Sunteţi aici: Acasă >> INFORMATII INSTITUTIONALE >> Despre AFIR >> Achiziţii publice

        Agenţia  pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( AFIR), în calitate de autoritate contractantă, invită operatorii economici interesaţi să depună ofertele în vederea atribuirii contractelor de furnizare a  bunurilor, serviciilor sau lucrărilor, enumerate mai jos.

Denumirea autorităţii contractante:

Agenţia  pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

Cod fiscal:

13533790

Cod poştal:

010103

Adresa:

Str. Ştirbei Vodă, nr. 43, sector 1, Bucuresti

Numărul de telefon:

021-402.27.56; fax 021-402.27.53
 
 
 
 
ATRIBUIREA CONTRACTELOR SE REALIZEAZĂ CONFORM LEGISLAŢIEI NAŢIONALE ÎN VIGOARE:
 
1. Legea nr.98/ 2016 privind achizițiile publice;
 
 
3. Legea nr.101/ 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACHIZIȚII
 
Anunț publicitar licitație Servicii depozitare a fondului arhivistic provenit din programele de finanțare SAPARD respectiv PNDR 2007- 2013
 
 

Autoritatea contractanta doreste achizitionarea de servicii de preluare și relocare a arhivei, servicii de depozitare (păstrare și conservare) a arhivei, servicii conexe (de accesare/ consultare/transmitere/transport) a documentelor solicitate de AFIR pe durata depozitării.  - Servicii  cuprinse în Anexa 2

 
 

Condiții de participare:

 

Până la data limită de depunere a ofertei operatorii economici vor transmite documentele de calificare, propunerea tehnică, propunerea financiară precum și documentele justificative cu privire la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv documentele doveditoare cu privire la înscrierea în registrele profesionale sau comerciale, semnate de reprezentantul legal sau împuternicit în acest sens, în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini și a Invitației de participare.

 

Ofertele trebuie să fie valabile 60 de zile de la data deschiderii ofertelor.

 

Ofertele, semnate cu semnatură electronică extinsă bazată pe un certificat digital calificat de reprezentantul legal sau un împuternicit al acestuia, vor fi transmise prin mijloace de comunicare electronică la adresa de e-mail: achiziții@ afir.info, astfel încât să parvină autorității contractante până la termenul limită pentru primirea ofertelor: data 12.09.2023 ora 23:59.

 

Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate – preț

 

Toate condițiile ce trebuie îndeplinite de către ofertanți se regăsesc în Documentația de Atribuire atașată prezentului anunț.

 
 
 
 
 
Anunț publicitar licitație publică cu strigare pentru vânzarea unor mijloace fixe
 
Condiții de participare:
 

Documentele necesare înscrierii la licitație sunt următoarele:

 - Declarația de participare,

 - Dovada achitării contravalorii garanției de participare,

 - Prezentarea documentelor care certifică identitatea și calitatea ofertantului conform Caietului de sarcini.

 

Cererile de participare la licitație se vor depune la sediul central al AFIR - Registratură, din strada Știrbei Vodă nr. 43, sector 1, București.

Termenul limită pentru depunerea documentelor necesare înscrierii la licitație este – 06.09.2022, ora 09.00.

Ședința de deschidere a licitației publice cu strigare se va desfășura la sediul central al AFIR în data de 06.09.2022, începând cu orele 11.00.

 

Informații suplimentare:

Prețul de pornire și garanția de participare sunt cele menționate în anexa prezentului anunț publicitar.

Modul de constituire al garanției de participare se regăsește detaliat în cadrul caietului de sarcini.

 

DOCUMENTAȚIA de ATRIBUIRE aferentă achiziției având ca obiect licitația publică cu strigare pentru vânzarea unor mijloace fixe pentru licitația din data de 06.09.2022 - actualizată la data de 07.09.2022

 
 
 
Anunț publicitar licitație publică cu strigare pentru vânzarea unor mijloace fixe (sesiunea 3)
 

Condiții de participare:

Documentele necesare înscrierii la licitatie sunt următoarele:

- declarația de participare,
- dovada achitării contravalorii garanției de participare,
- prezentarea de documente care certifică identitatea și calitatea ofertantului, respectiv:

 • pentru persoanele juridice:

- copie certificată a certificatului de înmatriculare eliberat de O.N.R.C. și după codul fiscal, în copie legalizată sau în copie lizibilă cu mențiunea ,,conform cu originalul", sau certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului (O.N.R.C.) în original, copie legalizată sau în copie lizibilă cu mențiunea “conform cu originalul";
- împuternicirea persoanei prezente de a participa la licitație dacă aceasta nu deține calitatea de reprezentant legal al ofertantului;

- act de identitate al reprezentantului legal sau al persoanei împuternicite să participe la licitație;

 • pentru persoanele fizice:

- copie  lizibilă  după   actul   de  identitate  cu  mentiunea  “conform cu originalul”;
- în situația în care potențialul cumpărător persoană fizică se află  in  imposibilitatea de a fi prezent la ședința de deschidere a licitației acesta poate să  imputernicească  o altă persoană, în baza unei procuri/delegații, însoțită de o copie a actului de identitate a persoanei împuternicite să participe la licitație înscripționată cu mențiunea ,,conform cu originalul".

oferta, în care va fi menționat prețul ofertat pentru unul sau mai multe din  bunurile supuse valorificării.

 

Cererile de participare la licitație se vor depune la sediul central al A.F.I.R. din str. Știrbei Vodă nr 43, sector 1, Bucureşti la Registratură.

Termenul limită pentru depunerea documentelor necesare înscrierii la licitație este data de 31.12.2019, ora 09:00.

Ședinta de deschidere a licitației publice cu strigare se va defășura la sediul central al A.F.I.R. în data de 31.12.2019, începând cu ora 10:00.

 

lnformații suplimentare:

Prețul de pornire și garanția de participare sunt cele menționate pentru fiecare mijloc fix în Anexa prezentului anunț publicitar.

