Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> Comunicare >> Relaţii cu publicul

 

În conformitate cu prevederile Legii 544/ 2001 și OG 27/ 2002 AFIR asigură furnizarea informațiilor de interes public, din oficiu și la cerere, prin personalul de specialitate de la nivel central, regional și județean (click pentru detalii)

 

Pentru a solicita informaţii de interes public cu caracter general sau pentru a înainta o petiţie, puteţi să transmiteţi o solicitare la sediul central al AFIR sau la oricare dintre sediile AFIR de la nivel central şi regional (adresele sediilor Oficiilor Judeţene şi ale Centrelor Regionale ale AFIR pot fi consultate la secţiunea CONTACT a acestei pagini web) astfel:
 

Având în vedere că numărul de fax nu este funcțional în momentul de față, vă rugăm să utilizați

adresa de e-mail relatii.publice@ afir.info pentru solicitările de informații publice.

 

În ceea ce priveşte adresele oficiale, acestea pot fi transmise

pe adresa de e-mail secretariat@ afir.info sau pe adresele departamentelor.

 

 

La sediile AFIR  

Luni, Marți, Miercuri și Joi între 08:30 și 17:00
 
Vineri între 08:30 și 14:30  

TELEFONIC  

Contactaţi telefonic personalul AFIR pentru a solicita informaţii cu caracter general la numărul de telefon 0728.107.516,  sau la oricare dintre numerele de telefon ale Oficiilor Judeţene (click aici) sau ale Centrelor Regionale ale AFIR (click aici).
 

ÎN SCRIS prin E-MAIL 

Transmiteţi în scris solicitarea* dumneavoastră de informaţii cu caracter general sau specific, pe adresa de e-mail relatii.publice@ afir.info sau la oricare dintre adresele de e-mail ale Oficiilor Judeţene (click aici) sau ale Centrelor Regionale ale AFIR (click aici).
Transmiteţi în scris, conform formularelor de mai jos, pe adresele de e-mail reclamatii@ afir.info sau sesizari@ afir.info, petiţiile dumneavoastră.
*dimensiunea maximă a tuturor documentelor pe care le transmiteți prin e-mail nu trebuie să depășească 10Mb. În caz contrar, e-mail-ul transmis către adresele de e-mail ale AFIR, CRFIR sau OJFIR nu va fi primit de către experți din cauza setărilor serverelor de e-mail.
 

ÎN SCRIS prin POŞTĂ  

Transmiteţi în scris solicitarea dumneavoastră de informaţii cu caracter public sau specific  pe adresa sediului central al AFIR, respectiv: BUCUREŞTI, STR. GRĂDINA CU CAI, NR. 3A, SECTOR 5, la Oficiile Judeţene (click aici) sau la Centrele Regionale ale AFIR (click aici)
Transmiteţi în scris petiţiile dumneavoastră, conform formularelor puse la dispoziţie, pe adresa sediului central al AFIR, respectiv: BUCUREŞTI, STR. ŞTIRBEI VODĂ, NR. 43, SECTOR 1.
 

 

AUDIENȚE

Personalul de conducere de la nivel central, regional și județean va acorda audiențe persoanelor care solicită acest lucru în ordinea primirii lor, în funcție de speță și în baza unei programări prealabile. Pentru asigurarea rezolvării speței este imperios necesar ca în solicitarea de audiență să ne comunicați numele, datele de contact (număr telefon sau adresă de e-mail) cât și subiectul audienței pentru ca răspunsurile oferite să fie concrete și corecte.

 

Solicitările privind acordarea audiențelor pot fi trimse pe adresa de e-mail audiente@ afir.info

 

Click aici pentru PROGRAMUL de ACORDARE a AUDIENȚELOR personalului de conducere al AFIR

 
ACCESUL LIBER ŞI NEÎNGRĂDIT AL PERSOANEI LA ORICE INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC CONSTITUIE UNUL DINTRE PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE RELAŢIILOR DINTRE PERSOANE ŞI AUTORITĂŢILE PUBLICE, ÎN CONFORMITATE CU CONSTITUŢIA ROMÂNIEI ŞI CU DOCUMENTELE INTERNAŢIONALE RATIFICATE DE PARLAMENTUL ROMÂNIEI (extras din Legea nr. 544 din 12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public).
 
DE ASEMENEA, ORICE CETĂŢEAN ARE DREPTUL DE A ADRESA AUTORITĂŢILOR ŞI INSTITUŢIILOR PUBLICE PETIŢII FORMULATE ÎN NUME PROPRIU, PRECUM ŞI DE A FI ÎNŞTIINŢAT ÎN CEEA CE PRIVEŞTE MODUL DE SOLUŢIONARE A ACESTORA (extras din Ordonanţa de Guvern nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor şi Legii nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002).

INFORMAŢIILE CU CARACTER GENERAL SAU SPECIFIC pot fi: informaţii privind condiţiile şi modalitatea de accesare a fondurilor europene acordate prin PNDR, informaţii care respectă aceeaşi formă şi conţinut cu materialele de informare şi prezentare avizate şi aprobate pentru publicare de către AFIR şi MADR (redarea identică a unui text sau a unei compilaţii de texte din Ghidul Solicitantului, din pliante, prezentări, îndrumare, broşuri), informații privind confirmarea și modalitatea prelucrării datelor cu caracter personal, precum și scopul prelucrării și categoriile de date avute în vedere (în conformitate cu prevederile Legii 677 din 21 noiembrie 2001, cu modificările și completările ulterioare), datele de contact ale AFIR, programul de lucru cu publicul sau redirecţionări către alte instituţii.
 
