Sunteţi aici: Acasă >> INFORMATII INSTITUTIONALE >> Despre AFIR >> Achiziţii publice

        Agenţia  pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( AFIR), în calitate de autoritate contractantă, invită operatorii economici interesaţi să depună ofertele în vederea atribuirii contractelor de furnizare a  bunurilor, serviciilor  sau lucrărilor, enumerate mai jos.

Denumirea autorităţii contractante:

Agenţia  pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

Cod fiscal:

13533790

Cod poştal:

010103

Adresa:

Str. Ştirbei Vodă, nr. 43, sector 1, Bucuresti

Numărul de telefon:

021-402.27.56; fax 021-402.27.53
 
 
 
 
ATRIBUIREA CONTRACTELOR SE REALIZEAZĂ CONFORM LEGISLAŢIEI NAŢIONALE ÎN VIGOARE:
 
1. Legea nr.98/ 2016 privind achizițiile publice;
 
 
3. Legea nr.101/ 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;
 
 
 
 
CERERE DE OFERTE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELOR:
 
Achiziţionare SERVICII DE ÎNCHIRIERE SPAȚIU BIROURI - CRFIR 4 Sud-Vest Oltenia - NOU
 

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( AFIR), prin Centrul Regional pentru Finanțarea Invesțitiilor Rurale ( CRFIR) 4 Sud-Vest Oltenia, în calitate de autoritate contractantă, invită ofertanții interesaţi să depună ofertele în vederea închirierii unui spaţiu de birouri, dotat cu utilități și spații de parcare, necesar bunei desfăşurări a activităţii.

Printre condițiile ce trebuie întrunite pentru închiriere enumerăm: distanţa faţă de centrul Municipiului Craiova (Km. 0 = Primăria Municipiului Craiova) de max. 1 kilometru, suprafața utilă a spaţiului de 850 - 1.200 mp,  minimum 20 de locuri de parcare.

Puteți depune ofertele zilnic între orele 8.30 – 16.30 la sediul CRFIR 4 Oltenia, str. Amaradia, nr. 4, et. 2 (Registratură), până la data de 25.07.2017, ora 12.00.

Pentru informaţii suplimentare o puteţi contacta pe d-na Aura Dumitrela Naicu la telefon: 0251.415 391, e-mail: dumitrela.naicu@ afir.info

 

DOCUMENTAȚIA de ATRIBUIRE  aferentă procedurii privind achiziția serviciilor de închiriere a unui spațiu într-o clădire de birouri, dotată cu utilități și spații de parcare, necesar funcționării Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( CRFIR) 4 Sud-Vest, Oltenia

 
 
 
Achiziţionare SERVICII DE ÎNCHIRIERE SPAȚIU BIROURI - OJFIR Iaşi 
 

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( AFIR), prin Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Iaşi, în calitate de autoritate contractantă, invită ofertanții interesaţi să depună ofertele în vederea închirierii unui spaţiu de birouri, dotat cu utilități și spații de parcare, necesar bunei desfăşurări a activităţii.

Printre condițiile ce trebuie întrunite pentru închiriere enumerăm: distanţa faţă de centrul oraşului (Km. 0 = Piața Unirii) de max. 4 kilometri, suprafața utilă a spaţiului de 450 - 650 mp,  minimum 5 locuri de parcare.

Puteți depune ofertele zilnic între orele 8.30 – 16.30 la sediul OJFIR Iaşi, Str. Dumbrava Rosie, nr. 3 - 5, Iași, până la data de 02.09.2016, ora 12.00.

Pentru informaţii suplimentare îl puteţi contacta pe dl. Constantin AMZA la telefon: 0332 860 282,  Fax: 0232 216 467, e-mail: ojfir.iasi@ afir.info.

 

DOCUMENTAŢIA de ATRIBUIRE aferentă procedurii privind achiziția de servicii de închiriere a unui spațiu într-o clădire de birouri, dotată cu utilități și spații de parcare, necesar funcționării Oficiului Judetean pentru Finantarea Investitiilor Rurale Iași.