 

DOCUMENTAȚIA de ATRIBUIRE aferentă achiziției având ca obiect licitația publică cu strigare pentru vânzarea unor mijloace fixe pentru licitatia din data de 30.12.2019

 

 
 

Invitație Depunere Oferte pentru Achiziție Directă

 

Având în vedere obligatia oricarui angajator de a asigura supravegherea starii de sanatate a tuturor angajatilor prin servicii medicale de medicina muncii conform Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, a Hotararii Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, a Hotararii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, cu modificarile ulterioare, precum si ale Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale propune demararea unei achiziții directe având ca obiect „Servicii de medicina muncii”, Cod CPV – 851470001.

 

Conditii de participare:

Conditiile de participare se regasesc in fisa tehnica din Documentatia de atribuire atasata prezentului anunt.

 

Informatii suplimentare:

Toate condițiile ce trebuie îndeplinite de oferta dvs. le regăsiți în Documentația de Atribuire atașată prezentului anunț. Ofertele vor fi incarcate in catalogul electronic SEAP in termenul stabilit in anunt,cu mentionarea numarului prezentului anunt de publicitate.

 

Criteriul de adjudecare: Pretul cel mai scăzut pe pachetul total de servicii/investigații bază+complementare. – conform Legii 98 / 2016 art. 187, alin.3 , litera (a).

 

 
Anunțul este valabil până vineri 08.12.2017.
 
 
 
Invitație Depunere Oferte pentru Achiziție Directă
 
Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( AFIR), prin Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( CRFIR) 4 Sud-Vest Oltenia, în calitate de autoritate contractantă, invită ofertanții interesaţi să depună ofertele în vederea închirierii unui spatiu de birouri, exclusiv în Craiova, pentru sediul CRFIR4SV Oltenia, pentru o perioadă de 4 ani.

 

Condiții de participare:

Printre condițiile ce trebuie întrunite pentru închiriere enumerăm: suprafața totală a spațiului de închiriat de minim 1.000 mp și maxim 1.200 mp cu posibilitatea și acordul compartimentării, starea tehnică a imobilului să fie foarte bună, parcare rezervată exclusiv pentru CRFIR 4SV OLTENIA, amplasare la max. 2 km față de centrul orașului, autorizația PSI destinația birouri valabilă la data ofertării etc.

Puteți depune ofertele în timpul orelor de program la Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 4 SV Oltenia din județul Craiova, Str. Amaradia, nr. 4, Secretariat, până la data de 08.01.2018, ora 10.00.

 

lnformații suplimentare:

Pentru informaţii suplimentare o puteţi contacta pe d-na Aura Dumitrela Naicu la telefon 0251 – 415 391, e-mail: dumitrela.naicu@ afir.info.

 
 
Invitație Depunere Oferte pentru Achiziție Directă - Procedură anulată
 
Având în vedere obligatia oricărui angajator de a asigura supravegherea stării de sănătate a tuturor angajaților prin servicii medicale de medicina muncii conform Legii securității și sănătății în muncă nr.319/2006, a Hotărârii Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, a Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările ulterioare, precum și ale Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale propune demararea unei achiziții directe având ca obiect „Servicii de medicina muncii”, Cod CPV – 851470001.

 

Condiții de participare:

Operatorul economic declarat câștigător are obligația de a deschide cont la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia – Formularul 1
Prestatorul trebuie să prezinte certificate/autorizații/acreditari și documentele legale de funcționare.
Certificatul de înregistrare fiscală;
Certificatul de inregistrare în REGISTRUL Unic al Cabinetelor Medicale, cu specialitățile medicale autorizate de către Direcția de Sănătate Publică/Autoritatea de Sănătate Publică (inclusiv medicina muncii);
Certificat ISO 9001:2015 Managementul calității;
Certificat ISO 14001:2015 Managementul de mediu;
Certificat OHSAS 18001 Managementul sănătății și securității ocupaționale;
Acreditare RENAR.
Să dețină laboratoare proprii de analize.
Să prezinte capacitatea, capabilitatea și competența efectuării investigațiilor medicale (examenelor clinice și paraclinice), dovedite prin existența unor unități proprii în localitățile reședința de județ unde sunt sedii AFIR sau prin contracte cu parteneri/subcontractanți din aceste localități, în fiecare județ (rețea de parteneri).
Să prezinte lista personalului medical cu drept de liberă practică pentru efectuarea serviciilor medicale din prezentul caiet de sarcini, inclusiv autorizația de liberă practică a acestora: medicina muncii, oftalomologie, laborator, ORL (audiometrie), neurologie, psihologie, personal auxiliar. Prestatorul va asigura prezența personalului medical declarat în oferta pentru efectuarea examenelor pe specialități în locațiile AFIR.
Să își asume îndeplinirea condițiilor minimale de contractare prezentate prin declarație scrisă.
Să aibă capacitate de a gestiona contracte de medicina muncii de această anvergură dovedită prin contracte similare derulate ori în derulare.
Să aibă capacitatea de a transmite la salariatul AFIR rezultatele analizelor, în termen de maxim 8 zile lucrătoare de la recoltarea/efectuarea analizelor (Hemogramă complete și Glucoză serică-glicemie), în mod electronic.
Să aibă capacitatea de a transmite către AFIR, la nivel central, la Biroul de sănătate și securitate în muncă și către subunitățile din teritoriu CRFIR/ OJFIR fișele de aptitudine și avizele psihologice, după caz, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la efectuarea examinărilor medicale, în format scris.
Declarație pe proprie răspundere din care să reiasă faptul ca ofertantul nu a fost condamnat în ultimii 5 ani, printr-o hotărâre definitivă și irevocabilă, pentru infracțiunile menționate la art. 164 și 165 din Legea nr. 98/ 2016. – Formular 2.

 

lnformații suplimentare:

Toate condițiile ce trebuie îndeplinite de oferta dvs. le regăsiți în Documentația de Atribuire atașată prezentului anunț. Ofertele vor fi încărcate în catalogul electronic SEAP în termenul stabilit în anunț, cu menționarea numărului prezentului anunț de publicitate.

