginii


Spațiul rural în accepțiunea Axei III „Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale”
Întrebare :
Ce comune cuprinde spațiul rural eligibil în accepțiunea Axei III ?
Răspuns :
Spațiul rural eligibil în accepțiunea Axei III, cuprinde totalitatea comunelor ca unități administrativ teritoriale împreună cu satele componente. Satele aparținătoare de orașe și zonele periurbane nu sunt eligibile.
Teritoriul periurban reprezintă suprafața din jurul municipiilor și oraselor, delimitate prin studii de specialitate, în cadrul căreia se creează relații de independență în domeniul economic, al infrastructurii, deplasărilor pentru muncă, asigurărilor cu spații verzi și de agreement, asigurărilor cu produse agroalimentare etc.

La începutul paginii


Depunere simultană de proiecte pe Măsurile 121, 123, 312
Întrebare :

Poate depune o societate 3 proiecte pe măsuri diferite: 121, 123, 312 în acelaşi timp?


Răspuns :

Un solicitant poate depune în acelaşi timp mai multe proiecte pentru măsuri diferite din PNDR pentru a fi cofinanţate prin FEADR, cu condiţia ca acesta să poată asigura cofinanţarea privată a proiectelor.


La începutul paginii


Regula de minimis specifică Măsurii 312
Întrebare :

Cum  afectează  regula  de minimis specifică Măsurii 312 depunerea proiectelor în cazul cererilor de finanţare pentru Măsura 121 şi Măsura 123?


Răspuns :

Regula de minimis se referă strict la Axa III a PNDR, deci nu va influenţa în niciun fel cererile de finanţare depuse pentru Măsurile 121 şi, respectiv, 123.


La începutul paginii


Investiţie tip fabrică mobilă
Întrebare :

În cadrul Măsurii 123 ,,Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere” este eligibilă investiţia care vizează înfiinţarea unei fabrici mobile pentru procesarea fructelor sau a legumelor?


Răspuns :
În ceea ce priveşte investiţia de tip „fabrică mobilă” aceasta este dificil de implementat prin intermediul Măsurii 123 a FEADR ţinând cont de faptul că n u se poate respecta condiţia privind amplasarea proiectului şi este imposibil de a asigura utilităţile: apa, curent, infrastructura, etc.
De asemenea, se pune problema de unde vor fi obţinute avizele sanitare, sanitar veterinare, de mediu, mai precis de la care reprezentanţă locala având în vedere caracterul mobil al investiţiei. Mai trebuie precizat că argumentele menţionate mai sus nu reprezintă o listă exhaustivă.

La începutul paginii


Aria de aplicare a Măsurii 125
Întrebare :

În cadrul Măsurii 125, pot beneficia de finanţare nerambursabilă unităţile administrativ-teritoriale din mediul urban (oraşe, municipii)?


Răspuns :

Măsura 125 are aria de aplicare la nivelul întregii ţări. Astfel, vă informăm că investiţiile pot fi amplasate şi realizate atât în spaţiul urban, cât şi în cel rural.


La începutul paginii


Clarificare referitoare la Măsura 112
Întrebare :

Am achiziţionat un teren în februarie anul acesta, am făcut o plantaţie de arbuşti ornamentali în luna septembrie. Se poate depune un proiect până în data de 30 noiembrie 2009? Clarificarea apărută pe site-ul www.apdrp.ro constituie o modificare a procedurilor?


Răspuns :

Clarificarea privind Măsura 112 apărută pe site-ul Agenţiei nu constituie o modificare a procedurilor. Exploataţia agricolă trebuie să fie înregistrată în Registrul fermelor înaintea solicitării sprijinului.

În funcţie de sesiunea pentru depunerea proiectelor, anul 0 reprezintă anul anterior şi respectiv anul curent în care se depune proiectul. În anul 0 vor fi prezentate suprafeţele cultivate, urmând ca în perioada anilor 1 – 5 să fie prezentate suprafeţele de cultură previzionate. De aici rezultă că extrasul din Registrul Fermelor este necesar pentru calculul UDE pentru anul 0. Aşadar, o plantaţie efectuată în luna septembrie 2009 nu poate fi luată în calcul pentru calculul UDE pentru anul 0 în condiţiile în care se doreşte depunerea dosarului pănâ în data de 30 noiembrie 2009.

La începutul paginii


Valoare maximă sprijin financiar Măsura 312
Întrebare :

Care este valoarea maximă a sprijinului financiar nerambursabil pe care poate să-l obţină un solicitant care depune un proiect în cadrul Măsurii 312 “Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi”, ca şi persoană fizică neautorizată, urmând să se autorizeze ca şi întreprindere individuală?

Răspuns :

În cadrul Măsurii 312 valoarea maximă pe care o poate primi o persoană fizică neautorizată care urmează a se autoriza ca şi întreprindere individuală este de 200.000 Euro.

De asemenea, întreprinzătorul persoană fizică, titular al unei întreprinderi individuale, în măsura în care se clasifică ca microîntrepindere, conform art.4, alin.1, lit.a din Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, poate beneficia de un ajutor public nerambursabil în valoare de maxim 200.000 Euro.

Spre deosebire de cele menţionate mai sus, o persoană fizică autorizată (PFA) şi o întreprindere familială pot beneficia de un ajutor public nerambursabil de până la 50.000 Euro.

La începutul paginii


Parteneriat ONG - primărie
Întrebare :

În cadrul Măsurii 313, un ONG poate aplica în parteneriat cu o primărie pentru realizarea unei investiţii de promovare a potenţialului turistic dintr-o zonă turistică ?

Răspuns :
Proiectele depuse de unităţile administrativ teritoriale (comunele), asociaţiile acestora şi ONG-uri se încadrează în categoria proiectelor de interes public şi negeneratoare de profit.
Dacă un ONG face un parteneriat cu o primărie, parteneriatul nu se constituie ca un solicitant eligibil pentru Măsura 313.

La începutul paginii


Regula de minimis
Întrebare :
Regula de minimis se aplică tuturor măsurilor desfășurate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013(PNDR)?
Răspuns :
Regula de minimis se referă strict la Axa III „Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” a PNDR și se aplică între măsurile acestei axe.
La începutul paginii


Prestări servicii agricole în alte ţări europene
Întrebare :

Se pot folosi utilaje agricole achizitionate prin PNDR (Măsura 121 sau Măsura 312) pentru a presta servicii agricole în alte ţări din Europa?

Răspuns :
Folosirea utilajelor agricole achiziţionate prin PNDR, în alte state europene nu este permisă în perioada de valabilitate a contractului de finanţare.
În conformitate cu Memoriul Justificativ prezentat la depunerea proiectului cât şi în actele adiţionale depuse odată cu cererea de finanţare un beneficiar este declarat eligibil, în cadrul Măsurii 121 sau Măsurii 312, în funcţie de suprafeţele de teren declarate a se lucra, acestea fiind justificate prin acte de proprietate şi contracte de concesiune sau arendă.

