Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> INFORMATII UTILE >> Protocoale de colaborare

În data de 24.05.2019, AFIR a semnat Protocolul de colaborare nr. P146. Acesta a fost încheiat între AFIR, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale și Agenția pentru Agenda Digitală a României în vederea implementării rezultatelor Studiului de Fezabilitate ce va avea ca obiectiv integrarea/ migrarea/ asigurarea interoperabilității infrastructurii IT a AFIR cu cloud-ul guvernamental.În data de 24.05.2019, AFIR a semnat Protocolul de colaborare nr. P146. Acesta a fost încheiat între AFIR, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale și Agenția pentru Agenda Digitală a României în vederea implementării rezultatelor Studiului de Fezabilitate ce va avea ca obiectiv integrarea/ migrarea/ asigurarea interoperabilității infrastructurii IT a AFIR cu cloud-ul guvernamental.

 

 

Protocolul de colaborare P153 încheiat între APIA și AFIR, prin care se stabileşte modul în care părţile semnatare vor proceda la verificarea proiectelor depuse de solicitanții exploatațiilor apicole pentru a fi finanţate prin PNDR 2014 – 2020 și perioadă de tranziție, respectiv a cererilor de finanțare și dosarelor cererilor de plată depuse de aceştia, precum şi a Cererilor de solicitare a sprijinului financiar depuse de apicultori și cooperative prin Programul Naţional Apicol pentru perioada 2020 – 2022.

 

Protocolul de Cooperare 2021 - 2027 încheiat între  AFIR - ARMA Polonia

 

Acordul cadru de Delegare nr. AM - PNDR 223.945, nr. AFIR P149, nr. APIA 222 din 17.09.2020 încheiat între AM PNDR, AFIR, APIA a sarcinilor privind implementarea Măsurii 21 „Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de criza COVID-19” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

 

Actul Adiţional la Acordul cadru de Delegare nr. AM - PNDR 223.945, nr. AFIR P149, nr. APIA 222 din 17.09.2020 încheiat între AM - PNDR, AFIR și APIA privind fluxul de implementare a verificărilor specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a Măsurii 21. 

 

Acordul de Parteneriat P143 semnat între Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale ( AFIR) şi Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ”Regele Mihai I al României” din Timișoara, având ca obiect colaborarea în vederea promovării Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

 

Protocolul de Cooperare Interinstituţională încheiat între Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( AFIR) și Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA) din Republica Moldova

 

Acordului P139, privind prelucrarea datelor cu caracter personal intre AFIR si ANSVSA

 

Anexa 1 la Acordul de colaborare P138 privind promovarea și certificarea aplicației CPAC.

 

Acordul de colaborare P138 semnat între Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale ( AFIR) şi Ministerul Agriculturii ( MADR) privind promovarea și certificarea aplicației CPAC.

 

Acordul de Delegare P135 pentru implementarea Măsurii 14 ”Bunăstarea animalelor”din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 ( PNDR 2014-2020), încheiat între AFIR, APIA și ANSVSA.

 

Protocol de colaborare semnat între Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale ( AFIR) şi Agenția de Plăți pentru Agricultură, Pescuit și Dezvoltare Rurală din Croația (APPRRR)

 

Protocol de colaborare P132 încheiat între Institutul Național al Patrimoniului (INP) - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Direcția Generala de Dezvoltare Rurală - Autoritatea de Management pentru PNDR (DGDR AM PNDR) - Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale pentru verificarea valorii culturale a elementelor aparținând patrimoniului neclasat (mobil, imobil și imaterial) care fac obiectul solicitărilor de finanțare prin Măsura 19 - Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER (DLRC - Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității) din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 și a calității proiectelor prin prisma respectării principiului păstrării autenticității elementelor valoroase din punct de vedere cultural.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acordul cadru încheiat, între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Direcția Generală Dezvoltare Rurală - Autoritate de Management pentru Programul de Dezvoltare Rurală - AM- PNDR și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( AFIR), pentru delegarea sarcinilor privind implementarea unor măsuri din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 susținute financiar de la Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală ( FEDR) și Bugetul de Stat.