 

Criteriul de adjudecare:

Prețul cel mai scăzut – conform Legii 98/ 2016 art. 187, alin.3 , litera (a).

 
 
 
Invitație Depunere Oferte pentru Achiziție Directă
 

Având în vedere prevederile Capitolului 15.6 al Programului Național de Dezvoltare Rurală, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale propune demararea unei achiziții directe având ca obiect „Achiziția pachetelor de informare și  promovare privind măsurile din PNDR”, Cod CPV – 39294100-0-Produse informative și de promovare.

 
 
 
Invitație Depunere Oferte pentru Achiziție Directă
 
Având în vedere că A.F.I.R. dispune în București de un număr de 398 de angajați contractuali (280 în sediul central și 118 în imobilul din str. Grădina cu Cai nr. 3A, sector 5) se impune, pentru îmbunătățirea activității sale, extinderea spatiului de birouri existent în sediul central,  este necesara demararea unei achiziții directe având ca obiect „Recompartimentare și igienizare a spațiilor utile cu funcțiunea birouri și funcțiuni conexe, la sediul central al AFIR.”, Cod CPV – 445453000-7 - lucrări de reparaţii generale şi de renovare
 
- “Descrierea lucrarilor si lista de cantitati” aferentă achiziției directe având ca obiect „Recompartimentare și igienizare a spațiilor utile cu funcțiunea birouri și funcțiuni conexe, la sediul central al AFIR.”

 

Condiții de participare:

Operatorul economic declarat câștigător are obligația de a deschide cont la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia.

Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial, din care să rezulte domeniul de activitate principal.

Declarație pe proprie răspundere din care să reiasă faptul ca ofertantul nu a fost condamnat în ultimii 5 ani, printr-o hotărâre definitivă și irevocabilă, pentru infracțiunile menționate la art. 165, alin. 1) din Legea nr. 98/ 2016.

Declarație pe proprie răspundere din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/ 2016.

Operatorul economic va confirma prin intermediul unei Declaratii pe propria răspundere, faptul că a luat la cunoștință prevederile art. 59 din Legea nr. 98/ 2016. 

 

lnformații suplimentare:

Oferta va fi încărcată în catalogul electronic SEAP în termenul stabilit in anunț, cu menționarea numărului prezentului anunț de publicitate.

 

Criteriul de adjudecare:

Prețul cel mai scăzut – conform Legii 98/ 2016 art. 187, alin.3 , litera (a).

 
 
 
Invitație Depunere Oferte pentru Achiziție Directă
 
Având în vedere un volum lunar de corespondență de cca. 1 000/ plicuri/ luna, Agenția pentru Finanțarea lnvestițiilor Rurale propune demararea unei achiziții directe având ca obiect, Serviciului poștal de distribuție a corespondenței", Cod CPV- 64112000- 4 (Servicii poștale de distribuire a corespondenței).

 

Condiții de participare:

Operatorul economic declarat câștigător are obligația de a deschide cont la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia.

Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial, din care să rezulte domeniul de activitate principal.

Declarație pe proprie răspundere din care să reiasă faptul ca ofertantul nu a fost condamnat în ultimii 5 ani, printr-o hotărâre definitivă și irevocabilă, pentru infracțiunile menționate la art. 165, alin. 1) din Legea nr. 98/ 2016.

Declarație pe proprie răspundere din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/ 2016.

Operatorul economic va confirma prin intermediul unei Declaratii pe propria răspundere, faptul că a luat la cunoștință prevederile art. 59 din Legea nr. 98/ 2016. 

 

lnformații suplimentare:

Oferta va fi încărcată în catalogul electronic SEAP în termenul stabilit in anunț, cu menționarea numărului prezentului anunț de publicitate.

 

Criteriul de adjudecare:

Prețul cel mai scăzut – conform Legii 98/ 2016 art. 187, alin.3 , litera (a).

 
 
 
 
 
Invitație Depunere Oferte pentru Achiziție Directă
 

Având în vedere prevederile Capitolului 15.6 al Programului Național de Dezvoltare Rurală, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale propune demararea unei achiziții directe având ca obiect „Verificarea cheltuielilor directe aferente măsurii de asistență tehnică din PNDR 2014-2020, de către o entitate independentă”, Cod CPV – 79212100-4 (Servicii de auditare financiară).

 

Condiții de participare:

Operatorul economic declarat câștigător are obligația de a deschide cont la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia.

Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial, din care să rezulte domeniul de activitate principal.

Declarație pe proprie răspundere din care să reiasă faptul ca ofertantul nu a fost condamnat în ultimii 5 ani, printr-o hotărâre definitivă și irevocabilă, pentru infracțiunile menționate la art. 165, alin. 1) din Legea nr. 98/ 2016.

Declarație pe proprie răspundere din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/ 2016.

Operatorul economic va confirma prin intermediul unei Declaratii pe propria răspundere, faptul că a luat la cunoștință prevederile art. 59 din Legea nr. 98/ 2016. 

 

Conditii contract:

Operatorii economici interesați vor posta ofertele în SEAP cu menționarea anunțului de publicitate nr. 114453 publicat în 11.08.2017, până la data limită de 23.08.2017.

 

Criteriul de adjudecare:

Prețul cel mai scăzut – conform Legii 98/ 2016 art. 187, alin.3 , litera (a).

 
 
Având în vedere prevederile Capitolului 15.6 al Programului Național de Dezvoltare Rurală, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale propune demararea unei achiziții directe având ca obiect Promovarea dezvoltării durabile a mediului rural prin PNDR 2020, Cod CPV – 79342200-5 (Servicii de promovare), Cod CPV – 55520000-1 (Servicii de catering), Cod CPV - 18512000-1 (Monede și medalii), Cod CPV - 39298100-8 (Rame și fotografii), Cod CPV - 79800000-2 (Servicii tipografice și servicii conexe),  Cod CPV - 30195600-8 (Panouri pentru afișe sau accesorii), Cod CPV – 22459100-3 (Autocolante și benzi publicitare), Cod CPV - 18938000-3 (Pungi cu dublură de protecție).
 