La începutul paginii


Reevaluarea clădirilor
Întrebare :

Conform legii contabilităţii, firmele trebuie să-şi reevalueze clădirile din 3 în 3 ani. Printr-un proiect SAPARD a fost finalizată o pensiune în anul 2007 care ar trebui reevaluată.
Ce se întâmplă dacă în urma raportului de reevaluare valoarea va fi mai mică sau mai mare faţă de cea menţionată în cadrul proiectului SAPARD?

Răspuns :
Reevaluarea la un interval de trei ani legiferată de Ministerul Finanţelor Publice prin Direcţia de Impozite şi taxe locale se referă la modul de stabilire a impozitului local pe clădiri, mai precis la procentul aplicat asupra valorii declarate la momentul intrării în patrimoniul contribuabilului a mijlocului fix în cauză. În acest sens, reevaluarea la intervalul de trei ani nu urmăreşte decât o reaşezare a valorii clădirii şi o stabilire justă a nivelului impozitului datorat de contribuabil. Astfel, valoarea rezultată din reevaluare nu trebuie comunicată APDRP ci numai organului fiscal la care sunteţi arondat, diferenţele, în plus sau minus, urmând a fi înregistrate în contabilitatea proprie, conform reglementărilor în vigoare.

La începutul paginii


Comunele care depun documente în vederea decontării din Fondul Solidaritatea al Uniunii Europene
Întrebare :
Comunele care depun documente în vederea decontării din Fondul Solidaritatea al Uniunii Europene a cheltuielilor efectuate pentru repunerea în funcțiune a infrastructurii rutiere afectate de inundațiile din 2010 sunt solicitanti eligibili pentru finanțare în cadrul submăsurii 322 d)?
Răspuns :
În concordanță cu prevederile Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 322, submăsura d) comunele care depun documente în vederea decontării din Fondul Solidaritatea al Uniunii Europene a cheltuielilor efectuate pentru repunerea în funcțiune a infrastructurii rutiere afectate de inundațiile din 2010 nu sunt solicitanți eligibili pentru finanțare în cadrul submăsurii 322 d).
La începutul paginii


Incubarea ouălor
Întrebare :

Incubarea ouălor reprezintă activitate de procesare conform Ghidului Solicitantului pentru Măsura 121 ,,Modernizarea exploataţiilor agricole” ? 

Răspuns :
În cadrul Măsurii 121, i ncubarea ouălor nu reprezintă o activitate de procesare. Menţionam că, activitatea de creştere a pasărilor conform codului CAEN 0147 include: creşterea şi reproducţia pasărilor domestice, producţia de ouă precum şi activităţi ale incubatoarelor de ouă. O investiţie care urmează acest flux tehnologic al activităţilor, încheiată cu obţinerea puiului de 1 zi, este eligibilă în cadrul Măsurii 121 şi primeşte punctaj la criteriul de selecţie nr. 2 „Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi”. Obţinerea puilor de o zi în staţia de incubaţie este una din fazele procesului de producţie al tehnologiei de creştere a păsărilor. Aceasta activitate constituie segmentul din tehnologia de creştere a pasărilor care asigură reproducerea acestei specii. Prin urmare, acest tip de activitate nu poate beneficia de punctaj la criteriul de selecţie nr. 7 ,,Proiecte care au şi investiţii pentru procesarea produselor” deoarece activitatea de incubaţie nu reprezintă o activitate de procesare.

La începutul paginii


Investiţiile pentru care se acordă ajutor public nerambursabil de 100%
Întrebare :

Care sunt investiţiile pentru care se acordă ajutor public nerambursabil de 100% din cheltuielile eligibile în cadrul Măsurii 125?

Răspuns :
În cadrul Măsurii 125, beneficiarul de fonduri europene nerambursabile poate primi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care deservesc întreaga comunitate (toţi membrii asociaţiei). Mai exact, pentru investiţiile prin care se asigură accesul liber la infrastructura realizată.

La începutul paginii


Modalitatea de acordare a punctajului pentru modernizarea unui drum de exploataţie agricolă şi investiţii în sisteme de irigaţii
Întrebare :

În cadrul unui proiect care vizează modernizarea unui drum de exploataţie agricolă şi investiţii în sisteme de irigaţii, punctajul maxim se acordă pentru fiecare componentă în parte?

Răspuns :
Un solicitant poate depune un proiect care are în componenţă mai multe acţiuni eligibile în cadrul uneia sau a ambelor submăsuri ale Măsurii 125. Într-un singur proiect pot fi incluse una sau mai multe operaţiuni/ acţiuni/ tipuri de investiţie ca obiecte distincte. Evaluarea eligibilităţii unor astfel de proiecte va avea în vedere criteriile de eligibilitate pentru fiecare acţiune (obiect) în parte. Criteriile de selecţie, valoarea maximă a sprijinului cât şi intensitatea sprijinului financiar nerambursabil se vor evalua în funcţie de o singura componentă: cea majoritară valoric (valoarea maxima eligibilă şi punctajul se acordă conform componentei majoritare valoric). Cererea de finanţare va trebui completată şi raportată la submăsura care conţine componenta/ componentele majoritare valoric. În cazul prezentat, criteriile de selecţie se vor evalua în funcţie de componenta majoritară valoric.

La începutul paginii


Încadrare proiect în PUG (Planul de Urbanism General)
Întrebare :

Cu ce document se dovedeşte că proiectul propus spre finanţare prin Măsura 125 se încadrează în priorităţile propuse prin PUG?

Răspuns :
În situaţia prezentată proiectul va fi analizat având în vedere documentaţiile de urbanism, legal întocmite. De exemplu, se poate analiza Planul de Urbanism General (PUG) - partea generala sau Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţului (PATJ). În cazul în care nu există nici unul dintre aceste documente, se preiau condiţiile impuse de Regulamentul General de Urbanism, conform legii. Practic, se analizează documentul în baza căruia s-a eliberat Certificatul de Urbanism.

La începutul paginii


Proiect care prevede ca soluție tehnică realizarea de drumuri împietruite cu impermeabilizare
Întrebare :
Pot depune un proiect in cadrul Măsurii 322, submăsura d) care prevede ca soluție tehnică realizarea de drumuri împietruite cu impermeabilizare?
Răspuns :
În concordanță cu prevederile Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 322, submăsura d), nu se admit spre finanțare proiecte care prevăd ca soluție tehnică, realizarea de drumuri împietruite cu impermeabilizare.
La începutul paginii


Punctaj pentru comuna clasificată ca „parţial munte”
Întrebare :

În cazul în care o comună este clasificată ca „parţial munte” Conform Anexei 11 „, Studiul privind lista localităţilor cu încadrarea în zone geografice” de la Ghidul Solicitantului, ce punctaj va primi la criteriile de selecţie?

Răspuns :
Pentru situaţia în care la coloana „forma de relief” este specificat „parţial munte”, se va considera „munte”. 

La începutul paginii


Drumuri forestiere incluse în amenajamentul silvic
Întrebare :

În cadrul Măsurii 125 este obligatoriu ca drumurile forestiere să fie incluse în amenajamentul silvic?