AFIR asigură prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
Astfel, AFIR prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate (beneficiarii PNDR și utilizatorii înregistrați pe portalul AFIR) în vederea transmiterii de notificări, în procesul de contractare a proiectului și de monitorizare a acestuia, cât și a  asigurării publicității și promovării   PNDR.
Aceste date sunt prelucrate cu înștiințarea și acordul persoanelor vizate, prin Contractul de Finanțare si prin bifarea butonului specific din pagina  de înregistrare a utilizatorilor pe portalul AFIR.
AFIR precizează că persoanele vizate pot solicita informații legate de dreptul de acces la date, de intervenție și opoziție asupra datelor prin transmiterea unui mail pe adresa relatii.publice@ afir.info sau pe adresa  poștală a AFIR din cadrul Formularului Tip

PETIŢIA este cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome.
Pentru a transmite o petiţie privind solicitarea anumitor informaţii sau pentru a sesiza eventuale neregularităţi, informaţi-ne în scris.
Atenţie! Pentru a putea demara investigaţiile şi lua măsurile care se impun, petiţia trebuie să fie explicită, să conţină informaţii concrete, verificabile şi datele de contact ale persoanei care a întocmit respectiva petiţie! Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiţionarului, nu pot fi soluţionate şi astfel nu vor fi luate în considerare, fiind automat clasate.
 
 

Termenul de răspuns la solicitările de informaţii cu caracter general şi specific este de 10 de zile de la data înregistrării solicitării, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă. În situaţia în care aspecte din solicitare necesită o cercetare mai amănunţită, se poate prelungi termenul maxim de soluţionare cu până la 30 de zile de la data înregistrării solicitării. Termenul maxim de răspuns este condiţionat de dificultatea sau complexitatea solicitării, precum şi de volumul lucrărilor documentare necesare şi de urgenţa solicitării. Dacă pentru identificarea şi difuzarea răspunsului la solicitare durata necesară depăşeşte 10 zile, AFIR va aduce la cunoştinţa solicitantului acest fapt în termen de maxim 10 zile de la data înregistrării solicitării.

Termenul de soluţionarea a petiţiilor este de 30 de zile de la data înregistrării petiţiei, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă. În situaţia în care aspectele sesizate prin petiţie necesită o cercetare mai amănunţită, se poate prelungi termenul maxim de soluţionare cu cel mult 15 zile.
 

 

  Protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România
 
Departamentul de Lupta Antifraudă (DLAF) asigură protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România. Departamentul are atribuţii de control al fondurilor comunitare, fiind coordonatorul naţional al luptei antifraudă.
 

DLAF efectuează controale operative la faţa locului, din oficiu ori în urma sesizărilor primite de la autorităţile cu competenţe în gestionarea asistenţei financiare comunitare, de la alte instituţii publice, de la persoane fizice sau juridice, mass-media, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), precum şi celelalte State Membre.
 

Potrivit prevederilor Legii nr. 78 / 2000 pentru prevenirea descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, comiterea de infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene se pedepseşte cu închisoare de până la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.
 

Orice sesizare privind nereguli şi / sau posibile fraude în acordarea sau utilizarea fondurilor comunitare poate fi adresată Departamentului pentru Lupta Antifraudă la telefon 021 / 318 11 85, fax 021 / 312 10 05 sau prin e-mail la adresa contact.dlaf@antifrauda.gov.ro. Pagina de internet a DLAF este: www.antifrauda.gov.ro.


 
Nr. Crt.Tip documentNume documentLimbă documentDimensiune documentDurată descărcare la 56K / 128KDescărcare
1 Formular Tip pentru întocmire PETITIE RO 72 KB<1mn / <1mn
2 Formular Tip pentru intocmire RECLAMATII RO 72 KB<1mn / <1mn
3 Formular Tip pentru întocmire SESIZARI RO 72 KB<1mn / <1mn
4 Formular Tip pentru intocmire CERERE ACCES DATE (L.677/2001) RO 71 KB<1mn / <1mn
5 MODEL CERERE TIP conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public RO 32 KB<1mn / <1mn
6 rar Modele RECLAMATIE ADMINISTRATIVA conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public RO 13 KB<1mn / <1mn
7 rar Arhiva rapoarte de implementare Legea 52/ 2003 pentru perioada 2015 - 2022 RO 1,764 KB5mn / 2mn
8 rar Arhiva rapoartelor de implementare a Legii 544/ 2001 pentru perioada 2015 - 2022 RO 2,665 KB7mn / 3mn
9 LEGEA nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public RO 76 KB<1mn / <1mn
10 NORMELE METODOLOGICE de aplicare Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public RO 137 KB<1mn / <1mn
11 Legea nr. 233 din 2002 pentru aprobarea OG 27 din 2002 privind solutionarea petitiilor RO 28 KB<1mn / <1mn
12 ORDONANŢA Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor RO 40 KB<1mn / <1mn
13 DICŢIONAR termeni privind activitatea de informare sau de înaintare a petiţiilor RO 54 KB<1mn / <1mn
22 LEGEA nr. 109 din 25 aprilie 2007 privind reutilizarea informatiilor din institutiile publice RO 116 KB<1mn / <1mn
23 LEGE nr. 299 din 25 noiembrie 2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 109/2007 RO 107 KB<1mn / <1mn

Caută:

Autentificare:
E-mail:
Password:

 
 
Împreună creştem satul românesc.