Condiții de participare:
 • Operatorul economic declarat câstigator are obligatia de a deschide cont la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia.
 • Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul National al Registrului Comerțului de pe lânga Tribunalul Teritorial, din care să rezulte domeniul de activitate principal.
 • Declarație pe proprie răspundere din care să reiasă faptul că ofertantul nu a fost condamnat în ultimii 5 ani, printr-o hotarâre definitivă și irevocabilă, pentru infracțiunile menționate la art. 165, alin. 1) din Legea nr. 98/ 2016.
 • Declarație pe proprie răspundere din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/ 2016.
 • Operatorul economic va confirma prin intermediul unei Declarații pe propria răspundere, faptul că a luat la cunoștință prevederile art. 59 din Legea nr. 98/ 2016.

 

Condiții contract:

Termenul limită pentru plata tranșei este de maximum 60 de zile calendaristice de la data înregistrării dosarului solicitării la plată.

Livrarea bunurilor va avea loc la sediul AFIR din Str. Grădina cu Cai, nr.3A, sector 5, București. Perioada de demarare a livrării bunurilor este de maximum 10 zile de la data de începere a contractului.

În cazul modificării adresei sau a perioadei de livrare, contractorul va fi anunțat în timp util.

 

Operatorii economici interesați vor publica ofertele în SEAP, www.e-licitatie.ro, cu menționarea numărului anunțului de publicitate 110495 / 24.07.2017, până la data 01.08.2017

 

Criteriul de adjudecare:

Pretul cel mai scazut – conform Legii 98 / 2016 art. 187, alin.3 , litera (a).

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
CERERE DE OFERTE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELOR:
 
 

Achiziție servicii de organizare evenimente pentru desfășurarea unei întâlniri de lucru

 

Autoritatea contractanta doreste organizarea unei întâlniri de lucru, ce se va desfășura într-una dintre perioadele 9-12mai/ 16-19mai, într-unul dintre județele Alba, Cluj, Sibiu, în conformitate cu specificațiile precizate în Caietul de sarcini și în lnvitația de participare atașate prezentului anunț.

 

Conditii de participare: Ofertanții vor transmite o propunere tehnică și o propunere financiară,  semnate cu semnatură electronică extinsă bazată pe un certificat digital calificat de reprezentantul legal sau împuternicit în acest sens, în conformitate cu cerințele caietului de sarcini și a Invitației de participare.

Ofertele trebuie să fie valabile 90 de zile de la data deschiderii ofertelor.

 

Ofertele, semnate cu semnatură electronică extinsă bazată pe un certificat digital calificat de reprezentantul legal sau un împuternicit al acestuia, vor fi transmise prin mijloace de comunicare electronică la adresa de e-mail: achiziții@ afir.info, astfel încât să parvină autorității contractante până la termenul limită pentru primirea ofertelor: data 20.04.2023, ora 23:59

 

Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate – preț

 

Toate condițiile ce trebuie îndeplinite de către ofertanți se regăsesc în Documentația de Atribuire atașată prezentului anunț.

 

DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE aferentă achiziției serviciilor de organizare evenimente pentru desfășurarea unei întâlniri de lucru.

 

RAPORTUL PROCEDURII

 

 
 
Achiziție servicii de organizare evenimente pentru desfășurarea unei întâlniri de lucru 
 
Autoritatea contractantă dorește organizarea unei întâlniri de lucru, ce se va desfășura în luna aprilie 2023, într-unul dintre județele Alba, Cluj, Sibiu, în conformitate cu specificațiile precizate în Caietul de sarcini și în lnvitația de participare atașate prezentului anunț.
 

Conditii de participare: Ofertanții vor transmite o propunere tehnică și o propunere financiară,  semnate cu semnatură electronică extinsă bazată pe un certificat digital calificat de reprezentantul legal sau împuternicit în acest sens, în conformitate cu cerințele caietului de sarcini și a Invitației de participare.

 

Ofertele trebuie să fie valabile 90 de zile de la data deschiderii ofertelor.

Ofertele, semnate cu semnatură electronică extinsă bazată pe un certificat digital calificat de reprezentantul legal sau un împuternicit al acestuia, vor fi transmise prin mijloace de comunicare electronică la adresa de e-mail: achiziții@ afir.info, astfel încât să parvină autorității contractante până la termenul limită pentru primirea ofertelor: data 30.03.2023, ora 23:59.

 

Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate – preț.

 

Toate condițiile ce trebuie îndeplinite de către ofertanți se regăsesc în Documentația de Atribuire atașată prezentului anunț.

 

DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE aferentă achiziției serviciilor de organizare evenimente pentru desfășurarea unei întâlniri de lucru

 
 
 
 
Achiziție servicii de păstrare, conservare si consultare fond arhivistic AFIR provenind din PNDR 2007 ‐2013
 

Autoritatea contractanta doreste achiziția de servicii de păstrare, conservare si consultare fond arhivistic AFIR provenind din PNDR 2007 ‐2013, pentru o perioada de 6 luni, în conformitate cu specificațiile precizate în Fisa tehnica și în lnvitația de participare atașate prezentului anunț.

 

Conditii de participare: Ofertanții vor transmite o propunere tehnică și o propunere financiară,  semnate cu semnatură electronică extinsă bazată pe un certificat digital calificat de reprezentantul legal sau împuternicit în acest sens, în conformitate cu cerințele caietului de sarcini și a Invitației de participare.

 

Ofertele trebuie să fie valabile 90 de zile de la data deschiderii ofertelor.

Ofertele, semnate cu semnatură electronică extinsă bazată pe un certificat digital calificat de reprezentantul legal sau un împuternicit al acestuia, vor fi transmise prin mijloace de comunicare electronică la adresa de e-mail: achiziții@ afir.info, astfel încât să parvină autorității contractante până la termenul limită pentru primirea ofertelor: data 20.02.2023, ora 23:59.