Răspuns :
În cazul în care un drum forestier nu este inclus în amenajamentul silvic, acesta nu poate primi finanţare în cadrul Măsurii 125. De asemenea, vă informăm că drumurile care nu fac parte din amenajamentul silvic nu pot fi încadrate ca drumuri forestiere.

La începutul paginii


Soluţia tehnică pentru drumurilor agricole sau forestiere
Întrebare :

În cazul modernizării drumurilor agricole sau forestiere ce soluţie tehnică trebuie adoptată?

Răspuns :
Soluţia tehnică a investiţiei realizate în cadrul Măsurii 125 trebuie să respecte normele legale în vigoare şi să fie aprobată de Inspectoratul de Stat în Construcţii (ISC). Aşdar, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) nu impune aplicarea vreunui tip de soluţie tehnică în cadrul proiectelor ce vizează infrastructura rutieră agricolă sau forestieră.

La începutul paginii


Avizare Studiu de Fezabilitate
Întrebare :

La depunerea documentaţiei, Studiul de Fezabilitate trebuie ştampilat de un expert tehnic avizat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ?

Răspuns :
Numai pentru proiectele care vizează lucrări de îmbunătăţiri funciare din domeniul silvic şi drumuri forestiere, proiectarea trebuie efectuată de persoane atestate conform prevederilor legale, menţionate în Ghidul solicitantului, la pagina 9.

La începutul paginii


Valabilitate amenajament silvic
Întrebare :

Dacă amenajamentul silvic a expirat la 31 decembrie 2009, iar acum s-au aprobat principalii indicatori prin Conferinţa a II-a de amenajare, se consideră că amenajamentul este în vigoare?

Răspuns :
Da, amenajamentul silvic este în vigoare, în condiţiile în care sunt menţionate suprafeţele de fond forestier, situaţiile pe folosinţe ale fondului forestier aprobate prin Conferinţa a II-a, extrase privind planul instalaţiilor de transport din vechiul amenajament, în cazul în care acestea nu s-au schimbat. De asemenea, trebuie să se solicite, chiar prin informaţii suplimentare, Procesul verbal al Conferinţei a II-a de amenajare, semnat şi înregistrat.

La începutul paginii


Obligativitate listă cu acordul proprietarilor unui drum agricol
Întrebare :

În cadrul unui proiect care vizează modernizarea unui drum agricol este necesar prezentarea unei liste cu acordul proprietarilor deserviţi de infrastructura drumului respectiv ?

Răspuns :
Condiţia de prezentare a acordului proprietarilor pentru realizarea investiţiei nu se aplică pentru investiţiile care vizează construirea sau modernizarea drumurilor agricole. Conform Ghidului Solicitantului pentru Măsura 125, solicitanţii trebuie să prezinte acceptul scris al tuturor deţinătorilor de teren (persoane fizice şi juridice), care sunt implicaţi în proiect, pentru irigaţii şi alte lucrări de îmbunătăţiri funciare în teren agricol.

La începutul paginii


Lamurire la documentele necesare întocmirii Cererii de Finanţare pt M125
Întrebare :

La ce se referă documentul menţionat la punctul 3.2 din capitolul 4 ,,Documente necesare întocmirii Cererii de Finanţare” ce atestă proprietatea privată asupra terenului  însoţit de acordul proprietarului implicat în proiect?

Răspuns :
Pentru respectarea punctului 3.2, capitolul 4 din Ghidul Solicitantului, trebuie avute în vedere prevederile din Legea 138/2004 privind îmbunătăţirile funciare. De asemenea, cerinţele de la punctul 3.2 se referă la suprafeţele pe care se intervine prin proiect, mai exact de proprietăţile care sunt afectate în procesul de realizare a proiectului (ex. dacă se înlocuieşte o conductă subterană, trebuie prezentat şi acordul proprietarului terenului, etc).

La începutul paginii


Eligibilitate drumuri vicinale
Întrebare :

O comună în al cărei Inventar al Domeniului Public sunt trecute toate drumurile situate în extravilan ca şi drumuri vicinale are dreptul să solicite finanţare în cadrul Măsurii 125?

Răspuns :
Drumurile de exploatare (agricolă sau forestieră), eligibile prin Măsura 125, sunt clasificate conform OG 43/1997, republicată, ca drumuri de utilitate privată (art. 3, lit. b).Drumurile vicinale sunt drumuri de utilitate publică, clasificate conform aceluiaşi articol la lit. a). Drumurile de exploatare eligibile prin Măsura 125 sunt drumuri de utilitate privată, deschise circulaţiei publice (conform clasificării din acelaşi act normativ, art. 4, lit. a). Prin Art. 8 al OG 43/1997 sunt clasificate numai drumurile de utilitate publică (sau drumuri publice) de interes local (clasificate din punct de vedere funcţional şi administrativ-teritorial, conform art. 5). În concluzie, având în vedere clasificarea conform art. 3 al OG 43/1997, un drum de utilitate publică (vicinal) nu este agricol sau forestier (de utilitate privată), prin urmare NU este eligibil în cadrul Măsurii 125.

La începutul paginii


Modernizare drumuri de exploatare agricolă de OUAI
Întrebare :

Drumurile de exploatare agricolă, ce aparţin domeniului public, dar sunt în cadrul Organizaţiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii, pot fi modernizate prin Măsura 125?

Răspuns :
O Organizaţie a Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii (OUAI) constituită în temeiul Legii 138/2004 are preluată în proprietate infrastructura de irigaţii şi terenul aferent acesteia.Drumurile de exploatare agricolă de pe teritoriul OUAI pot aparţine membrilor acesteia (fermieri) sau Unităţii Administrativ Teritoriale(Consiliul Local). Drumurile de exploatare agricolă care aparţin fermierilor sunt eligibile pentru finanţare în cadrul Măsurii 121, iar cele aparţinând Unităţilor Administrativ Teritoriale sunt eligibile pe măsura 125.  Un proiect de modernizare al unui drum agricol nu poate fi depus de către o Organizaţie a Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii chiar dacă are acordul Unităţii Administrativ Teritoriale.

La începutul paginii


Eligibilitate trasee tematice
Întrebare :

În cadrul Măsurii 313 este eligibilă înfiinţarea şi amenajarea de trasee tematice?

Răspuns :
Înfiinţarea şi amenajarea de trasee tematice este eligibilă în cadrul Măsurii 313. Aceste activităţi vizează intervenţii asupra unui traseu care să faciliteze accesul turiştilor către obiectivele turistice (exemplu: trasare şi pietruire pentru alei, poteci, cărări, amplasare de indicatoare turistice, spoturi luminoase, panouri de direcţionare).
De asemenea, este eligibilă şi amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice de utilitate publică, etc.

La începutul paginii


Finanţare ferme de creştere a porumbeilor
Întrebare :

Fermele pentru creşterea porumbeilor pentru carne pot primi finanţate în cadrul Măsurii 121?

