Sunteţi aici: Acasă >> Utilizatori >> Termeni prelucrare DCP

Termeni de prelucrare a datelor cu caracter personal

 

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( AFIR) cu sediul in Știrbei Vodă nr. 43, București, Sector 1, telefon 021.402.27.50 asigură gestionarea eficientă a fondurilor europene, transparența gestionării fondurilor europene și egalitatea de șanse în accesarea fondurilor europene. În acest context, responsabilitatea noastră este și modul în care avem grijă de datele personale pe care ni le-ați pus la dispoziție.

 

Ce date cu caracter personal prelucrăm?

În funcție de scopul urmărit, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale prelucrează datele cu caracter personal ale următoarelor categorii de persoane fizice:

 •  - Reprezentanți (persoane fizice) ai solicitanților și beneficiarilor de fonduri europene prin SAPARD sau FEADR;
 •  - reprezentanții (persoane fizice) ai furnizorilor sau prestatorilor de servicii, bunuri sau lucrări, implicați în mod direct/indirect în relațiile contractuale cu Agenția;
 •  - reprezentanți mass-media;
 •  - reprezentanții (persoane fizice) ai partenerilor publici și privați implicați în implementarea PNDR.

 

AFIR, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare Regulamentul și aplicabil începând din 25 mai 2018), prelucrează legal datele dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu art. 6 al Regulamentului:

 •  - ”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 •  - „prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;”
 •  - „prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;”
 •  - „prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul;”

 

Cum folosim datele cu caracter personal și care este temeiul juridic al prelucrării

Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal  de către AFIR sunt implementarea tehnică, implementarea financiară (plata) și monitorizarea pentru PNDR, raportare, recuperare debite, precum și cea de monitorizare ex-post pentru Programul SAPARD, în conformitate cu OUG nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015.  Astfel, prelucrarea datelor se realizează, fără a fi limitativ, pentru următoarele:

 •  - primirea cererilor de finanțare;
 •  - verificarea cererilor de finanțare;
 •  - selectarea proiectelor finanțate;
 •  - stabilirea obligațiilor contractuale;
 •  - efectuarea vizitelor pe teren;
 •  - verificarea procedurilor de atribuire efectuate de beneficiari;
 •  - raportarea progresului măsurilor;
 •  - autorizarea plății către beneficiari;
 •  - efectuarea plății către beneficiari;
 •  - înregistrarea angajamentelor de plată și a plăților;
 •  - managementul informatic al plăților realizate către beneficiarii proiectelor;
 •  - informare și promovare a PNDR;
 •  - evaluarea ofertelor depuse în cadrul procedurilor de atribuire;
 •  - derularea contractelor de achiziție servicii, bunuri sau lucrări.

 

Temeiul prelucrării este constituit din cererea de finanțare, contractul de finanțare, contractul de furnizare/prestare/folosință etc. și prevederile legale aplicabile. Astfel, pentru a facilita desfășurarea activităților aflate în legătură cu cererea de finanțare, contractul de finanțare, furnizare, prestare, folosință, etc., și în vederea îndeplinirii obligațiilor legale, comunicăm aceste date către autorități publice, terți sau împuterniciți ai acestora.

 

În unele cazuri, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar cu consimțământul dumneavoastră. În aceste cazuri, vă vom solicita separat consimțământul, la momentul furnizării datelor dumneavoastră cu caracter personal. Ulterior, veți putea să vă retrageți consimțământul în orice moment prin intermediul adresei de e-mail dpo@ afir.info. Cu toate acestea, retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea vreunei prelucrări care a avut loc înainte de retragerea acestuia.

 

În cazul în care solicităm date cu caracter personal pentru a respecta obligații legale sau contractuale, furnizarea acestor date cu caracter personal de către dumneavoastră este obligatorie. Acest lucru înseamnă că, dacă astfel de date cu caracter personal nu sunt furnizate, nu vom putea să gestionăm relațiile contractuale sau să respectăm obligațiile care ne sunt impuse. În toate celelalte cazuri, furnizarea de date cu caracter personal este opțională și nu aveți obligația de a le furniza.

 

 

Cum și cui divulgăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Informațiile colectate sunt destinate numai utilizării de către Agenție și sunt comunicate doar următoarelor categorii de destinatari: furnizori, prestatori, terți sau împuterniciți ai acestora implicați în mod direct sau indirect în procesele aferente scopurilor mai sus menționate, titulari de drepturi, autorități publice abilitate de lege sau cu care Agenția a încheiat protocoale de colaborare/acorduri de delegare în scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice conferite de legislația europeană și națională, precum și Comisiei Europene, în scopul monitorizării și controlului privind Programele SAPARD și PNDR.

 

 

Transferul datelor în afara țării

Datele dumneavoastră ar putea fi transferate în exteriorul țării către Comisia Europeană, conform legislației naționale și europene aplicabile.

 

 

Perioada de păstrare a datelor personale

 

În cazul prelucrării datelor personale bazate pe consimțământ, datele dumneavoastră vor fi păstrate până la data la care veți solicita retragerea consimțământului.

 

În cazul tuturor celorlalte temeiuri de prelucrare a datelor menționăm că pentru a determina perioada pentru care datele personale vor fi prelucrate și păstrate, luăm în considerare durata contractuală până la îndeplinirea obligațiilor contractuale respectiv a scopului și termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie.

 

 

Drepturile dumneavoastră

În vederea asigurării unei informării corecte, vă aducem la cunoștință că Regulamentul conferă următoarele drepturi persoanelor cărora li se prelucrează datele cu caracter personal:

 •  - dreptul de acces;
 •  - dreptul la rectificarea datelor;
 •  - dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat");
 •  - dreptul la restricționarea prelucrării;
 •  - dreptul la portabilitatea datelor;
 •  - dreptul la opoziție;
 •  - drepturi cu privire la procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de pofiluri;
 •  - dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare;
 •  - dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal;
 •  - dreptul la o cale de atac judiciară;
 •  - dreptul de a fi notificat de către operator;

 

 

Contact

Începând din 25 mai 2018, dacă aveți solicitări legate de prelucrarea datelor personale, vă puteți adresa direct Responsabilului pentru protecția datelor la adresa dpo@ afir.info.

Ultima actualizare: mai 2018.

Putem actualiza această informare periodic și vă vom informa despre orice modificare prin postarea noii variante pe site-ul nostru web. Vă rugăm să consultați această informare periodic pentru orice modificări.


 
Împreună creştem satul românesc.