 

Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate – preț

Toate condițiile ce trebuie îndeplinite de către ofertanți se regăsesc în Documentația de Atribuire atașată prezentului anunț.

 

 DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE aferentă achiziției de servicii de păstrare, conservare si consultare fond arhivistic AFIR

 
 
 
 
Achiziție Pază şi monitorizare 2023 - OJFIR Călărași
 

Autoritatea contractantă dorește achiziția de servicii de Pază şi monitorizare 2023, pentru o perioada de 11 luni, pentru perioada februarie – decembrie 2023, în conformitate cu specificațiile precizate în Fisa tehnica și în lnvitația de participare atașate prezentului anunț.

 

Conditii de participare: Ofertanții vor transmite o propunere tehnică și o propunere financiară,  semnate cu semnatură electronică extinsă bazată pe un certificat digital calificat de reprezentantul legal sau împuternicit în acest sens, în conformitate cu cerințele caietului de sarcini și a Invitației de participare.

 

Ofertele trebuie să fie valabile 90 de zile de la data deschiderii ofertelor.

Ofertele, semnate cu semnatură electronică extinsă bazată pe un certificat digital calificat de reprezentantul legal sau un împuternicit al acestuia, vor fi transmise prin mijloace de comunicare electronică la adresa de e-mail: achiziții@ afir.info, astfel încât să parvină autorității contractante până la termenul limită pentru primirea ofertelor: data 26.01.2023, ora 23:59.

 

Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate – preț

 

Toate condițiile ce trebuie îndeplinite de către ofertanți se regăsesc în Documentația de Atribuire atașată prezentului anunț.

 

DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE aferentă achiziției serviciilor de Pază și monitorizare 2023 pentru OJFIR Călărași

 
 

 

Achiziție Pază şi monitorizare 2023 - Procedură anulată pentru lotul 5
 

Autoritatea contractanta doreste achiziția de servicii de Pază şi monitorizare 2023, pentru o perioada de 12 luni, pentru perioada ianuarie – decembrie 2023, în conformitate cu specificațiile precizate în Fisa tehnica și în lnvitația de participare atașate prezentului anunț.

 

Conditii de participare: Ofertanții vor transmite o propunere tehnică și o propunere financiară,  semnate cu semnatură electronică extinsă bazată pe un certificat digital calificat de reprezentantul legal sau împuternicit în acest sens, în conformitate cu cerințele caietului de sarcini și a Invitației de participare.

Ofertele trebuie să fie valabile 90 de zile de la data deschiderii ofertelor.

Ofertele, semnate cu semnatură electronică extinsă bazată pe un certificat digital calificat de reprezentantul legal sau un împuternicit al acestuia, vor fi transmise prin mijloace de comunicare electronică la adresa de e-mail: achiziții@ afir.info, astfel încât să parvină autorității contractante până la termenul limită pentru primirea ofertelor: data 28.12.2022, ora 23:59.

 

Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate – preț

 

Toate condițiile ce trebuie îndeplinite de către ofertanți se regăsesc în Documentația de Atribuire atașată prezentului anunț.

 

Documentația aferentă participării

 
 
 
Achiziție Pază şi monitorizare 2023 - Procedură anulată
 

Autoritatea contractanta doreste achiziția de servicii de Pază şi monitorizare 2023, pentru o perioada de 12 luni, pentru perioada ianuarie – decembrie 2023, în conformitate cu specificațiile precizate în Fisa tehnica și în lnvitația de participare nr. 17850/15.12.2022 atașate prezentului anunț..

 

Conditii de participare: Ofertanții vor transmite o propunere tehnică și o propunere financiară,  semnate cu semnatură electronică extinsă bazată pe un certificat digital calificat de reprezentantul legal sau împuternicit în acest sens, în conformitate cu cerințele caietului de sarcini și a Invitației de participare.

Ofertele trebuie să fie valabile 90 de zile de la data deschiderii ofertelor.

Ofertele, semnate cu semnatură electronică extinsă bazată pe un certificat digital calificat de reprezentantul legal sau un împuternicit al acestuia, vor fi transmise prin mijloace de comunicare electronică la adresa de e-mail: achiziții@ afir.info , astfel încât să parvină autorității contractante până la termenul limită pentru primirea ofertelor: data 21.12.2022, ora 23:59.

 

Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate – preț

 

Toate condițiile ce trebuie îndeplinite de către ofertanți se regăsesc în Documentația de Atribuire atașată prezentului anunț.

 

Documentația aferentă participării

 
 
Achiziție servicii de medicina muncii
 

Autoritatea contractanta doreste achiziția de servicii de medicina muncii, pentru o perioada de 12 luni, pentru perioada ianuarie – decembrie 2023, în conformitate cu specificațiile precizate în Caietul de sarcini și în lnvitația de participare nr. 17854/15.12.2022 atașate prezentului anunț.

 

Conditii de participare: Ofertanții vor transmite o propunere tehnică și o propunere financiară,  semnate cu semnatură electronică extinsă bazată pe un certificat digital calificat de reprezentantul legal sau împuternicit în acest sens, în conformitate cu cerințele caietului de sarcini și a Invitației de participare.

Ofertele trebuie să fie valabile 90 de zile de la data deschiderii ofertelor.

Ofertele, semnate cu semnatură electronică extinsă bazată pe un certificat digital calificat de reprezentantul legal sau un împuternicit al acestuia, vor fi transmise prin mijloace de comunicare electronică la adresa de e-mail: achiziții@ afir.info, astfel încât să parvină autorității contractante până la termenul limită pentru primirea ofertelor: data 23.12.2022, ora 23:59.

 

Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate – preț

 

Toate condițiile ce trebuie îndeplinite de către ofertanți se regăsesc în Documentația de Atribuire atașată prezentului anunț.