Răspuns :
În urma modificării coeficienţilor de calcul ai Unităţii de Dimensiune Economică (UDE) pentru activitatea de creştere a porumbeilor nu se mai poate calcula un coeficient al dimensiunii economice a unei exploatatii (UDE). De asemenea, nu se poate incadra nici la categoria “alte păsări”, acolo fiind încadrate: strutul, bibilica, prepelita, fazanul (cele care sunt crescute în sistem industrial).

Aşadar, această activitate nu mai eligibilă în cadrul Măsurii 121.


La începutul paginii


Eligibilitate săli conferinţe
Întrebare :

În cadrul construirii unei pensiuni turistice, este eligibilă amenajarea unei săli de conferinţe?

Răspuns :
În cadrul pensiunilor turistice, realizate prin Măsura 313, construcţia şi amenajarea sălilor de  conferinţe nu sunt eligibile.

La începutul paginii


Acordare punctaj pentru proiecte care acoperă o zonă omogenă
Întrebare :

Ce document trebuie prezentat pentru a demonstra că proiectul acoperă o zonă omogenă alcătuită din cel puţin 3 comune?

Răspuns :
Punctarea criteriului de selecţie „Proiectele care acoperă o zonă omogenă alcătuită din cel puţin 3 comune şi în care există minim 15 acţiuni / investiţii de turism”, din cadrul Măsurii 313,se va face pe baza adeverinţelor eliberate de către primăriile din zona omogenă respectivă, documentul 20 din lista documentelor justificative, dar şi pe baza analizei Studiului de Fezabilitate / Memoriului Justificativ (descrierea proiectului).

La începutul paginii


Finanţare produs finit "oul în stare lichidă"
Întrebare :

Un proiect care vizează realizarea unei secţii de procesare ouă în care produsul finit să fie ”oul în stare lichidă” (refrigerat sau congelat) poate fi realizat în cadrul Măsurii 123 „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole sau forestiere” ?


Răspuns :
Având în vedere detalierea Autorităţii Naţionale a Vămilor pentru încadrarea corectă a materiilor prime şi produselor finite incluse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene, de la subcapitolele:  04.07. – „ouă de păsări, în coajă, proaspete, conservate sau fierte” şi respectiv 04.08.  – „ouă de păsări,  fără coajă şi gălbenuşuri de ou, proaspete, uscate, fierte în apă sau în aburi, turnate în formă, congelate sau altfel conservate”, vă informăm că investiţia menţionată poate fi realiză în cadrul Măsurii 123, cu respectarea condiţiilor şi criteriilor aferente acestei măsuri.

La începutul paginii


Eligibilitate centrală de producere energie electrică şi termică din biogaz
Întrebare :

În cadrul Măsurii 121 - “Modernizarea exploataţiilor agricole” sunt eligibile investiţiile care vizează înfiinţarea unei ferme pentru creşterea porcilor care să valorifice dejecţiile într-o centrală de producere energie electrică şi termică din biogaz?


Răspuns :

În cadrul Măsurii 121, sunt eligibile investiţiile pentru promovarea şi utilizarea durabilă a energiei regenerabile în cadrul fermei vizând reducerea costurilor de producţie în scopul creşterii rentabilităţii acesteia prin scăderea consumului propriu de energie electrică provenită din Sistemul Energetic Naţional (SEN). Dat fiind faptul că, producerea energiei electrice / termice din biogaz este un proces discontinuu şi că această energie nu poate fi stocată, este posibilă introducerea în Sistemul Energetic Naţional, doar în condiţiile respectării legislaţiei naţionale în vigoare.

Menţionăm că, în cadrul Măsurii 121 activitatea principală este agricultura, respectiv cod CAEN 01xx. Activitatea de producere a energiei pentru introducerea în Sistemul Energetic Naţional face obiectul Programului Operaţional Sectorial (POS) - Competitivitate, în acest sens existând şi o demarcare între PNDR şi POS-CCE.

La începutul paginii


Încadrare cultură de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt
Întrebare :

La ce sector poate fi încadrată o cultură de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt (salcie energetică) ?


Răspuns :

Pentru calcularea Unităţii de Dimensiune Economică (UDE), speciile forestiere cu ciclu de producţie scurt şi regenerare pe cale vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă, sunt încadrate la poziţia „Alte culturi permanente” din tabelul pentru calcularea unei UDE din Cererea de Finanţare aferente Măsurii 121.


La începutul paginii


Departajare şi punctare fermă mixtă
Întrebare :

În cadrul unei ferme mixte (creştere animale şi cultură de cereale) se pot accesa fonduri pentru achiziţia de utilaje agricole, axându-se pe sectorul de creştere al animalelor, pentru obţinerea unui punctaj mai mare la criteriile de selecţie ?


Răspuns :

Întrucât alocările financiare aferente Măsurii 121 sunt separate pentru Sectorul vegetal şi Sectorul de creştere a animalelor, se poate depune un proiect mixt, dar departajarea acestuia în Sectorul vegetal sau Sectorul de creştere a animalelor se face în funcţie de ponderea investiţiilor într-un sector sau altul. Dacă ponderea investiţiilor în sectorul vegetal reprezintă 60% din totalul investiţiilor din proiect, atunci ferma se încadrează la Sectorul vegetal.Dacă ponderea investiţiilor în sectorul de creştere a animalelor reprezintă 60% din totalul investiţiilor din proiect, atunci ferma se încadrează la Sectorul de creştere a animalelor. În aceste condiţii, punctajul se va acorda numai pentru sectorul vegetal sau numai pentru sectorul de creştere al animalelor (nu se cumulează punctele de pe ambele sectoare).


La începutul paginii


Eligibilitate distilare de vin prin Măsura 121
Întrebare :

Investiţia care vizează instalaţia de obţinere de distilat din vinpoate fi realizată în cadrul Măsurii 121, în condiţiile în care  50% din materia primă este produsă în ferma proprie ?

Răspuns :

Obţinerea de produse distilate din vin nu este o cheltuială eligibilă în cadrul Măsurii 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” şi, de asemenea, nu îndeplineşte condiţiile pentru a putea fi considerată procesare.


La începutul paginii


Încadrare cultură de dovleac comestibil
Întrebare :
La ce secţiune poate fi încadrată o cultură de dovleac comestibil, pentru calcularea Unităţii de Dimensiune Economică (UDE) a unei exploataţii în cadrul Măsurii 112?
Răspuns :
Având în vedere că dovleacul de copt sau plăcintar reprezintă o specie care face parte din grupa Cucurbitacee, pentru calculul numărului de UDE, acesta va fi încadrat la poziţia Legume proaspete, pepeni, căpşuni – câmp. Pentru un hectar cultivat cu această specie se realizează 2,257 UDE.
La începutul paginii


Eligibilitate secţie de producere băuturi răcoritoare tradiţionale
Întrebare :
Un proiect ce propune realizarea unei hale de îmbuteliere apă cu o secţie de producere băuturi răcoritoare tradiţionale (socată şi apă de trandafiri) poate fi realizat în cadrul Măsurii 312?
Răspuns :

Conform CAEN revizuit 2, codul 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate, activitatea de producere a socatei şi apei de trandafiri poate fi încadrată la fabricarea băuturilor nealcoolice aromate şi/sau îndulcite: limonadă, oranjadă, cola, băuturi din fructe, ape tonice etc., fiind considerată activitate eligibilă în cadrul Măsurii 312.
În ceea ce priveşte realizarea unei hale de îmbuteliere apă vă informăm că dacă activitatea de îmbuteliere face parte din procesul de producţie a băuturilor răcoritoare nealcoolice, a apelor minerale naturale şi a altor ape îmbuteliate, atunci se încadrează la cod 1107 şi este considerată eligibilă în cadrul Măsurii 312.
În cazul în care activitatea descrisă în proiect este doar de îmbuteliere, ea se încadrează la codul CAEN  4634 Comerţ cu ridicata al băuturilor  (dacă este efectuată ca parte a comerţului cu ridicata) şi nu este eligibilă prin Măsura 312.