 
      
Achiziţionare SERVICII DE  AUDIT FINANCIAR
  

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( AFIR) în calitate de autoritate contractantă, invită ofertanții interesaţi să depună ofertele pentru a participa la procedura privind achiziția de servicii de audit financiar în vederea verificării cheltuielilor directe aferente măsurii de asistență tehnică din PNDR 2014-2020.

 

Condiții participare

  • Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial, din care să rezulte domeniul de activitate principal.
  • Declarație pe proprie raspundere din care să reiasă faptul că ofertantul nu a fost condamnat în ultimii 5 ani, printr-o hotarâre definitivă și irevocabilă, pentru infracțiunile menționate la art. 165, alin. 1) din Legea nr. 98/2016.
  • Declarație pe proprie raspundere din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016.
  • Operatorul economic va confirma prin intermediul unei Declarații pe propria răspundere, faptul că a luat la cunostință prevederile art. 59 din Legea nr. 98/2016.
  • Prezentarea unei liste centralizate a experților, cu indicarea numelui și prenumelui expertului, poziția ocupată în cadrul contractului și experiența profesională în domeniu. Personalul care va efectua verificarile financiare trebuie sa detina autorizatie CAFR si sa detina experienta profesionala de minim 3 ani in domeniul auditului financiar.
  • Subcontractarea nu este permisa.

 

Ofertele se pot depune de Luni până Vineri între orele 8.30 – 17.00 la sediul AFIR din Str. Știrbei Voda, nr. 43, parter (Registratură), Sector 1, București, până la data de 05.08.2016, ora 12.00. Deschiderea ofertelor va avea loc în aceeași zi, la ora 14.00 la sediul AFIR din Str. Grădina cu Cai nr. 3A, Camera nr. 9, Et. IV, Sector 5, București.

 

Toate condițiile ce trebuie îndeplinite de oferta dvs. le regăsiți în Documentația de Atribuire atașată prezentului anunț.

Pentru informatii suplimentare puteți transmite solicitări în scris la adresa de e-mail asistenta@ afir.info.
      
 
 
 
 
Achiziţionare SERVICII DE ÎNCHIRIERE SPAȚIU BIROURI

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( AFIR), în calitate de autoritate contractantă, invită ofertanții interesaţi să depună ofertele în vederea închirierii unui spaţiu de birouri, dotat cu utilități și spații de parcare.

 

Printre condițiile minime ce trebuie întrunite pentru închiriere enumerăm: distanța față de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (zona ROSETTI) de max. 6 kilometri, suprafața utilă a spațiului de 3.500-4.200 mp, minim 30 de locuri de parcare, distanța de la locația ofertată la cea mai apropiată stație de metrou trebuie să fie de maxim 750 m și de 500 m față de cel mai apropiat mijloc de transport în comun RATB.

 

Toate condițiile ce trebuie îndeplinite de oferta dvs. le regăsiți în Documentația de Atribuire atașată prezentului anunț.

 

Ofertele se depun zilnic între orele 8.30 – 16.30 la sediul AFIR din București, str. Știrbei Vodă, nr. 43, sect. 1, parter (Registratură), până cel mai târziu la data de 10.08.2016, ora 12:00.

 

Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta Direcţia Economică, Serviciul Administrativ.
Persoană de contact: Cristian SASU.

Tel: 031.860.25.56 sau 021.402.27.56, e-mail:administrativ@ afir.info

 

DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE aferentă procedurii de selecție a ofertelor în vederea  închirierii unui spațiu într-o clădire de birouri

 
 
 
Achiziţionare SERVICII DE CONSULTANŢĂ - prelungit până la 15 .07.2011

APDRP anunţă lansarea cererii de oferte pentru achiziţionarea serviciilor de consultanţă pentru elaborarea Fluxului procedural, a Manualului de proceduri pentru implementarea Măsurii 421 (şi a formularelor aferente) şi a Ghidului Solicitantului pentru Măsura 421 – Axa 4 LEADER.