 

Documentația aferentă participării

 

Achiziție servicii poștale de distribuție a corespondenței 2023

 

Autoritatea contractanta doreste achiziția de servicii poștale de distribuire a corespondenței, pentru o perioada de 12 luni, pentru perioada ianuarie – decembrie 2023, în conformitate cu specificațiile precizate în Caietul de sarcini și în lnvitația de participare nr. 1429/27.12.2022 atașate prezentului anunț.

 

Conditii de participare: Ofertanții vor transmite o propunere tehnică și o propunere financiară,  semnate cu semnatură electronică extinsă bazată pe un certificat digital calificat de reprezentantul legal sau împuternicit în acest sens, în conformitate cu cerințele caietului de sarcini și a Invitației de participare.

Ofertele trebuie să fie valabile 90 de zile de la data deschiderii ofertelor.

Ofertele, semnate cu semnatură electronică extinsă bazată pe un certificat digital calificat de reprezentantul legal sau un împuternicit al acestuia, vor fi transmise prin mijloace de comunicare electronică la adresa de e-mail: achiziții@ afir.info, astfel încât să parvină autorității contractante până la termenul limită pentru primirea ofertelor: data 30.12.2022, ora 23:59.

 

Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate – preț

 

Toate condițiile ce trebuie îndeplinite de către ofertanți se regăsesc în Documentația de Atribuire atașată prezentului anunț.

 
 
 
Achiziție servicii poștale de distribuție a corespondenței - Procedură anulată
 

Autoritatea contractanta doreste achiziția de servicii poștale de distribuire a corespondenței, pentru o perioada de 12 luni, pentru perioada ianuarie – decembrie 2023, în conformitate cu specificațiile precizate în Caietul de sarcini și în lnvitația de participare nr. 1356/16.12.2022 atașate prezentului anunț..

 

Conditii de participare: Ofertanții vor transmite o propunere tehnică și o propunere financiară,  semnate cu semnatură electronică extinsă bazată pe un certificat digital calificat de reprezentantul legal sau împuternicit în acest sens, în conformitate cu cerințele caietului de sarcini și a Invitației de participare.

Ofertele trebuie să fie valabile 90 de zile de la data deschiderii ofertelor.

Ofertele, semnate cu semnatură electronică extinsă bazată pe un certificat digital calificat de reprezentantul legal sau un împuternicit al acestuia, vor fi transmise prin mijloace de comunicare electronică la adresa de e-mail: achiziții@ afir.info, astfel încât să parvină autorității contractante până la termenul limită pentru primirea ofertelor: data 23.12.2022, ora 23:59.

Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate – preț

Toate condițiile ce trebuie îndeplinite de către ofertanți se regăsesc în Documentația de Atribuire atașată prezentului anunț.

 

Documentația aferentă participării

 
 
Achiziție servicii de organizare evenimente pentru desfășurarea unei întâlniri de lucru
 

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( AFIR), în calitate de autoritate contractanta doreste organizarea unei întâlniri de lucru, ce se va desfășura în luna noiembrie 2022, în județul Brașov, în conformitate cu specificațiile precizate în Caietul de sarcini și în lnvitația de participare atașate prezentului anunț.

 

Conditii de participare: Ofertanții vor transmite o propunere tehnică și o propunere financiară,  semnate cu semnatură electronică extinsă bazată pe un certificat digital calificat de reprezentantul legal sau împuternicit în acest sens, în conformitate cu cerințele caietului de sarcini și a Invitației de participare.

Ofertele trebuie să fie valabile 90 de zile de la data deschiderii ofertelor.

Ofertele, semnate cu semnatură electronică extinsă bazată pe un certificat digital calificat de reprezentantul legal sau un împuternicit al acestuia, vor fi transmise prin mijloace de comunicare electronică la adresa de e-mail: achiziții@ afir.info, astfel încât să parvină autorității contractante până la termenul limită pentru primirea ofertelor: data 02.11.2022, ora 23:59.

Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate – preț.

Toate condițiile ce trebuie îndeplinite de către ofertanți se regăsesc în Documentația de Atribuire atașată prezentului anunț.

 

 
 
 
 
Anunț achiziționare servicii de închiriere spațiu birouri - CRFIR 4 Oltenia - până la 17.03.2022
 

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( AFIR), în calitate de autoritate contractantă, invită ofertanții interesaţi să depună ofertele în vederea închirierii unui spaţiu de birouri, dotat cu utilități și spații de parcare necesar funcționării Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 4 SV Oltenia.

Printre condițiile minime ce trebuie întrunite pentru închiriere enumerăm: Amplasare la max. 3 km față de centrul orașului (km. 0 = Primăria Craiova), minim 1200 mp și maxim 1300 mp.

Toate condițiile ce trebuie îndeplinite de oferta dvs le regăsiți în Documentația de atribuire atașată prezentului anunț.

Ofertele se depun de luni până joi între orele 8.30 – 16.00 respectiv între orele 8.30 – 13.30 în zilele de vineri la sediul Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 4 SV Oltenia , Craiova,Dolj, Str. Calea Severinului nr.19 (fost 7R), Secretariat – etaj 4, în atenția domnului Oprea Iancului – Președinte de comisie, până cel târziu la data de 17.03.2022, ora 16.00.

Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta:

Persoană de contact: Oprea Iancului – Președinte comisie

Telefon : 0351.860.205

e-mail : oprea.iancului@ afir.info

 
 
 
Achiziţionare SERVICII DE ÎNCHIRIERE SPAȚIU BIROURI - CRFIR 2 SUD-EST CONSTANȚA ȘI OJFIR CONSTANȚA 
 

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( AFIR), prin Centrul Regional pentru Finanțarea Invesțitiilor Rurale ( CRFIR) 2 Sud-Est Constanța, în calitate de autoritate contractantă, invită ofertanții interesaţi să depună ofertele în vederea închirierii unui spaţiu de birouri, dotat cu utilități și spații de parcare, necesar bunei desfăşurări a activităţii.

Printre condițiile ce trebuie întrunite pentru închiriere enumerăm: distanţa faţă de centrul orașului (Km. 0 = Bloc CAPITOL) de max. 5 kilometri, suprafața totală a spaţiului de 1.200-1.400 mp,  minimum 12 de locuri de parcare.