La începutul paginii


Eligibilitate instalaţie pentru brichetat paie
Întrebare :

Investiţiile care vizează realizarea instalaţiilor pentru brichetat paie pot fi realizate în cadrul Măsurii 121? Aceste instalaţii pot reprezenta investiţii în producerea şi utilizarea energiei regenerabile?


Răspuns :
Instalaţia pentru brichetat paie este o investiţie eligibilă, în conformitate cu prevederile Fişei tehnice a Măsurii 121, care încurajează investiţiile pentru producerea şi utilizarea durabilă a energiei din surse regenerabile în cadrul fermei.
La începutul paginii


Punctarea cheltuielilor neeligibile
Întrebare :
În cadrul criteriilor de selecţie aferente Măsurilor din PNDR se punctează şi cheltuielile neeligibile?
Răspuns :
Având în vedere faptul că investiţiile eligibile sunt realizate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), pentru care se efectuează verificări de respectare a criteriilor de eligibilitate şi selecţie, investiţiile suportate din cheltuieli neeligibile nu sunt luate în considerare la punctarea criteriilor de selecţie.
La începutul paginii


Eligibilitate SRL pentru ”Activităţi de asistenţă medicală generală”
Întrebare :

O Societate cu Răspundere Limitată poate solicita finanţare pentru construirea unui sediu şi dotarea acestuia în vederea desfăşurarii activităţii conform codului CAEN 8621 ”Activităţi de asistenţă medicală generală”, având în vedere că nu va funcţiona ca un cabinet medical individual?

Răspuns :
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Masurii 312 “Este eligibil pentru finanţare medicul uman cu drept de liberă practică care este organizat şi funcţionează în cadrul unui cabinet medical individual în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr 124/ 1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale. Având în vedere condiţiile de autorizare ca şi cabinet medical individual, acesta poate solicita fonduri doar pentru investiţii de modernizare.”.
 De asemenea, atâta timp cat codul CAEN aferent prestării activităţilor medicale, în cadrul unui S.R.L., nu se regăseste în Anexa 9A “Lista codurilor CAEN pentru care nu sunt considerate cheltuieli eligibile construcţia, modernizarea sau extinderea clădirilor, ci numai dotarea acestora”, construcţiile necesare desfăşurării activităţii propuse prin proiect vor fi considerate eligibile.
La începutul paginii


Eligibilitate ciupercărie în cadrul Măsurii 121
Întrebare :

Înfiinţarea unei ciupercării este eligibilă în cadrul Măsurii 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”?


Răspuns :

Înfiintarea unei ciupercarii poate fi realizată în cadrul Măsurii 121 “Modernizarea exploataţiilor agricole”.
Menţionăm că, în vederea calculării dimensiunii economice, exploataţia menţionată se încadrează la secţiunea "ciuperci"

La începutul paginii


Eligibilitate investiţii instalaţie de obţinere distilate din vin sau rachiuri naturale din fructe
Întrebare :

În cadrul Măsurilor 121 şi 123 este eligibilă realizarea unor investiţii privind o instalaţie de obţinere distilate din vin sau obţinerea de rachiuri naturale din fructe? De asemenea, sunt considerate eligibile şi instalaţiile de îmbuteliere sau recipienţii pentru stocarea materiei prime?

Răspuns :
Conform Anexei I la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, cap. 22.08 prin Măsurile 121 şi 123 este eligibilă realizarea unei investiţii în : „Alcool etilic, denaturat sau nu, cu orice concentraţie, obţinut din produse agricole din prezenta anexă, cu excepţia rachiurilor, a lichiorurilor şi a altor băuturi spirtoase, preparate alcoolice compuse (numite „extracte concentrate) pentru fabricarea băuturilor”.  Prin urmare, cheltuielile de realizarea a unor instalaţii cu anexele menţionate (recipiente – cisterne, baricule, etc) pentru obţinerea rachiurilor naturale din fructe nu sunt eligibile în cadrul măsurilor menţionate.

La începutul paginii


Eligibilitate promovare şi utilizare durabilă a energiei regenerabile
Întrebare :
În cadrul Măsurii 123,  sunt eligibile investiţiile pentru promovarea şi utilizarea durabilă a energiei regenerabile în cadrul firmei în scopul reducerii costurilor de producţie?
Răspuns :

Investiţiile pentru promovarea şi utilizarea durabilă a energiei regenerabile propriei microîntreprinderi/ întreprinderi, vizând reducerea costurilor de producţie în scopul creşterii rentabilităţii acesteia prin scăderea consumului propriu de energie electrică provenită din Sistemul Energetic Naţional (SEN) sunt eligibile în cadrul Măsurii 123.
Activitatea de producere de energie pentru introducerea în Sistemul Energetic Naţional face obiectul Programului Operaţional sectorial – Competitivitate, în acest sens existând o demarcare între PNDR şi POS-CCE.
La începutul paginii


Punctaj criteriul de selecţie nr. 2 în cadrul Măsurii 123
Întrebare :

O microîntreprindere care doreşte realizarea unei investiţii noi în vederea adaptării la standardele comunitare nou introduse primeşte punctaj la criteriul de selecţie nr. 2?

Răspuns :
Aşa cum este specificat în Ghidul Solicitantului aferent Măsurii 123 „se acordă punctaj doar pentru proiectele care vizează modernizări/ extinderi, respectiv solicitanţii au desfăşurat activitate anterioară similară celei susţinute prin proiect”. Prin urmare, investiţia nouă, nu se punctează deoarece nu constituie continuarea unei activităţi anterioare şi nu poate fi considerată extindere.

La începutul paginii


Punctaj criteriul de selecţie nr. 9 în cadrul Măsurii 123
Întrebare :

Un solicitant, care intenţionează să investească în modernizarea unei unităţi de procesare în funcţiune şi care îşi propune să colecteze şi/ sau proceseze după modernizare şi produse ecologice, primeşte punctaj?

Răspuns :
Punctajul primit în cadrul Criteriului de selecţie nr. 9 – să colecteze şi/ sau să proceseze produse ecologice, va fi proporţionat cu ponderea produselor ecologice din totalul producţiei realizate.
 Menţionăm că, lista operatorilor din agricultura ecologică poate fi consultată pe pagina de internet www.madr.ro.