Achiziţionarea se va realiza prin procedura de achiziţie directă, pentru o valoare care nu va depăşi echivalentul în lei a 14.800 Euro*, exclusiv TVA, conform art.19 din OUG 34/2006. Documentul de plată este reprezentat de factura fiscală, conform art.19 din OUG 34/2006.

Oferta câştigătoare va fi oferta care se încadrează în cerinţele specificate şi are preţul cel mai scăzut.

Ofertele vor fi transmise pe adresa de e-mail asistenta@ apdrp.ro , fax 021-3101629.

Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta Direcţia Asistenţă Tehnică şi LEADER – APDRP, persoane de contact: Mihaela Popa, Alecsandra Rusu.

*Se va utiliza cursul de schimb Lei/Euro al BCE din data de 28.12.2010, respectiv 1 Euro = 4.2878 Lei
Invitaţie de participare
CLARIFICĂRI

NOTA de constatare privind ofertele financiare primite
ERATĂ la NOTA de constatare privind ofertele financiare primite

 Integrarea măsurilor specifice dezvoltării vizibilităţii instituţionale - valabil până la 30.10.2009

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit a publicat pe pagina web e-licitaţie (http://www.e-licitatie.ro) invitaţia de participare numărul 231.175 pentru atribuirea contractului de achiziţii publice privind „Integrarea masurilor specifice dezvoltarii vizibilitatii institutionale”.
Proiectul va fi atribuit conform criteriului „preţul cel mai scăzut”.
Valoarea estimată a contractului este de 421.922 lei, obiectul fiind achizitia si amplasarea a 10 sisteme de informare automatizata (InfoChiosc), a 10 pupitre de lector, a 52 de display-uri cu etajere pentru materiale informative, a 104 suporturi tiparituri, a 82 de panouri pentru semnalizare identitate institutionala pentru interior si exterior etc.
Ofertele se pot depune până pe data de 30 octombrie 2009, ora 10.00, la următoarea adresă: Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, Strada Stirbei Voda, nr. 43, sector 1, Bucuresti, cod postal: 010103.
Data si ora deschiderii ofertelor depuse la sediul APDRP este 30 octombrie 2009, ora 12:00.Documentaţia de atribuire, precum şi eventuale clarificări, puteţi să le descărcaţi de la următoarea adresă web: www.e-licitatie.ro >> Proceduri de atribuire >> Cereri de ofertă >> Invitaţii de participare >> Autoritatea contractanta: Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit; Număr invitaţie: 231175.

 

Achiziţionare SERVICII DE CREAŢIE - valabil până la 26.03.2009

APDRP a finalizat achiziţionarea serviciilor de creaţie pentru realizarea manualului de identitate vizuală al APDRP, stabilire şi aplicare grafică, layout pentru materiale informative, elaborare key-visual APDRP şi derivate ale acestuia şi elaborare concept machetă de presă pentru Anunţul de cerere de proiecte.
Achiziţionarea s-a realizat prin procedura de achiziţie directă, pentru o valoare care nu a depăşit echivalentul în lei a 9.600 euro, exclusiv TVA, conform bugetului alocat.
Oferta câştigătoare a fost  oferta care s-a încadrat în cerinţele specifice şi care a ofertat preţul cel mai scăzut.

 

 

ACHIZIŢII PUBLICE PRIVIND ACŢIUNI DE PUBLICITATE ŞI INFORMARE DERULATE DE APDRP:
 

Achiziţie publica SERVICII DE PUBILICITATE MEDIA

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit a atribuit, ca urmare a derulării procedurii de cerere de oferta, contractul nr. 118 din data de 28.05.2008 de prestare a servicilor de publicitate in presa scrisa si audio a Programului FEADR ( Cod CPV: 79341000-6) către S.C. Media One S.R.L .

Raport de evaluare a impactului achiziţiei publice a serviciilor de publicitate media scrisă, audio-vizual şi electronica pentru promovarea imaginii .
 

 
Împreună creştem satul românesc.