Puteți depune ofertele zilnic la sediul CRFIR 2 SUD-EST CONSTANȚA, str. Revoluției, nr. 17-19 (Secretariat), în termen de 15 zile de la data publicării acestui anunț, respectiv de la 13.02.2020, ora 12.00.

Pentru informaţii suplimentare îl puteţi contacta pe dl Constantin HERDA la telefon: 0241.617 066, e-mail: crfir2constanta@ afir.info.  

 

DOCUMENTAȚIA de ATRIBUIRE  aferentă procedurii privind achiziția serviciilor de închiriere a unui spațiu într-o clădire de birouri, dotată cu utilități și spații de parcare, necesar funcționării Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( CRFIR) 2 Sud-Est Constanța

 
 
 
Achiziţionare SERVICII DE ÎNCHIRIERE SPAȚIU BIROURI - CRFIR 4 Sud-Vest Oltenia
 

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( AFIR), prin Centrul Regional pentru Finanțarea Invesțitiilor Rurale ( CRFIR) 4 Sud-Vest Oltenia, în calitate de autoritate contractantă, invită ofertanții interesaţi să depună ofertele în vederea închirierii unui spaţiu de birouri, dotat cu utilități și spații de parcare, necesar bunei desfăşurări a activităţii.

Printre condițiile ce trebuie întrunite pentru închiriere enumerăm: distanţa faţă de centrul Municipiului Craiova (Km. 0 = Primăria Municipiului Craiova) de max. 1 kilometru, suprafața utilă a spaţiului de 850 - 1.200 mp,  minimum 20 de locuri de parcare.

Puteți depune ofertele zilnic între orele 8.30 – 16.30 la sediul CRFIR 4 Oltenia, str. Amaradia, nr. 4, et. 2 (Registratură), până la data de 25.07.2017, ora 12.00.

Pentru informaţii suplimentare o puteţi contacta pe d-na Aura Dumitrela Naicu la telefon: 0251.415 391, e-mail: dumitrela.naicu@ afir.info

 

DOCUMENTAȚIA de ATRIBUIRE  aferentă procedurii privind achiziția serviciilor de închiriere a unui spațiu într-o clădire de birouri, dotată cu utilități și spații de parcare, necesar funcționării Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( CRFIR) 4 Sud-Vest, Oltenia

 
 
 
Achiziţionare SERVICII DE ÎNCHIRIERE SPAȚIU BIROURI - OJFIR Iaşi 
 

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( AFIR), prin Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Iaşi, în calitate de autoritate contractantă, invită ofertanții interesaţi să depună ofertele în vederea închirierii unui spaţiu de birouri, dotat cu utilități și spații de parcare, necesar bunei desfăşurări a activităţii.

Printre condițiile ce trebuie întrunite pentru închiriere enumerăm: distanţa faţă de centrul oraşului (Km. 0 = Piața Unirii) de max. 4 kilometri, suprafața utilă a spaţiului de 450 - 650 mp,  minimum 5 locuri de parcare.

Puteți depune ofertele zilnic între orele 8.30 – 16.30 la sediul OJFIR Iaşi, Str. Dumbrava Rosie, nr. 3 - 5, Iași, până la data de 02.09.2016, ora 12.00.

Pentru informaţii suplimentare îl puteţi contacta pe dl. Constantin AMZA la telefon: 0332 860 282,  Fax: 0232 216 467, e-mail: ojfir.iasi@ afir.info.

 

DOCUMENTAŢIA de ATRIBUIRE aferentă procedurii privind achiziția de servicii de închiriere a unui spațiu într-o clădire de birouri, dotată cu utilități și spații de parcare, necesar funcționării Oficiului Judetean pentru Finantarea Investitiilor Rurale Iași.

 
      
Achiziţionare SERVICII DE  AUDIT FINANCIAR
  

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( AFIR) în calitate de autoritate contractantă, invită ofertanții interesaţi să depună ofertele pentru a participa la procedura privind achiziția de servicii de audit financiar în vederea verificării cheltuielilor directe aferente măsurii de asistență tehnică din PNDR 2014-2020.

 

Condiții participare

 • Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial, din care să rezulte domeniul de activitate principal.
 • Declarație pe proprie raspundere din care să reiasă faptul că ofertantul nu a fost condamnat în ultimii 5 ani, printr-o hotarâre definitivă și irevocabilă, pentru infracțiunile menționate la art. 165, alin. 1) din Legea nr. 98/2016.
 • Declarație pe proprie raspundere din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016.
 • Operatorul economic va confirma prin intermediul unei Declarații pe propria răspundere, faptul că a luat la cunostință prevederile art. 59 din Legea nr. 98/2016.
 • Prezentarea unei liste centralizate a experților, cu indicarea numelui și prenumelui expertului, poziția ocupată în cadrul contractului și experiența profesională în domeniu. Personalul care va efectua verificarile financiare trebuie sa detina autorizatie CAFR si sa detina experienta profesionala de minim 3 ani in domeniul auditului financiar.
 • Subcontractarea nu este permisa.

 

Ofertele se pot depune de Luni până Vineri între orele 8.30 – 17.00 la sediul AFIR din Str. Știrbei Voda, nr. 43, parter (Registratură), Sector 1, București, până la data de 05.08.2016, ora 12.00. Deschiderea ofertelor va avea loc în aceeași zi, la ora 14.00 la sediul AFIR din Str. Grădina cu Cai nr. 3A, Camera nr. 9, Et. IV, Sector 5, București.

 

Toate condițiile ce trebuie îndeplinite de oferta dvs. le regăsiți în Documentația de Atribuire atașată prezentului anunț.

Pentru informatii suplimentare puteți transmite solicitări în scris la adresa de e-mail asistenta@ afir.info.
      