La începutul paginii


Punctaj criteriul de selecţie nr. 7 în cadrul Măsurii 123
Întrebare :

Producția celor minim 10 producători agricoli care au acțiuni în IMM-ul care aplică pentru procesare, este considerată producție proprie a IMM-ului sau este considerată producție a terților?

Răspuns :
Pentru a primi punctaj la Criteriul de Selectie nr. 7 ”IMM-uri care sunt atât producătoare de materie primă cât și procesatoare”, producția celor minim 10 producători care au acțiuni in IMM-ul care aplică, este producție proprie a acestora care trebuie inclusă obligatoriu în materia primă achiziționată de la terți a solicitantului, în cantitățile convenite cu acesta pentru procesare/depozitare (conform Anexei 11).

La începutul paginii


Punctaj primit în conformitate cu Ordonanţa nr. 37/ 2005
Întrebare :

Care este punctajul pe care îl pot primi solicitanţii care sunt ,,grupuri de producători recunoscute în conformitate cu Ordonanţa nr. 37/ 2005”?

Răspuns :
Grupul de producători ca formă asociativă poate primi punctaj la criteriile de selecţie nr. 1, 3, 4, 5, 6 şi 9.
La începutul paginii


Punctaj la criteriul de selecţie nr. 7 – grup de producători
Întrebare :

Pentru a primi punctaj la criteriul de selecţie nr. 7, grupul de producători poate demonstra că deţine exploataţia agricolă care produce mai mult de 10% din necesarul intrărilor de materie primă în unitatea de procesare prin:
 
1. membrii săi şi nu prin acte de proprietate sau arendă încheiate în numele grupului de producători?
2. deţinerea în numele grupului de producători (SRL) de participanţi la societăţi comerciale care au în proprietate sau arendă exploataţii agricole?

Răspuns :
Pentru a primi punctaj trebuie să se demonstreze că se deţine exploataţia agricolă în numele grupului de producători recunoscut conform legislaţiei în vigoare.
La începutul paginii


Punctaj pentru producători procesare produse DOC
Întrebare :

Pentru a primi punctaj la criteriul de selecţie ,,IMM-uri care procesează produse tradiţionale şi asimilate (produse DOC)” grupul de producători poate demonstra că procesează sau îşi propune să proceseze unul sau mai multe produse tradiţionale atestate conform legislaţiei în vigoare prin produse tradiţionale atestate conform legislaţiei în vigoare aflate în portofoliul membrilor săi şi nu prin documente emise pe numele grupului de producători?

Răspuns :
Nu se punctează grupul de producători. Se va acorda punctaj doar pentru producţia ecologică.
La începutul paginii


Depunere documente în calitate de grup de producători
Întrebare :

Documente pentru clădiri (act de proprietate) şi terenurile (document care atestă dreptul de proprietate asupra terenului, contract de concesiune) pe care sunt/ vor fi realizate investiţiile, pot fi depuse cele aparţinând unui / unor membrii al grupului de producători?

Răspuns :
Solicitantul proiectului fiind grupul de producători, terenul trebuie să aparţină acestei unităţi.

La începutul paginii


Dovadă investiţie care deserveşte membrii unei formei asociative
Întrebare :

Pentru a demonstra în Studiul de Fezabilitate sau în Memoriul Justificativ că investiţia deserveşte membrii formei asociative este suficientă detalierea modului de îndeplinire a obligaţiilor legale/ statutare?

Răspuns :
Pentru a demonstra în Studiul de Fezabilitate sau în Memoriul Justificativ că investiţia deserveşte membrii formei asociative nu este suficientă detalierea modului de îndeplinire a obligaţiilor legale/statutare pentru că acestea sunt cunoscute de lege. Studiul de Fezabilitate sau în Memoriul Justificativ respectiv Anexa 2 – Studiul de Fezabilitate/Anexa 3 – Memoriul Justificativ trebuie completate corespunzător formularelor care însoţesc Ghidul Solicitantului postat pe site-ul APDRP şi MADR.

La începutul paginii


Document standarde comunitare aplicabil Măsurii 123
Întrebare :

Există vreo variantă actualizată a Anexei 2 sau orice alt document care să cuprindă standarde comunitare care să aibă perioada de graţie după 01.01.2010 aplicabil Măsurii 123?

Răspuns :
Anexa a fost menţinută deoarece există posibilitatea includerii unor standarde noi aprobate de România/ CE, iar potenţialii beneficiari în situaţia în care realizează modernizări/ extinderi prin investiţiile pe care şi le propun trebuie să asigure realizarea standardelor minime cuprinse în această anexă.

La începutul paginii


Eligibilitate plantaţie de trandafiri destinată obţinerii de dulceaţă
Întrebare :

Un proiect care vizează o plantaţie de trandafiri destinată obţinerii de dulceaţă, poate fi finanţat în cadrul Măsurii 112 „Instalarea tinerilor fermieri”?


Răspuns :
Având în vedere că în tabelul pentru calculul UDE nu există categoria „flori pentru consum uman”, încadrarea plantaţiei respective se va face la „flori şi plante ornamentale”. Astfel, vă informăm că proiectul nu este eligibil pentru finanţare în cadrul Măsurii 112.

La începutul paginii


Eligibilitate cooperative agricole de procesare
Întrebare :

Cooperativele agricole de procesare pot fi beneficiari eligibili ai Schemei de Ajutor de Stat N578? Putem considera că sunt incluse  în categoria IMM-urilor?

Răspuns :
Cooperativele agricole de procesare constituite conform Legii 566/2004 pot fi considerate IMM-uri deci pot fi incluse în categoria beneficiarilor eligibili ai Schemei de Ajutor de Stat N 578 în condiţiile respectării prevederilor Legii nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, respectiv să aibă statut de microîntreprindere.

La începutul paginii


Efectuarea plăţilor către furnizori proiect
Întrebare :

Un beneficiar de fonduri europene este obligat să facă plăţile către furnizorii din proiect din contul special dedicat derulării operaţiunilor cu APDRP (care apare în cererea de finanţare şi, ulterior, în contractul de finanţare) sau poate face plăţile către furnizorii din proiect dintr-un cont bancar diferit de cel nominalizat în contractul de finanţare?

Răspuns :
Un beneficiar de fonduri europene este obligat să facă plăţile către furnizorii din proiect din contul special dedicat derulării operaţiunilor cu APDRP (care apare în cererea de finanţare şi, ulterior, în contractul de finanţare) sau poate face plăţile către furnizorii din proiect dintr-un cont bancar diferit de cel nominalizat în contractul de finanţare?

La începutul paginii


Eligibilitate cultură de muştar
Întrebare :

În cadrul Măsurii 112 ,,Instalarea tinerilor fermieri” se poate primi finanţare pentru o investiţie care vizează cultura de muştar?


Răspuns :

Cultura de muştar poate reprezenta o investiţie eligibilă în cadrul Măsurii 112 dacă se cultivă muştar alb.  În acest caz, cultura de muştar alb se încadrează la secţiunea „plante oleaginoase şi textile”, iar pentru calcularea dimensiunii economice a exploataţiei aceasta va fi trecută la secţiunea ,,Alte culturi  oleaginoase”.