APDRP împreună cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi Ministerul Mediului şi Pădurilor - Direcţia Generală de Regim Silvic şi Cinegetic şi Dezvoltare Forestieră au incheiat Acordul cadru de delegare P73 / 23.07.2010 pentru implementarea tehnică a măsurilor cuprinse în Axa II din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală.


 

 

APDRP împreună cu AM PNDR şi cu Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR IFN SA) au încheiat protocoale de colaborare cu urmatoarele instituţii bancare: Banca Comercială Română SA, BRD - Groupe Societe Generale, CEC Bank şi Bancopst SA.

Astfel, dorim să îi informăm pe potenţialii beneficiari ai PNDR că, în vederea obţinerii de credite, scrisori de garanţie bancară sau scrisori de confort, se pot adresa băncilor menţionate. De asemenea, vă aducem la cunoştinţă că, în conformitate cu protocoalele încheiate, o parte din garanţia solicitată de bănci va fi suportată de către Fondul de Garantare a Creditului Rural.

 

 

Protocolul de colaborare nr. P92/ 22.01.2013, încheiat între APDRP, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ( MADR), Ministerul pentru Societatea Informaţională (MSI) şi Ministerul Economiei (ME), pentru implementarea tehnică a Submăsurii 322 e) „Investiţii privind infrastructura de broadband în spaţiul rural (demarcarea PNDR POS-CCE), în vederea evitării situaţiei de dublă finanţare

 

Protocolul de colaborare nr. P91/ 14.01.2013, încheiat între APDRP şi Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii (INSCC), pentru implementarea tehnică a Submăsurii 322 e) „Investiţii privind infrastructura de broadband în spaţiul rural”.

 

Protocolul de Cooperare Interinstituțională nr. P89/ 11.03.2013, încheiat între Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit ( APDRP), Agenția de Plăți pentru Intervenție în Agricultură ( APIA) și Agenția de Intervenție și Plăți în Agricultură (AIPA) din Republica Moldova, ce are ca scop realizarea unui cadru unitar de cooperare și conlucrare interinstituțională.

 

Acordul cadru de delegare pentru implementarea Măsurii 215 „Plăți pentru bunăstarea anumalelor”, cuprinsă în Axa II din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007 - 2013 ( PNDR), încheiat la data de 12.07.2012, între APDRP, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură ( APIA) și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Actul Adițional nr. 1 din 12.10.2012 la Acordul cadru de delegare pentru implementarea Măsurii 215 „Plăți pentru bunăstarea animalelor”, cuprinsă în Axa II din PNDR 2007 - 2013, încheiat la data de 12.07.2012, între APDRP, APIA și ANSVSA

 

Protocolul de colaborare nr. P85/ 10.05.2012, încheiat între APDRP şi APIA privind stabilirea modului de verificare a proiectelor depuse de potenţialii beneficiari pentru fermele apicole ce urmează a fi finanţate prin  Măsura 112 - "Instalarea tinerilor fermieri" a PNDR, cât şi a verificării dosarelor cererilor de plată depuse de aceştia, precum şi a cererilor de plată depuse de formele asciative în numele apicultorilor prin Programul  Naţional Apicol (PNA) pentru perioada 2011 - 2013.

 

Protocolul de colaborare încheiat între APDRP şi ANTPR (Asociația Națională a Tinerilor Producători din România), privind sprijinul reciproc în procesul de implementare al Programului Național de Dezvoltare Rurală și, respectiv, activitățile de dezvoltare a mediului de afaceri în relație cu producătorii agricoli.

 

Protocolul de colaborare nr. P83/ 15.03.2012, încheiat între APDRP şi ASP (Agenţia de Serviciu şi Plăţi) din Franţa, privind definirea relaţiilor între părţi în scopul derulării unui program de schimburi tehnice în domeniul managementului, controlului şi al plăţilor pentru măsurile de dezvoltare rurală în favoarea agricultorilor şi a actorilor din zonele rurale.