 
 
 
 
Achiziţionare SERVICII DE ÎNCHIRIERE SPAȚIU BIROURI
 
 

NORME INTERNE și DECIZIA DE APROBARE pentru atribuirea contractului de închiriere a unui spațiu într-o clădire de birouri, dotată cu utilități și spații de parcare, necesar funcționării Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

 

 

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( AFIR), în calitate de autoritate contractantă, invită ofertanții interesaţi să depună ofertele în vederea închirierii unui spaţiu de birouri, dotat cu utilități și spații de parcare.

 

Printre condițiile minime ce trebuie întrunite pentru închiriere enumerăm: distanța față de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (zona ROSETTI) de max. 6 kilometri, suprafața utilă a spațiului de 3.500-4.200 mp, minim 30 de locuri de parcare, distanța de la locația ofertată la cea mai apropiată stație de metrou trebuie să fie de maxim 750 m și de 500 m față de cel mai apropiat mijloc de transport în comun RATB.

 

Toate condițiile ce trebuie îndeplinite de oferta dvs. le regăsiți în Documentația de Atribuire atașată prezentului anunț.

 

Ofertele se depun zilnic între orele 8.30 – 16.30 la sediul AFIR din București, str. Știrbei Vodă, nr. 43, sect. 1, parter (Registratură), până cel mai târziu la data de 10.08.2016, ora 12:00.

 

Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta Direcţia Economică, Serviciul Administrativ.
Persoană de contact: Cristian SASU.

Tel: 031.860.25.56 sau 021.402.27.56, e-mail:administrativ@ afir.info

 

DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE aferentă procedurii de selecție a ofertelor în vederea  închirierii unui spațiu într-o clădire de birouri

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Achiziţionare SERVICII DE CONSULTANŢĂ - prelungit până la 15 .07.2011

APDRP anunţă lansarea cererii de oferte pentru achiziţionarea serviciilor de consultanţă pentru elaborarea Fluxului procedural, a Manualului de proceduri pentru implementarea Măsurii 421 (şi a formularelor aferente) şi a Ghidului Solicitantului pentru Măsura 421 – Axa 4 LEADER.

Achiziţionarea se va realiza prin procedura de achiziţie directă, pentru o valoare care nu va depăşi echivalentul în lei a 14.800 Euro*, exclusiv TVA, conform art.19 din OUG 34/2006. Documentul de plată este reprezentat de factura fiscală, conform art.19 din OUG 34/2006.

Oferta câştigătoare va fi oferta care se încadrează în cerinţele specificate şi are preţul cel mai scăzut.

Ofertele vor fi transmise pe adresa de e-mail asistenta@ apdrp.ro , fax 021-3101629.

Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta Direcţia Asistenţă Tehnică şi LEADER APDRP, persoane de contact: Mihaela Popa, Alecsandra Rusu.

*Se va utiliza cursul de schimb Lei/Euro al BCE din data de 28.12.2010, respectiv 1 Euro = 4.2878 Lei
Invitaţie de participare
CLARIFICĂRI

NOTA de constatare privind ofertele financiare primite
ERATĂ la NOTA de constatare privind ofertele financiare primite

 Integrarea măsurilor specifice dezvoltării vizibilităţii instituţionale - valabil până la 30.10.2009

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit a publicat pe pagina web e-licitaţie (http://www.e-licitatie.ro) invitaţia de participare numărul 231.175 pentru atribuirea contractului de achiziţii publice privind „Integrarea masurilor specifice dezvoltarii vizibilitatii institutionale”.
Proiectul va fi atribuit conform criteriului „preţul cel mai scăzut”.
Valoarea estimată a contractului este de 421.922 lei, obiectul fiind achizitia si amplasarea a 10 sisteme de informare automatizata (InfoChiosc), a 10 pupitre de lector, a 52 de display-uri cu etajere pentru materiale informative, a 104 suporturi tiparituri, a 82 de panouri pentru semnalizare identitate institutionala pentru interior si exterior etc.
Ofertele se pot depune până pe data de 30 octombrie 2009, ora 10.00, la următoarea adresă: Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, Strada Stirbei Voda, nr. 43, sector 1, Bucuresti, cod postal: 010103.
Data si ora deschiderii ofertelor depuse la sediul APDRP este 30 octombrie 2009, ora 12:00.Documentaţia de atribuire, precum şi eventuale clarificări, puteţi să le descărcaţi de la următoarea adresă web: www.e-licitatie.ro >> Proceduri de atribuire >> Cereri de ofertă >> Invitaţii de participare >> Autoritatea contractanta: Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit; Număr invitaţie: 231175.

 

Achiziţionare SERVICII DE CREAŢIE - valabil până la 26.03.2009

APDRP a finalizat achiziţionarea serviciilor de creaţie pentru realizarea manualului de identitate vizuală al APDRP, stabilire şi aplicare grafică, layout pentru materiale informative, elaborare key-visual APDRP şi derivate ale acestuia şi elaborare concept machetă de presă pentru Anunţul de cerere de proiecte.
Achiziţionarea s-a realizat prin procedura de achiziţie directă, pentru o valoare care nu a depăşit echivalentul în lei a 9.600 euro, exclusiv TVA, conform bugetului alocat.
Oferta câştigătoare a fost  oferta care s-a încadrat în cerinţele specifice şi care a ofertat preţul cel mai scăzut.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACHIZIŢII PUBLICE PRIVIND ACŢIUNI DE PUBLICITATE ŞI INFORMARE DERULATE DE APDRP:
 

Achiziţie publica SERVICII DE PUBILICITATE MEDIA

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit a atribuit, ca urmare a derulării procedurii de cerere de oferta, contractul nr. 118 din data de 28.05.2008 de prestare a servicilor de publicitate in presa scrisa si audio a Programului FEADR ( Cod CPV: 79341000-6) către S.C. Media One S.R.L .

Raport de evaluare a impactului achiziţiei publice a serviciilor de publicitate media scrisă, audio-vizual şi electronica pentru promovarea imaginii .
 

Caută:

Autentificare:
E-mail:
Password:

 
 
Împreună creştem satul românesc.