În cazul în care se va cultiva muştar negru, această cultură se încadrează la secţiunea ,,plante medicinale şi aromatice” şi nu reprezintă o cultură eligibilă în cadrul Măsurii 112.


La începutul paginii


Eligibilitate cătina albă
Întrebare :

O cultură de cătină albă ca arbust fructifer reprezintă o investiţie eligibilă în cadrul Măsurii 112?


Răspuns :

Cătina albă conform „Catalogului Oficial al Soiurilor de plate din România”, ediţia 2010, este încadrată ca arbust fructifer. În Cererea de Finanţare a Măsurii 112, la capitolul „Structura culturilor şi calculul UDE” aceasta se încadrează la secţiunea ,,Plantaţii de pomi şi arbuşti fructiferi”.


La începutul paginii


Schimbare forma de organizare PFA în SRL
Întrebare :

Un beneficiar al PNDR care a semnat Contractul de Finanţare cu APDRP ca PFA îşi poate schimba pe parcursul implementării proiectului forma de organizare în SRL, pentru a putea angaja personal?


Răspuns :

Beneficiarii Măsurii 112 care au semnat Contractul de Finanţare cu APDRP NU pot schimba pe parcursul implementării proiectului forma de organizare (ex.din PFA în SRL).


La începutul paginii


Eligibilitate drumuri vicinale reclasificate în drumuri de exploatare
Întrebare :

În cadrul Măsurii 125, submăsura 125 a ,,Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii” drumurile care au fost vicinale şi sunt transformate în drumuri de exploatare prin Hotărâre de Consiliu Local înaintea de depunerea proiectului, sunt eligibile?


Răspuns :

În cadrul Măsurii 125 nu sunt eligibile drumurile care şi-au schimbat categoria de folosinţă prin Hotărâre de Consiliu Local (HCL) şi care prin această schimbare pot face obiectul finanţării prin mai multe măsuri/ submăsuri din PNDR în perioada de implementare a acestuia. Astfel, nu sunt eligibile drumurile publice de tip stradă, drumuri vicinale care sunt  reclasificate ca drumuri de exploatare agricolă, sau drumurile de exploatare agricolă care sunt incluse în fondul forestier ca drumuri forestiere pentru a beneficia de fonduri prin submăsura 125 b, în condiţiile în care respectivele drumuri fac obiectul Măsurii 322, respectiv submăsurii 125 a.


La începutul paginii


Agenţi economici cu profil non – agricol - Măsura 125
Întrebare :
La ce categorii de agenţi economici, alţii decât cei cu profil agricol, se face referire în Ghidul Solicitantului aferent Măsurii 125?
Răspuns :

Agenţii economici la care se face referire în Ghidul Solicitantului pentru Măsura 125, în cadrul capitolului „Criterii de selecţie”, reprezintă orice societate, instituţie etc., altele decât cele cu activitatea în domeniul agricol. 

La începutul paginii


Obligativitate prezentare scrisoare de confort
Întrebare :

Scrisoarea de Confort emisă de bancă trebuie să acopere valoarea totală a proiectului sau doar partea de cofinanţare? Pentru care valoare din bugetul indicativ trebuie prezentată Scrisoarea de confort?


Răspuns :

Scrisoarea de confort trebuie să acopere partea de cofinanţare, asigurând astfel minim contravaloarea cheltuielilor eligibile care vor fi suportate de către beneficiar (solicitant).


La începutul paginii


Lansare procedură de achiziţie a lucrărilor de execuţie în cadrul Măsurii 322
Întrebare :

În cazul unui proiect depus în cadrul Măsurii 322 se poate lansa procedura de achiziţie a lucrărilor de execuţie dacă Proiectul Tehnic nu a fost elaborat şi aprobat de către APDRP?

Răspuns :
Pentru a lansa procedura de achiziţie a lucrărilor de execuţie este nevoie mai întâi să fie elaborat şi aprobat Proiectul Tehnic şi să fie aprobat şi de către APDRP. De asemenea, vă informăm că beneficiarul poate opta şi pentru licitaţia „la pachet”,  adică simultan proiectarea cu execuţia.
La începutul paginii


Eligibilitate activităţi de îndepărtare a deşeurilor
Întrebare :
Achiziţionarea de ansambluri formate din cap tractor şi semiremorcă basculantă, în cadrul codului CAEN 4312 - ,,Lucrări de pregătire a terenului” pentru realizarea de activităţi de îndepărtare a deşeurilor rezultate din în urma curăţirii terenului, reprezintă o cheltuială eligibilă prin intermediul Măsurii 312 ,,Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi” ?
Răspuns :

În conformitate cu menţiunile din Ghidul Solicitantului aferent Măsurii 312 achiziţionarea de mijloace de transport specializate şi utilaje reprezintă o cheltuială eligibilă atât timp cât acestea deservesc în mod direct activităţile specifice desfăşurate propuse prin proiect, iar necesitatea achiziţionării lor este justificată în Studiul de Fezabilitate sau Memoriu Justificativ.

 Având în vedere definiţia  mai sus menţionată la stabilirea eligibilităţii se vor avea în vedere caracteristicile tehnice, specifice utilajului ce se doreşte a fi achiziţionat prin proiect, care se regăsesc în oferta tehnică de la furnizor şi care trebuie să corespundă activităţii ce urmează a fi prestată în cadrul proiectului, clasificată conform codului CAEN. Activităţile ce pot fi prestate în cadrul codului CAEN 4312 - ,,Lucrări de pregătire a terenului” sunt:

-        * curăţarea amplasamentelor;

-        * lucrări de mutare a pământului: excavaţii, umplere, nivelare şi împrejmuirea amplasamentelor, săparea şanţurilor, eliminarea pietrelor, etc.

-        *  pregătirea şantierelor pentru explorări miniere;

-               î] * indepărtarea surplusului de pământ şi alte lucrări de dezvoltare şi pregătire a şantierelor miniere cu excepţia amplasamentelor în a căror subsol se află zăcăminte de petrol şi de gaze naturale.

 În consecinţă, considerăm că nu se poate realiza o încadrare a ansamblului format din cap tractor şi semiremorcă basculabilă, în definiţia mijloacelor de transport specializate.
La începutul paginii


Fabricarea peleţilor
Întrebare :
În cadrul cărei Măsuri din PNDR pot fi realizate investiţii care vizează fabricarea peleţilor?
Răspuns :

Prin PNDR 2007 – 2013, sunt finanţate investiţii în utilaje de brichetat pentru obţinerea peleţilor, astfel:

 * Prin Măsura 121 ,,Modernizarea exploataţiilor agricole” este eligibilă investiţia pentru înfiinţarea unei plantaţii de salcie precum şi investiţii în utilaje de brichetat pentru obţinerea peleţilor dacă aceştia sunt folosiţi ca sursă de energie regenerabilă în propria fermă.