 

Protocolul de colaborare nr. P79/ 02.06.2011, încheiat între APDRP, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM) şi Garda Naţională de Mediu (GNM), privind verificarea, de către instituţiile semnatare, a proiectelor finanţate prin Măsurile PNDR 2007 - 2013.

 

Protocolul de colaborare nr. P78/ 12.05.2011, încheiat între APDRP şi Secretariatul General al Guvernului (SGG) privind modul în care părţile semnatare vor proceda la verificarea proiectelor depuse de beneficiarii publici pentru a fi finanţate prin PNDR 2007 – 2013 în cadrul Sub-măsurii 322 d), Sub-măsurii 125 c)  şi respectiv prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene ( FSUE), acordat României ca urmare a inundaţiilor din perioada iunie-iulie 2010, în vederea evitării situaţiilor de dublă finanţare a proiectelor finanţate prin cele două programe.

 

Protocolul de colaborare nr. P77/ 28.03.2011, încheiat între APDRP, AP - FSA Bulgaria (Agenţia de Plăţi - Fonduri de Stat pentru Agricultură) şi APIA (Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură), privind administrarea schimbului de experienţă tehnică în domeniul managementului mecanismelor de piaţă în agricultură, a măsurilor de intervenţie, a măsurilor de comerţ extern, precum şi a sprijinului direct acordat producătorilor agricoli, dezvoltării mediului rural şi controlului pe teren.

Actul adițional nr. 2 din 27.03.2013 la Protocolul de colaborare încheiat între APDRP, AP - FSA Bulgaria (Agenţia de Plăţi - Fonduri de Stat pentru Agricultură) şi APIA (Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură)

 

Protocolul de colaborare nr. P76/ 21.11.2010, încheiat între APDRP şi Administraţia Fondului pentru Mediu, privind evitarea dublei finanţări ale proiectelor pentru Măsura 221 - "Prima împădurire a terenurilor agricole" respectiv prin "Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate".

 

Protocolul de colaborare nr. P65/ 31.07.2009, încheiat între SC Bancpost SA (BANCPOST) şi APDRP privind privind aplicarea metodologia de calcul a deducerii sprijinului acordat beneficiarilor Măsurii 121 - "Modernizarea exploataţiilor agricole" şi ai Măsurii 123 - "Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere" din cadrul PNDR .

 

Protocolul de colaborare nr. P64/ 31.07.2009, încheiat între CEC Bank SA (CEC) şi APDRP privind privind aplicarea metodologia de calcul a deducerii sprijinului acordat beneficiarilor Măsurii 121 - "Modernizarea exploataţiilor agricole" şi ai Măsurii 123 - "Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere" din cadrul PNDR .

 

Protocolul de colaborare nr. P63/ 31.07.2009, încheiat între Banca Comercială Carpatica SA (BCC) şi APDRP privind privind aplicarea metodologia de calcul a deducerii sprijinului acordat beneficiarilor Măsurii 121 - "Modernizarea exploataţiilor agricole" şi ai Măsurii 123 - "Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere" din cadrul PNDR .

Protocolul de colaborare nr P62/ 24.07.2009, încheiat între Banca Comercială Română (BCR) şi APDRP privind aplicarea metodologia de calcul a deducerii sprijinului acordat beneficiarilor Măsurii 121 - "Modernizarea exploataţiilor agricole" şi ai Măsurii 123 - "Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere" din cadrul PNDR.

 
 
 
 
Documentul 19.3 -  Document eliberat de catre autoritatile in domeniu
(Inspectia de Stat in Calitatea Semintelor prin unitatile teritoriale, Inspectia de Stat pentru Control Tehnic in Producerea si  Valorificarea Legumelor si fructelor) privind implementarea prin intermediul proiectului a standarelor nou introduse privind puritatea semintelor, a materialului de inmultire si plantare si cele privind comecializarea legumelor si fructelor in conformitate cu anexa la fisa Masurii 121. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Împreună creştem satul românesc.