* Prin Schema de ajutor de stat N 578/ 2009 sunt finanţate investiţii pentru valorificarea reziduurilor forestiere (rumeguş, lemn inutilizabil industrial etc.) în utilaje de brichetat pentru obţinerea peleţilor utilizaţi în producerea de energie din surse regenerabile. Energia din surse regenerabile obţinută în urma realizării investiţiilor menţionate trebuie utilizată exclusiv în activitatea proprie.

* Prin Măsura 312  ,,Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi” sunt finanţate investiţiile în utilaje de brichetat pentru obţinerea peleţilor cu condiţia ca materia primă pentru obţinerea peleţilor să nu fie din producţia proprie.

Având în vedere că prin PNDR nu pot fi finanţate acelaşi tip de investiţii prin mai multe măsuri, nu este posibilă finanţarea investiţiei pentru înfiinţarea unei plantaţii de salcie precum şi investiţia în utilaje de brichetat pentru obţinerea peleţilor prin Schema de Ajutor de stat N 578/ 2009.
La începutul paginii


Eligibilitate investiţie producere şi utilizare energie termică
Întrebare :

În cadrul Măsurii 123 poate fi eligibilă o investiţie care vizează producerea şi utilizarea, în procesul tehnologic, de energie termică din surse regenerabile, combustibilul utilizat în acest scop fiind uleiul vegetal?


Răspuns :

În cadrul Măsurii 123, sunt eligibile investiţiile pentru promovarea şi utilizarea durabilă a energiei regenerabile în cadrul propriei microîntreprinderi/ întreprinderi, vizând reducerea costurilor de producţie în scopul creşterii rentabilităţii prin scăderea cheltuielilor ocazionale de consumul de energie electrică (scădere prezentate în detaliu prin Studiul de Fezabilitate/ Memoriu Justificativ).


La începutul paginii


Achiziţie presă ulei vegetal pt biocombustibil în vederea producerii de energie termică din surse regenerabile
Întrebare :
Achiziţionarea presei pentru producerea uleiului vegetal din seminţele oleaginoase este eligibilă prin Măsura 123, produsul rezultat în urma procesării, respectiv uleiul vegetal, fiind un produs cuprins în ANEXA 1 la Tratatul de instituire al CE?
Răspuns :
Transformare uleiului vegetal în biocombustibil presupune unele operaţiuni în urma cărora produsul rezultat nu mai este unul cuprins în Anexa 1 la Tratat. Investiţiile pentru realizarea acestor operaţiuni sunt eligibile daca se încadrează în Schema de Ajutor de Stat N578/ 2009, Anexa 1 - Domeniile de intervenţii pentru care se acordă sprijin pentru investiţii operatorilor economici – cap 3. Producerea şi utilizarea biocombustibililor – 3.1 Producerea de biocombustibil-biodiesel şi biotenaol  pentru transport (clasa CAEN 2059).
La începutul paginii


Categorii de beneficiari eligibili
Întrebare :
Care sunt categoriile de beneficiari eligibili pentru sprijin prin Măsura 221?
Răspuns :
Conform prevederilor Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 221, versiunea 05 din august 2012, categoriile de beneficiari eligibili pentru sprijin prin aceasta măsură sunt:
- ,,Deținătorii privați de teren agricol, pentru înființarea plantației forestiere și executarea lucrărilor de întreținere pe o perioadă de 5 ani, precum și o primă compensatorie pentru pierderea de venit prin împădurire, stabilită pe an și ha, pe o perioadă de 15 ani;
- Autoritățile publice locale deținătoare de teren agricol, numai pentru înființarea plantației. Dacă terenul agricol destinat împăduririi este concesionat de o persoană fizică sau juridică, primele pentru întreținerea plantației și cele compensatorii, prevăzute la alineatul precedent, pot fi de asemenea acordate.’’

La începutul paginii


Pădure deja înființată în momentul accesării Măsurii 221
Întrebare :
În cazul în care am înființat deja pădurea sunt eligibil pentru sprijin prin Măsura 221?
Răspuns :
Prin Măsura 221 se oferă sprijin deținătorilor de terenuri agricole care înființează pentru prima oară o plantație silvică, renunțând la derularea activității agricole. Sprijinul se acordă sub forma a 3 prime compensatorii: pentru înființarea plantației pentru lucrări de întreținere pentru o perioadă de 5 ani și pentru pierderea de venit ca urmare a renunțării la activitatea agricolă pentru o perioadă de 15 ani.
Astfel, în cazul în care ați înființat deja pădurea nu mai sunteți eligibil pentru acordarea sprijinului oferit prin Măsura 221.

La începutul paginii


Terenul agricol eligibil destinat împăduririi declarat la APIA
Întrebare :
Terenul agricol eligibil destinat împăduririi trebuie să fie declarat la APIA în momentul accesării Măsurii 221?
Răspuns :
Terenul agricol eligibil destinat împăduririi trebuie să fie fost declarat la APIA în urmă cu cel puțin 2 ani, iar pentru acest teren să fi fost respectate în această perioadă, Bunele Condiții Agricole și de Mediu (GAEC).
La începutul paginii


Pajiști naturale permanente
Întrebare :
Pajiștile naturale permanente sunt eligibile pentru accesarea Măsurii 221?
Răspuns :
Pajiștile natural permanente nu sunt eligibile pentru sprijin prin Măsura 221.
La începutul paginii


Înființarea plantațiilor forestiere de pomi de Crăciun și cu ciclu scurt si regenerare pe cale vegetative, în scopul producerii de energie regenerabil
Întrebare :
Prin Măsura 221 se oferă sprijin financiar pentru înființarea plantațiilor forestiere de pomi de Crăciun și cu ciclu scurt si regenerare pe cale vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă?
Răspuns :
Prin Măsura 221 nu se acordă sprijin financiar pentru înființarea plantațiilor forestiere de pomi de Crăciun și cu ciclu scurt si regenerare pe cale vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă ( investițiile privind înființarea plantațiilor cu ciclu scurt si regenerare pe cale vegetativă sunt eligibile prin Măsura 121 ,,Modernizarea exploatațiilor agricole’’).
La începutul paginii


Eligibilitate achiziţionare exclusiv active necorporale
Întrebare :

În cadrul Măsurii 123 este eligibilă achiziţionarea exclusiv de active necorporale, mai exact a unor sisteme informatice de analiză economică şi suport decizional în cadrul unei fabrici de conserve legume şi fructe, fără a avea ca prioritate şi alte investiţii de modernizare a producţiei de tipul activelor corporale?


Răspuns :
Prin Măsura 123 poate fi eligibilă achiziţionarea de software (,,programe de calculator până la concurenţa valorii de piaţă a bunurilor”- conform art. 55 - Investiţii punct b din Regulamentul (CE) nr. 1175/ 2008 de modificare şi corectare a Regulamentului (CE) 1974/ 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/ 2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat prin FEADR), dacă deserveşte strict fluxul tehnologic de producţie propus prin proiect şi este identificat ca necesar prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriu Justificativ.

La începutul paginii


 
Împreună creştem satul românesc.